Wanneer Begint Hogeschool 2023?

Wanneer Begint Hogeschool 2023

19/09/2022 Start academiejaar 2022-2023 9/10/2022 Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 9/10/2022 Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het eerste semester of semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 9/10/2022 Studenten moeten ten laatste op deze datum hun ISP doorsturen 31/10/2022 Start herfstvakantie 1/11/2022 De op dit ogenblik gekende stand van het leerkrediet kan leiden tot annulatie van de inschrijving, aanpassing van het ISP of het herbepalen van de omvang van het studiegeld 6/11/2022 Einde herfstvakantie 15/11/2022 Uiterste datum voor melding van foutieve leerkredietbewegingen die betrekking hebben op het voorbije academiejaar 18/11/2022 Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenblok) 21/11/2022 Start tweede examenblok 25/11/2022 Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenblok) 30/11/2022 Het ISP is opgesteld en goedgekeurd 30/11/2022 Tot en met 30/11 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen het leerkrediet terug. Vanaf 1/12 tot en met 14 maart 2023 krijgen studenten enkel het leerkrediet voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester en semesteroverschrijdende opleidingsonderdelen gebeurt na 9/10 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties.) 26/12/2022 Start kerstvakantie 8/01/2023 Einde kerstvakantie 3/02/2023 Uiterste datum bekendmaking resultaten (eerste examenperiode of tweede examenblok) 6/02/2023 Start rustweek 10/02/2023 Uiterste datum ontvangst beroep (eerste examenperiode of tweede examenblok) 12/02/2023 Einde rustweek 13/02/2023 Start tweede semester; start derde examenblok 5/03/2023 Einde van de mogelijkheid om nog opleidingsonderdelen van het tweede semester toe te voegen of te verwijderen van het ISP, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 5/03/2023 Einde van de mogelijkheid om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen van het tweede semester, tenzij de opleiding uitzonderlijk anders beslist 5/03/2023 Studenten moeten vóór deze datum hun (aangepast) ISP doorsturen voor nieuwe inschrijvingen in het tweede semester of voor wijzigingen in het tweede semester 14/03/2023 Het ISP is opgesteld en goedgekeurd 14/03/2022 Tot en met 14/3 krijgen studenten bij uitschrijven van opleidingsonderdelen van het tweede semester het leerkrediet terug. Na deze datum krijgen studenten geen leerkrediet meer terug. (Uitschrijven voor opleidingsonderdelen gebeurt na 5/3 enkel nog in geval van uitschrijving voor een opleiding of in overmachtssituaties) 3/04/2023 Start paasvakantie 16/04/2023 Einde paasvakantie 21/04/2023 Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenblok) 24/04/2023 Start vierde examenblok 28/04/2023 Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenblok) 30/06/2023 Uiterste datum bekendmaking resultaten (tweede examenperiode of vierde examenblok) 5/07/2023 Uiterste datum inschrijving voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok 5/07/2023 Uiterste datum toevoeging opleidingsonderdelen op ISP’s voor de derde examenperiode of het vijfde examenblok (na de bekendmaking van de resultaten van de tweede examenperiode of het vierde examenblok) 7/07/2023 Uiterste datum ontvangst beroep (tweede examenperiode of vierde examenblok) 17/07/2023 Start sluitingsperiode zomer 2023 13/08/2023 Einde sluitingsperiode zomer 2023 16/08/2023 Start derde examenperiode en vijfde examenblok 8/09/2023 Uiterste datum bekendmaking resultaten (derde examenperiode of vijfde examenblok) 15/09/2023 Uiterste datum ontvangst beroep (derde examenperiode of vijfde examenblok) 18/09/2023 Start academiejaar 2023-2024

Welke dag begint hogeschool?

Schoolvakanties en vrije dagen op school Deze principes gelden voor:

Het kleuteronderwijsHet lager onderwijsHet secundair onderwijsDe centra voor volwassenenonderwijsHet deeltijds kunstonderwijs

De hogescholen en universiteiten en de centra voor basiseducatie leggen zelf hun vakanties vast. © Joris Casaer Een schooljaar begint op 1 september en eindigt het op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar. In een schooljaar valt de 1ste schooldag op 1 september,

Als 1 september een zaterdag of zondag, valt de 1ste schooldag op de eerstvolgende maandag (dus 2 of 3 september).Als 1 september op een vrijdag valt, begint het schooljaar op die vrijdag. Enkel de bevoegde minister van Onderwijs kan beslissen om het schooljaar later te laten starten.

In een schooljaar valt de laatste schooldag op 30 juni, de dag voor de zomervakantie.

Als 30 juni een zaterdag of een zondag is, dan valt de laatste schooldag op de vrijdag voor die zaterdag of zondag.In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs kan de situatie anders zijn omdat zaterdag en zondag daar wel lesdagen kunnen zijn.Als 30 juni een maandag is, dan blijft 30 juni de laatste schooldag. Enkel de bevoegde minister van Onderwijs kan beslissen om het schooljaar vroeger te laten eindigen.

Gedurende het schooljaar zijn er 5 vakantieperiodes:

de herfstvakantie (1 week)de kerstvakantie (2 weken)de krokusvakantie (1 week)de paasvakantie (2 weken)de zomervakantie (van 1 juli tot en met 31 augustus).

Een voor dit schooljaar en de volgende schooljaren vindt u op de website van Onderwijs Vlaanderen. Naast de schoolvakanties zijn er 5 erkende feestdagen:

11 novemberpaasmaandag1 meiHemelvaartsdag en de dag erna (in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs kan er in het weekend van Hemelvaart wel les zijn)pinkstermaandag.

Leerlingen mogen ook thuisblijven op, De ouders moeten wel vooraf aan de school een briefje schrijven, waarin zij verklaren dat hun kind niet op school zal zijn op de feestdag die aansluit bij hun geloof. ZOEKEN OP VLAANDEREN.BE Er zijn geen resultaten gevonden voor uw zoekopdracht

Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Schoolvakanties en vrije dagen op school

Heeft Hogeschool lesvrije week?

Hoe ziet een academiejaar er uit? – Academiejaar Daar waar men in het secundair onderwijs spreekt over een schooljaar, is er aan de hogeschool en universiteit sprake over een academiejaar. Een academiejaar heeft een vaste duur van 1 jaar. Binnen deze periode volgt de student les aan een hogeschool of universiteit en vinden de examens plaats.

Het academiejaar begint ten vroegste op 1 september en ten laatste op 1 oktober. Het eindigt op de dag vóór het begin van het volgende academiejaar. In principe worden er dus cursussen/colleges gegeven tussen september en juni en valt de zomervakantie in juli en augustus. Er is ook een Kerstvakantie voorzien.

Sommige hogescholen en universiteiten organiseren een week verlof rond eind januari (na de examenperiode) en heel wat onderwijsinstellingen organiseren een Paasvakantie. Enkele hogescholen plannen een lesvrije week in tijdens het 1e semester. Je merkt het: hoe een academiejaar praktisch wordt ingedeeld kan sterk verschillen van onderwijsinstelling tot onderwijsinstelling.

 • Er kunnen zelfs verschillen zijn tussen faculteiten van eenzelfde universiteit.
 • Raadpleeg daarom steeds de academische kalender op de website van de instelling voor hoger onderwijs.
 • Hierin kan je lezen wanneer de lessen starten en wanneer lesvrije dagen, examenperiodes, feestdagen en vakanties vallen.

Semestersysteem? Er zijn instellingen die het academiejaar indelen in 2 semesters, terwijl anderen ervoor kiezen om te werken met 3 trimesters, 4 kwartalen of zelfs met 6 tot 8 lesblokken. Vaak wordt gekozen voor een semestersysteem. Concreet starten de lessen aan de hogescholen en universiteiten meestal in de 2 e of 3 e week van september.

Een week voor de start van het academiejaar (of tijdens de voorafgaande zomervakantie) worden vaak instapcursussen, introductiedagen, voorbereidingslessen georganiseerd. Examens De meeste onderwijsinstellingen organiseren 3 periodes waarin examens worden afgelegd: -na het 1e semester, in de maand januari; -na het 2e semester, in de maand juni; -een extra examenperiode voor niet-geslaagde studenten tijdens de 3e examenperiode, in de maanden augustus en september.

Sommige faculteiten starten iets vroeger dan andere met de examenperiode. Examens worden meestal voorafgegaan door een lesvrije periode die ‘ de blok’ wordt genoemd. Bedoeling is dat studenten zich kunnen voorbereiden op de examens. Maar evengoed zijn er onderwijsinstellingen die de student elke 6 weken examens laten afleggen.

 • Er zijn zelfs hogescholen waar, bij sommige opleidingen, gewerkt wordt met kortere modules van 4 tot 8 weken, waarbij je na elk lesblok geëvalueerd wordt via een taak of een examen.
 • Vergelijken is de boodschap Maak voor jezelf uit of je liever regelmatig examens aflegt over een kleinere brok leerstof dan dat je je 1 of 2 maal per jaar moet buigen over grote hoeveelheden cursusmateriaal.
See also:  Wanneer Begint Maestro Weer 2023?

Presteer je beter wanneer je het gevoel hebt dat je wordt opgevolgd en ben je geneigd het studeren uit te stellen wanneer ergeen regelmatige toetsmomenten zijn? Of presteer je net beter wanneer je zelf je eigen studeertijd kan plannen en vormgeven? Ben je onzeker en vrees je nog niet te beschikken over een efficiënte studiemethode waarmee je de leerstof zelfstandig kan verwerken? Denk je nog wat tijd nodig te hebben om zelfzekerder te worden op studievlak? Het is de moeite om websites van onderwijsinstellingen te exploreren, op de SID-IN en op infodagen te polsen naar de wijze waarop het academiejaar praktisch georganiseerd wordt.

Heeft Hogeschool Gent krokusvakantie?

Scholen als Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, geven geen krokusvakantie.

Hoeveel uur per dag studeren hogeschool?

Hoeveel uur per dag ga je studeren ? – Blog met tips studiemethode en advies rond leren leren Velen onder jullie stellen me de vraag : » hoeveel uur per dag moet ik studeren om een goed resultaat te halen ? «, Geen eenduidig antwoord Het is een evidente vraag, Maar het antwoord is niet eenduidig,

Beter 6 productieve uren dan 12 niet productieve In de eerste plaats zijn het enkel jouw productieve uren die meetellen om je dagprestatie te beoordelen, De universitaire richtlijn ligt op 40 à 50 uren per week

Iedereen heeft productieve en minder productieve blokdagen. Op een gewone dag volstaan 8 uur, zoals op een normale werkdag. Althans tijdens het semester. In de examens zelf is het anders. In de examens kan je beter 10 uur per dag studeren. Je voorbereiding tijdens het semester is hierbij cruciaal.

 • Je hebt immers meer slaagkans door diepgaand te leren en veel en met vaste tussenposes te herhalen dan door op korte termijn te willen blokken.
 • Zonder grondige voorbereiding kom je dan ook gegarandeerd in tijdsnood.
 • Daarom raden we je aan om van bij de start van het academiejaar per dag in totaal een 6 a 8-tal uren actief met je studies bezig te zijn.

In deze uren zijn het volgen van de lessen, het organiseren van je cursussen, het maken van lesvoorbereidingen, het verwerken en studeren van de cursus inbegrepen. Heb je een productieve blokdag, dan moet je daar extra gebruik van maken. Studeer dan gerust wat meer dan 8 uren.

 1. Je kan jezelf achteraf ‘belonen’.
 2. Het belang van actieve pauzes Belangrijk is eveneens om een minder productieve dag te aanvaarden.
 3. We raden aan om op zo’n dag een echte mentale break te nemen,
 4. Dat kan bv een intensievere sportactiviteit of een mentale ontspanning zijn: wat boodschappen gaan doen bv.
 5. Of kort met een vriend afspreken,

Op die manier zet je je zinnen tijdelijk maar intens op iets totaal anders. Je hoeft je daarover niet schuldig te voelen. Nadien ben je weer fris om erin te vliegen. Bovendien vermijd je dubbele frustraties achteraf, Enerzijds dat je niet geleerd hebt en anderzijds dat je de hele dag achter je bureau hebt gezeten zonder resultaat! Je neemt op tijd en bij voorkeur actieve pauzes.

Wij zijn tegen multimediagebruik ( Facebook, dvd’s kijken, chatten,) tijdens je pauze. Een andere supertip! Wanneer de blok begint kan je tijdelijk overschakelen van een smartphone naar een ouder gsm – type ( door mijn studenten wel eens ‘ een baksteen ‘ genoemd ), Op die manier kan je enkel SMSen en bellen.

Facebook en andere sociale media zijn dan geen lonkend gevaar meer want met dergelijk oud toestel heb je er geen toegang toe, Wil je graag extra tips & tools ? We helpen je graag, op kantoor of online, zoals jij wil. Nu boeken? Online tips en tools bestellen? of meer info vragen: : Hoeveel uur per dag ga je studeren ? – Blog met tips studiemethode en advies rond leren leren

Hoeveel jaar duurt hogeschool?

Bacheloropleiding hbo of universiteit – Een voltijds bachelor opleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit. Voor een bachelor opleiding aan de hogeschool heeft u minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bachelor opleiding aan de universiteit heeft u een vwo-diploma nodig.

Is hogeschool gelijk aan universiteit?

Wat is het verschil tussen hbo en wo? Het is belangrijk dat je kiest wat bij je past. Op deze pagina vertellen we meer over het verschil tussen universiteit en hbo. Zo kan je jezelf goed oriënteren. Er zijn twee soorten bachelors: hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs). De bachelorsdiploma’s van het hbo en de universiteit zijn gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen:

Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie. Wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd. Hbo-bacheloropleidingen zijn 4-jarig (240 studiepunten). Wo-bacheloropleidingen zijn 3-jarig (180 studiepunten). De toelatingseis voor een hbo-bacheloropleiding is een diploma op minimaal mbo (niveau 4) of havoniveau. Voor wo-bachelors is dat een vwo-diploma of hbo-propedeuse.

Een bachelorsdiploma van het hbo geeft niet automatisch toegang tot een verwante masteropleiding aan de universiteit. Soms is het mogelijk een schakelprogramma te volgen, waarin je tekorten in kennis en vaardigheden kunt wegwerken. Het onderwijs is gericht op het (leren) beantwoorden van vragen.

Je leert oplossingen bedenken voor concrete problemen en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Je maakt onderdeel uit van een klas en het contact met de docent is vaak persoonlijker. Je werkt veel samen met medestudenten aan opdrachten en projecten. Je doet ook aan zelfstudie, maar minder dan op de universiteit.

Praktijkstages maken altijd onderdeel uit van je opleiding. Soms al in het eerste jaar. Naast stages werk je vaak aan casussen uit de praktijk, praktijksimulaties en projecten. Onderzoeken wat de oplossing is voor een probleem Je werkt in je studie (mee) aan praktijkgericht onderzoek naar vragen uit de beroepspraktijk van bedrijven, instellingen en overheden rondom een probleem.

 1. Het onderzoek is gericht op het vinden van een oplossing daarvoor.
 2. Vooraf duidelijker wat je met je studie kunt doen Er is een duidelijker beroepsperspectief.
 3. Na 4 jaar kun je met een hbo bachelorsdiploma een start maken op de arbeidsmarkt.
 4. Vanuit je opleiding krijg je een persoonlijk begeleider.
 5. Onderzoeken en nieuwe kennis ontwikkelen Het onderwijs is gericht op het (leren) stellen van vragen.

Je leert een probleem te onderzoeken, kritisch naar bestaande theorieën te kijken en deze te verbeteren en vast te leggen. Er is vaak onderwijs in grotere, wisselende groepen. Naast hoorcolleges zijn er ook keinschalige werkcolleges. Je studeert vaak alleen, thuis of in de bieb.

 1. Er wordt van je verwacht dat je veel (Engelstalige) lesstof snel in je op kunt nemen.
 2. Het aandeel groepswerkt verschilt per opleiding.
 3. Je gaat kort / niet op stage Praktijkstages zijn vaak optioneel.
 4. Theorie en onderzoek vaardigheden vormen het grootste deel van je studie.
 5. Meestal doe je een afstudeeronderzoek in plaats van een stage.

Onderzoeken van de oorzaak van een probleem Onderzoek vormt een belangrijk deel van de opleiding. Het onderzoek is gericht op een wetenschappelijk vraagstuk. Er wordt onderzoek gedaan naar oorzaken, verklaringen en verbanden. Minder duidelijk wat je met je studie kunt doen In een wo-bachelor word je breed opgeleid.

 • Het is vooraf minder duidelijk waar je uiteindelijk gaat werken.
 • In de wo master kies je een specifiekere richting.
 • Begeleiding op de universiteit Je moet meestal zelf een eerste stap zetten voor begeleiding.
 • Let op: Soms zijn de doorstroomkeuzes beperkt, laat je daarom goed voorlichten.
 • Na je wo-bachelor ben je nog niet klaar voor de arbeidsmarkt en kun je nog een master doen (die 1, 2 of 3 jaar duurt).
See also:  Wanneer Vrij Nemen In 2023?

Na je hbo-bachelor kun je solliciteren op een baan of doorstuderen voor een master op de hogeschool of op de universiteit. Kies je voor het laatste? Dan volg je eerst een ‘pre-master’. Hierin komen bijvoorbeeld academische vaardigheden en onderzoek vaardigheden aan bod om je voor te bereiden op de wo-master.

Wil jij ervaren welke onderwijsvorm het beste bij jou past? Of zou je graag nog wat extra informatie willen? Loop mee met onze campus tour waarin we in meer detail uitleggen wat de verschillen zijn tussen het hbo en wo! Je brengt dan een bezoek aan de TU Delft, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland.

Boek de rondleiding : Wat is het verschil tussen hbo en wo?

Is hogeschool belangrijk?

1. Je vindt sneller en makkelijker een job – Op de arbeidsmarkt heb je met een (hoger) diploma sowieso een streepje voor. Dat is telkens weer de conclusie van het jaarlijkse schoolverlatersrapport van de VDAB. Uit recente cijfers (rapport 2020) blijkt dat meer dan 30% van de schoolverlaters zonder diploma of getuigschrift na één jaar nog steeds werkzoekende is.

Heeft de hogeschool ook herfstvakantie?

Heb je op het hbo herfstvakantie? Op het HBO heb je de reguliere schoolvakanties die gelden voor de regio waar je woont. Dus je hebt gewoon herfstvakantie,kerstvakantie,voorjaarsvakantie,meivakantie en zomervakantie en de feestdagen zoals Koninginnedag,Pinksteren,Pasen etc.

Voor studenten op het mbo, hbo of de universiteit is niet vastgelegd hoeveel vakantiedagen zij hebben. De verplichte data voor de zomervakantie en de adviesdata voor de overige vakanties gelden niet voor het mbo en hoger onderwijs. Dit betekent dat deze scholen zelf de vakanties bepalen. Ze moeten hierbij wel rekening houden met de urennorm: voltijds mbo-studenten moeten minimaal 850 lesuren per jaar krijgen deeltijd mbo-studenten 300 uur per jaar hbo-studenten of studenten op de universiteit moeten minimaal 1.680 uren per jaar besteden aan hun studie (contacturen en zelfstudie)-Dat ligt dus allemaal aan de HBO waar jij naar toe wil.

Met een beetje googlen lees je dat sommige HBO’s geen herfstvakantie hebben maar een roostervrije week voor tentamens. Sommigen hebben geen voorjaarsvakantie, andere HBO’s hebben alles precies gelijk met het VO in de omgeving. Kortom: je kunt er geen pijl op trekken maar de kans is groot dat je wel ergens een weekje vrij hebt eind oktober.Toegevoegd na 1 minuut:Als jouw HBO niet moeilijk doet houden ze dus gewoon dit aan:Herfstvakantie 2012 voor het voortgezet onderwijs (MBO, HBO en WO)Noord Nederland20 okt 2012 t/m 28 okt 2012Week 43Midden Nederland13 okt 2012 t/m 21 okt 2012Week 42Zuid Nederland13 okt 2012 t/m 21 okt 2012 Week 42 Volgens de rijksoverheid geldt er het volgende voor vakantie voor MBO en hoger onderwijs.Voor studenten op het mbo, hbo of de universiteit is niet vastgelegd hoeveel vakantiedagen zij hebben.

 • De verplichte data voor de zomervakantie en de adviesdata voor de overige vakanties gelden niet voor het mbo en hoger onderwijs.
 • Dit betekent dat deze scholen zelf de vakanties bepalen.
 • Ze moeten hierbij wel rekening houden met de urennorm:- voltijds mbo-studenten moeten minimaal 850 lesuren per jaar krijgen- deeltijd mbo-studenten 300 uur per jaar – hbo-studenten of studenten op de universiteit moeten minimaal 1.680 uren per jaar besteden aan hun studie (contacturen en zelfstudie)En als een onderwijsinstelling dan aansluit bij de regionale vakanties, dan is het voor de regio waar de instelling onder valt en niet waar de studenten wonen.

Tenzij ze natuurlijk in de regio op kamers wonen. Anders zou een instelling met studenten uit het hele land, op drie verschillende momenten vakanties hebben. Zie antwoord hiervoor.Je moet het dus nagaan bij de HBO-instelling waar je gaat studeren. De meesten hebben een jaarrooster waar de vakanties ook in zijn opgenomen.

Heeft Hogeschool Utrecht herfstvakantie?

Achterstallig – Terug naar Padualaan 101. Wie de universiteitsbibliotheek niet in komt voor een studeersessie, kan hier terecht. En rond lunchtijd hangen er geen rumoerige wachtrijen voor de foodcourtrestaurants, maar zitten er hier en daar wat medewerkers.

De restaurants hebben minimale openingstijden, hier en daar zit een medewerker in de kantine. Even verderop, aan het einde van de gang, sleutelt Hans aan een frisdrankautomaat die stuk was. Hij werkt voor een extern bedrijf dat defecte frisdrankautomaten repareert. ‘Toevallig is het nu in een rustige week, maar we komen altijd zo snel als kan’, zegt hij.

De afdeling ICT, gehuisvest in dezelfde gang, komt nu wel aan klusjes toe die eerder bleven liggen. ‘Vaak zijn de lokalen volgeboekt en kunnen we daar niet werken. Nu wel. Ook staat er later deze week een cursus Windows 10 voor ons op de planning. Die is bewust gepland in deze week.’ Nee, de HU heeft geen herfstvakantie.

Hoeveel weken universiteit?

Indeling academiejaar – Alle opleidingen volgen het semestersysteem. Per semester zijn er 12 weken onderwijsactiviteiten.

De leerstof van het 1ste semester is afgewerkt eind december. Na 2 weken kerstreces volgen 4 weken eerstesemesterexamenperiode voor de voorbereiding van de examens, de examens zelf, proclamatie en feedback. Dan volgt een week intersemestriële vakantie. Daarna volgen de onderwijsactiviteiten van het 2de semester tot eind mei. Dan zijn er 6 weken tweedesemesterexamenperiode voor de voorbereiding van de examens, de examens zelf, deliberatie, proclamatie en feedback. Sommige opleidingsonderdelen worden niet afgerond in 1 semester maar lopen door: jaarvakken. Voor jaarvakken is pas in juni examen voorzien. Voor jaarvakken uit de 1ste bachelor worden echter wel deelexamens gepland in de eerstesemesterexamenperiode. De tweedekansexamenperiode van 4 weken voor de opleidingsonderdelen uit zowel 1ste – als 2de semester waarvoor je niet slaagde, valt vanaf half augustus. Wanneer Begint Hogeschool 2023

Is unief duurder dan hogeschool?

Vanaf volgend academiejaar betalen studenten 1.092 euro voor een studiejaar in het hoger onderwijs. Voor Van Goethem kan dat opgetrokken worden naar zo’n 2.000 euro voor de 60 procent hoogste inkomens. Sels houdt het op een verhoging van zo’n 300 à 350 euro, Van de Walle denkt aan 400 euro extra.

Hoe werkt de hogeschool?

Hogeschool: eerder gericht op een beroep – In hogescholen volg je meestal een professionele bacheloropleiding, Sommige hogescholen bieden ook een masteropleiding aan. Het professionele bachelordiploma is gericht op een beroep, Als je wil doorstromen naar een master, moet je een schakelprogramma volgen.

Heb je toetsen op de hogeschool?

In ‘t kort: –

Net als in het middelbaar heb je les, examens en medestudenten De structuur van je schooljaar is anders en ook de manier waarop men lesgeeft verschilt De verantwoordelijkheid ligt meer bij jou

Nu je middelbare studies bijna zijn afgerond, sta je ongetwijfeld te trappelen om aan het hoger onderwijs te beginnen. Maar hoe drastisch zal je schoolleven veranderen wanneer je naar de hogeschool of universiteit trekt? Let’s find out! Wanneer je in een game in een nieuw level gedropt wordt is het altijd even uitzoeken hoe alles precies werkt.

 • Het terrein is onbekend, de eindbazen zien er anders uit, je leert controls kennen die voordien niets deden Zo voelt de overgang van het middelbaar naar hoger onderwijs ook een beetje – al is dat geen reden tot paniek.
 • Er zijn namelijk best veel gelijkenissen, zeggen Dorien Depover en Sarah El Abed,

De twee werken aan de, waar ze studenten wegwijs maken in het hoger onderwijs. «De grootste gelijkenis tussen het middelbaar en hoger onderwijs is dat je nog altijd les hebt en er ook hier examens zijn waarvoor je moet studeren», zegt Dorien. «Er is een schoolomgeving waarin je omringd bent door medestudenten. Tot zover de gelijkenissen. Het doet op het eerste gezicht wat aan het middelbaar denken, maar de concrete invulling is wel anders. «Je hebt vaak minder les, want er wordt meer verwacht dat je als student zelf met de leerstof aan de slag gaat», zegt Dorien.

 • De lesblokken zijn ook veel langer.
 • In plaats van 50 minuten heb je nu soms twee à drie uur dezelfde les, met een pauze tussen.» Al snel zal je merken dat de lessen er anders aan toegaan.
 • In het middelbaar vertelt de leerkracht je vaak wat je wel of niet moet kennen, aan de universiteit moet je actief,
See also:  Staking Ziekenhuizen 2023 Wanneer?

Dat de wekelijkse toetsen wegvallen klinkt jou misschien als muziek in de oren, maar het dwingt je ook om meer op lange termijn te plannen. Voortaan moet je zelf beslissen om ‘s avonds of in het weekend de boeken open te doen om te blokken, ook als de examens nog veraf lijken! «Die planning vereist een bepaalde mindset «, zegt Sarah. «Je hebt hoorcolleges, practica, groepswerken Zeker in een semestersysteem moet je weten wanneer je kan beginnen herhalen voor de examens.» Wie dat niet doet, loopt al snel tegen de lamp. Dat beaamt Dorien: «Vaak zien we studenten die hun aanpak uit het middelbaar willen doortrekken naar het hoger onderwijs.

 1. Wat we ook vaak zien is een verkeerde balans tussen vrije tijd en studeren.
 2. Sommigen gaan te veel feesten, maar er zijn ook studenten die zo hard focussen op hun studies dat ze van de eerste dag overwerkt zijn.
 3. Het is belangrijk dat je met mate leert genieten.» Voor veel studenten is het eerste semester dan ook een periode waarin ze experimenteren en die balans proberen te zoeken.

En die zoektocht, die moet je grotendeels zelf doen. Dorien: «Het begint en eindigt uiteindelijk bij jezelf. Er is wel veel ondersteuning vanuit de universiteit of hogeschool, waardoor er altijd iemand is aan wie je iets kan vragen, maar het is anders dan in het middelbaar.

Daar gaat een leerkracht sneller oppikken wanneer het minder goed met je gaat, in het hoger onderwijs moet het meer vanuit jezelf komen. Durf dan ook toenadering zoeken.» Vaak zien we studenten die hun aanpak uit het middelbaar willen doortrekken naar het hoger onderwijs. Wat we ook vaak zien is een verkeerde balans tussen vrije tijd en studeren.

Sarah El Abed Die zelfredzaamheid uit zich ook in hoe je studeert voor de examens. «Toetsen gaan er niet zozeer zijn, vaak wel taken tussendoor. Sommige vakken werken, vooral in het eerste jaar, met proefexamens, Soms zijn er zelfs lessen met evaluaties op basis van aanwezigheid, maar die zijn er vooral in de hogere jaren wanneer de groepen kleiner zijn.

De manier waarop je punten krijgt, is dus net iets anders dan in het middelbaar», zegt Dorien. Ze vervolgt: «Je cursus is soms tien keer dikker dan het dikste handboek uit het middelbaar. Die kun je dus niet langer gewoon vanbuiten leren: je moet veel meer inzetten op verwerken, inzichtelijk redeneren en begrijpen wat er staat.

Dat doe je door structuur aan te brengen in je cursus, en vervolgens in de blok te focussen op memoriseren en herhalen.» Daar begin je best op tijd mee, vertelt Sarah. «In het tweede semester zien we soms studenten die in de paasvakantie nog geen enkel boek openden. Zit je met twijfels? Dan kan je binnen je faculteit ongetwijfeld terecht bij het monitoraat, Aan de Universiteit Antwerpen is er daarnaast nog het, waar je onder andere antwoorden vindt op al je vragen over planningen, faalangst en alles wat bij studeren aan het hoger onderwijs komt kijken. : Wat zijn de verschillen tussen het middelbaar en hoger onderwijs?

Hoeveel examens heb je in de hogeschool?

Examenkansen – In de loop van het academiejaar krijg je 2 examenkansen voor de opleidingsonderdelen waarvoor je bent ingeschreven. Behaal je na je 1ste examenkans een creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel, dan vervalt je 2de examenkans. Je kan dus niet nogmaals een examen afleggen in de hoop een hoger cijfer te halen.

 • Voor sommige opleidingsonderdelen is het niet mogelijk om 2 keer in de loop van 1 academiejaar examen af te leggen.
 • Voorbeelden daarvan kunnen stages of practica zijn.
 • Als je voor je 1ste examenkans niet geslaagd bent, moet je je dus het volgende academiejaar opnieuw inschrijven voor dat opleidingsonderdeel.

Naar boven

Hoeveel pagina’s kan je leren op 1 dag?

1. Planning – De belangrijkste tip is een concrete planning op te stellen. Als je weet hoeveel bladzijden jij (op een grondige manier, afhankelijk van het vak) kan verwerken per uur, kan je ook een realistische planning opstellen. Een student kan gemiddeld vijf bladzijden verwerken per uur.

Dit kan sneller of trager afhankelijk van de moeilijkheid van het vak. Als je dit vertaalt naar acht uur studeren (die richtlijn hanteren we bij ), betekent dit dat je 40 bladzijden per dag kan studeren. Deel je dag op deze manier in: bijvoorbeeld ¨Vandaag studeer ik van biologie blz 40 tot en met 80¨.

Je zal merken dat je er minder door uitstelt dan wanneer je zegt: «Vandaag ga ik biologie doen». Hoe vager het plan, hoe makkelijker het is om uit te stellen. «Oh nog even deze aflevering» of «ik heb nog wel wat tijd om boodschappen te doen», worden makkelijke argumenten om uit te stellen.

 • De aflevering en boodschappen kunnen wel prima als pauze.
 • De ratio die je tijdens studeren best aanhoudt is 50 minuten studeren ten opzichte van 10 minuten pauze.
 • Orter of langer studeren is geen probleem, maar pas dan ook je pauze aan.
 • Probeer ook niet dagen achter elkaar hetzelfde vak te doen.
 • Uit studies leren we dat spreiding echt heel belangrijk is.

Probeer een dag een bepaald vak te doen, wissel dan af en begin je derde dag met het oproepen van de kennis die je de eerste dag opgedaan hebt. Zo kan je ook toetsen of de leerstof is blijven hangen.

Hoeveel uur per week studeren hogeschool?

De verschillen tussen het secundair en hoger onderwijs | AP Hogeschool Je zal aan de unief of hogeschool minder les hebben dan in het secundair onderwijs. Hoeveel dat precies is, hangt af van de opleiding en varieert ongeveer van 20 tot 25 lesuren per week.

 • Een lessenrooster kan wel vrije uren of springuren bevatten.
 • Dat betekent echter niet dat je bakken vrije tijd hebt.
 • Er wordt verwacht dat je deze vrije uren aan schoolwerk besteedt.
 • Je kan tijdens springuren dan ook altijd terecht in de bibliotheek om te studeren of te werken.
 • Er wordt dus een grote vorm van zelfstandigheid verwacht van de studenten.

Je moet zelf notities nemen tijdens de les, en ervoor zorgen dat je ook actief studeert doorheen de lesweken. Zelfs als het lijkt alsof de examens nog ver weg zijn. : De verschillen tussen het secundair en hoger onderwijs | AP Hogeschool

Hoe lang duurt de hogeschool?

Bacheloropleiding hbo of universiteit – Een voltijds bachelor opleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit. Voor een bachelor opleiding aan de hogeschool heeft u minimaal een mbo- of havodiploma nodig. Voor een bachelor opleiding aan de universiteit heeft u een vwo-diploma nodig.

Hoe werkt de hogeschool?

Hogeschool: eerder gericht op een beroep – In hogescholen volg je meestal een professionele bacheloropleiding, Sommige hogescholen bieden ook een masteropleiding aan. Het professionele bachelordiploma is gericht op een beroep, Als je wil doorstromen naar een master, moet je een schakelprogramma volgen.