Waarom Vieren Jehova Getuigen Geen Verjaardagen?

Waarom Vieren Jehova Getuigen Geen Verjaardagen?

Veel mensen wereldwijd kijken elke dag uit naar hun verjaardag. Het is een speciale dag waarop ze hun geboorte vieren en vaak omringd worden door familie en vrienden. Het vieren van verjaardagen is een wijdverspreide traditie die in veel culturen en religies wordt gepraktiseerd. Echter, Jehovah’s Getuigen vieren geen verjaardagen. Dit roept vaak vragen op bij mensen die niet bekend zijn met deze religie. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren.

De belangrijkste reden waarom Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren, is omdat ze vinden dat deze viering een heidense oorsprong heeft en niet in overeenstemming is met hun geloof en bijbelse principes. Ze wijzen erop dat verjaardagen in de Bijbel nooit als positieve gebeurtenissen worden beschreven. In plaats daarvan worden ze slechts enkele keren genoemd in negatieve contexten. Zo wordt er bijvoorbeeld in het Bijbelse verhaal van de Farao en Jozef vermeld dat de Farao zijn verjaardag vierde en zijn dienaren opdracht gaf om anderen te doden. Dit wordt gezien als een voorbeeld van de negatieve associatie van verjaardagen met zondige en egoïstische daden.

Een ander belangrijk aspect voor Jehovah’s Getuigen is dat ze hun aanbidding volledig willen richten op hun God, Jehovah. Ze willen vermijden dat ze betrokken raken bij enige vorm van aanbidding van mensen of afgoderij. Verjaardagsvieringen worden gezien als een vorm van verering van de jarige persoon, en dit staat haaks op hun overtuigingen. Jehovah’s Getuigen willen hun aanbidding beperken tot gelegenheden die expliciet in de Bijbel worden genoemd, zoals het gedenken van Jezus Christus’ dood tijdens het Avondmaal of het bijwonen van hun regelmatige samenkomsten.

«We willen ons niet bezighouden met een feest dat niet door God is ingesteld en dat geen goede scriptuurbasis heeft.» – De Wachttoren, 2007

Deze overtuigingen worden ook ondersteund door de interpretatie van bepaalde bijbelpassages, zoals het verhaal van de dood van Johannes de Doper waar Herodes’ verjaardagsfeest wordt beschreven. In dit verhaal wordt Johannes de Doper onthoofd als gevolg van een onbedachtzame eed die Herodes gaf tijdens zijn verjaardagsfeest. Jehovah’s Getuigen benadrukken dat dit verhaal laat zien dat verjaardagsvieringen vaak ontaarden in immorele en gewelddadige gebeurtenissen, en dat ze daarom beter vermeden kunnen worden.

Hoewel Jehovah’s Getuigen de keuze maken om geen verjaardagen te vieren, respecteren ze natuurlijk de keuze van anderen om dit wel te doen. Ze geloven dat iedereen vrij is om zijn of haar eigen keuzes te maken in overeenstemming met hun eigen geloof en geweten.

Waarom Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren

Veel mensen vieren graag hun verjaardag als een speciale gelegenheid. Ze nodigen vrienden en familie uit, ze hebben feestjes, ze ontvangen cadeaus en genieten van de festiviteiten. Maar waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen? Hier zijn enkele redenen:

 • Jehovah’s Getuigen baseren hun religieuze overtuigingen op de Bijbel. Ze geloven dat het vieren van verjaardagen niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer.
 • De Bijbel vermeldt alleen twee verjaardagen in het Oude Testament: die van de Egyptische farao en die van Herodes Antipas. In beide gevallen liepen de vieringen slecht af, met de dood van iemand.
 • Daarnaast geloven Jehovah’s Getuigen dat het vieren van verjaardagen de aandacht vestigt op de persoon die wordt geëerd, in plaats van op God.

Volgens hun interpretatie van de Bijbel moedigt Jehovah’s Getuigen aan om meer aandacht te besteden aan spirituele en godsdienstige gebeurtenissen, evenals het tonen van waardering en liefde voor anderen op andere manieren.

Hoewel Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren, betekent dit niet dat ze geen plezier hebben of geen sociaal leven hebben. Ze hebben andere manieren om vreugde en saamhorigheid te delen, zoals het vieren van trouwdagen, speciale prestaties of het hebben van informele bijeenkomsten met geloofsgenoten.

Het is belangrijk op te merken dat Jehovah’s Getuigen hun geloofsovertuigingen serieus nemen, en het vieren van verjaardagen is slechts één aspect daarvan. Ze geloven dat het naleven van de Bijbelse principes hen dichter bij God brengt en hen helpt om een moreel leven te leiden.

In conclusie, Jehovah’s Getuigen vieren geen verjaardagen omdat ze dit niet in overeenstemming achten met de Bijbelse leer. Ze gebruiken dit als een moment om hun aandacht te richten op God en zijn geboden, en om waardering en liefde te tonen op andere manieren.

Geschiedenis van Jehovah’s Getuigen en verjaardagen

De geschiedenis van Jehovah’s Getuigen en hun opvattingen over verjaardagen gaat terug tot het begin van de negentiende eeuw. In die tijd begon een groep christenen in de Verenigde Staten bekend te worden als Bible Students (Bijbelonderzoekers). Dit waren mensen die de Bijbel nauwkeurig onderzochten en zich verzamelden in kleine groepen om hun geloof te delen.

Een van de kenmerken van de Bijbelonderzoekers was hun afkeer van heidense gebruiken en tradities die in de meeste kerken en religies gangbaar waren, waaronder het vieren van verjaardagen. Ze geloofden dat het vieren van verjaardagen in de Bijbel geen steun vond en vaak werd geassocieerd met afgoderij en wereldse praktijken.

De overtuiging dat het vieren van verjaardagen niet in overeenstemming was met de Bijbelse leer werd versterkt door de interpretatie van enkele Bijbelverzen. Bijvoorbeeld, in de Bijbel wordt alleen de verjaardag van de Egyptische farao genoemd, waarbij het uiteindelijk resulteert in de executie van een belangrijke persoon (Genesis 40:20-22). Dit zou volgens Jehovah’s Getuigen suggereren dat verjaardagen negatieve associaties hebben.

See also:  Waarom Geen Rust Zacht Bij Crematie?

Daarnaast wezen de Bijbelonderzoekers op voorbeelden uit het Nieuwe Testament waarin het vieren van verjaardagen werd geassocieerd met immorele en geweldadige handelingen, zoals de verjaardagsviering van Herodes, waarin Johannes de Doper onthoofd werd (Marcus 6:17-29).

Deze interpretaties en overtuigingen werden overgenomen door Jehovah’s Getuigen toen de groep, onder leiding van Charles Taze Russell, zich in de jaren 1870 en 1880 begon te vestigen als een officiële organisatie. Verjaardagen werden officieel ontmoedigd en uiteindelijk verboden voor Jehovah’s Getuigen, en dit beleid blijft van kracht tot op de dag van vandaag.

Het standpunt van Jehovah’s Getuigen over verjaardagen

Volgens de overtuigingen van Jehovah’s Getuigen vieren zij geen verjaardagen. Deze keuze is gebaseerd op verschillende overwegingen die voortkomen uit hun interpretatie van de Bijbel.

Bijbelse basis

Volgens Jehovah’s Getuigen is er in de Bijbel geen basis te vinden voor het vieren van verjaardagen. Zij baseren dit standpunt op verschillende Bijbelverzen en principes die zij als richtlijnen voor hun geloof volgen. Een voorbeeld hiervan is dat er in de hele Bijbel geen enkele plaats wordt genoemd waar Gods dienaren, zoals profeten of apostelen, hun eigen verjaardagen hebben gevierd.

Achterliggende redenen

Achterliggende redenen

Jehovah’s Getuigen vermijden het vieren van verjaardagen vanwege enkele achterliggende redenen die zij als belangrijk beschouwen. Een van de redenen is dat verjaardagen vaak worden geassocieerd met heidense rituelen en tradities die in strijd zijn met hun geloof. Ze geloven dat het belangrijk is om zich te onthouden van dergelijke activiteiten die niet in overeenstemming zijn met de leerstellingen van hun religie.

Een andere reden is het gevoel van individualisme dat vaak met verjaardagen wordt geassocieerd. Jehovah’s Getuigen hechten veel waarde aan gemeenschapszin en het vermijden van het benadrukken van individuele aandacht. Zij geloven dat dit afleidt van de aanbidding van God en de onderlinge band tussen gelovigen.

Alternatieve vieringen

Hoewel Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren, betekent dit niet dat zij geen gelegenheid hebben om mijlpalen in het leven te vieren. Zij richten zich op andere belangrijke gebeurtenissen, zoals huwelijken, jubilea en andere mijlpalen, waarbij de nadruk ligt op het delen van vreugde en het versterken van de band tussen gemeenteleden.

Het standpunt van Jehovah’s Getuigen over verjaardagen is gebaseerd op hun interpretatie van de Bijbel en hun overtuiging dat dit in overeenstemming is met de leerstellingen van hun religie. Hoewel dit standpunt kan verschillen van andere geloofsstromingen, vormt het een belangrijk onderdeel van hun geloofspraktijken.

De Bijbelse basis voor het niet vieren van verjaardagen

Als Jehovah’s Getuigen baseren we onze overtuigingen en praktijken op de Bijbel. Voor ons is de Bijbel het geïnspireerde Woord van God en daarom streven we ernaar om ons leven in overeenstemming te brengen met de principes en geboden die erin worden onderwezen.

Hoewel de Bijbel verschillende keren spreekt over het vieren van verjaardagen (bijvoorbeeld in Genesis 40:20-22 en Marcus 6:21-29), is er geen duidelijke positieve betekenis of Goddelijke goedkeuring van deze praktijk. In feite zijn er enkele Bijbelpassages die ons aanmoedigen om voorzichtig te zijn met het vieren van verjaardagen.

Een belangrijk principe in de Bijbel is ons vermogen om onszelf te onderzoeken en ervoor te zorgen dat onze daden en overtuigingen in lijn zijn met Gods wil. In dit verband wijst de Bijbel op het belang van nederigheid, matigheid en het vermijden van zinloze riten en tradities die niet in overeenstemming zijn met Gods maatstaven.

Hoewel het vieren van verjaardagen op het eerste gezicht misschien onschuldig lijkt, hebben sommige Jehovah’s Getuigen geconcludeerd dat deze traditie niet overeenkomt met Bijbelse principes van matigheid en dienstbaarheid aan God. Ze wijzen erop dat het vieren van verjaardagen vaak gepaard gaat met zelfverheerlijking, opgeblazenheid, materialisme en excessief feesten, wat volgens hen indruist tegen de nederigheid en matigheid die de Bijbel leert.

Daarnaast wordt in de Bijbel het vieren van verjaardagen vaak geassocieerd met heidense overtuigingen en praktijken. In het verleden werden verjaardagen vaak alleen gevierd door degenen die afgoden aanbaden. Hoewel dit in de moderne tijd misschien niet altijd het geval is, willen Jehovah’s Getuigen geen enkele associatie hebben met dergelijke heidense oorsprong of praktijken.

Samengevat geloven Jehovah’s Getuigen dat het niet vieren van verjaardagen een manier is om hun toewijding aan God uit te drukken en zichzelf te onthouden van tradities die volgens hen niet in overeenstemming zijn met Bijbelse principes van nederigheid, matigheid en dienstbaarheid aan God.

Spirituele redenen voor het vermijden van verjaardagen

Als Jehovah’s Getuigen vermijden we het vieren van verjaardagen om verschillende spirituele redenen. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen:

 1. Bijbels standpunt: Volgens onze interpretatie van de Bijbel, wordt nergens specifiek opdracht gegeven om verjaardagen te vieren. Daarnaast zijn er enkele Bijbelse voorbeelden waaruit we kunnen concluderen dat verjaardagsvieringen niet gewaardeerd werden, zoals in het geval van koning Herodes die Johannes de Doper onthoofdde tijdens een verjaardagsfeest.

 2. Focus op God: Jehovah’s Getuigen willen hun aandacht en aanbidding volledig richten op God. We geloven dat verjaardagen persoonlijke eer en aandacht kunnen trekken, terwijl we juist bescheidenheid en nederigheid nastreven. We geven de voorkeur aan het eren van God op andere manieren.

 3. Historische en culturele aspecten: Verjaardagsvieringen hebben vaak hun oorsprong in de heidense en mythologische tradities van oude culturen. Aangezien Jehovah’s Getuigen streven naar zuiverheid en het vermijden van wereldse invloeden, vermijden we het vieren van verjaardagen om onze spiritualiteit te beschermen.

 4. Afleiding van het echte doel: Verjaardagsvieringen kunnen gemakkelijk leiden tot materialisme, oppervlakkigheid en het verleggen van de focus naar materiële geschenken en feestplezier. Jehovah’s Getuigen willen in plaats daarvan de nadruk leggen op spirituele groei en het delen van het goede nieuws van het Koninkrijk.

See also:  Waarom Hebben Voetballers Een Masker Op?

Hoewel het vermijden van verjaardagen niet rechtstreeks in de Bijbel wordt voorgeschreven, zien Jehovah’s Getuigen het als een manier om hun geloof te tonen en hun toewijding aan God te accentueren. Voor ons is het belangrijker om Gods principes na te leven en Hem oprecht te dienen dan deel te nemen aan wereldse vieringen.

Gemeenschapsaspect van Jehovah’s Getuigen en verjaardagen

Verjaardagen vieren is een gemeenschappelijke sociale praktijk die in veel culturen en religies voorkomt. Echter, Jehovah’s Getuigen vieren geen verjaardagen vanwege hun religieuze overtuigingen en de interpretatie van bijbelse teksten.

De beslissing om geen verjaardagen te vieren is gebaseerd op een aantal redenen:

 1. Bijbelse interpretatie: Jehovah’s Getuigen interpreteren bepaalde bijbelverzen, zoals Genesis 40:20-22 en Matteüs 14:6-12, als bewijs dat het vieren van verjaardagen niet in overeenstemming is met Gods wil.
 2. Aanbidding van God: Jehovah’s Getuigen geloven dat alle aanbidding en lof alleen aan God moet worden gegeven. Het vieren van een verjaardag kan worden gezien als het verheerlijken van een individu, in plaats van God.
 3. Maduraatijd verjaardag: Jehovah’s Getuigen erkennen dat verjaardagen in het verleden vaak werden geassocieerd met paganistische rituelen en gewoonten. Ze willen niet betrokken zijn bij gebruiken die mogelijk verband houden met heidendom.
 4. Onderscheidend zijn: Het niet vieren van verjaardagen is een manier voor Jehovah’s Getuigen om zich te onderscheiden van de rest van de samenleving. Het versterkt hun gevoel van eenheid, toewijding en gehoorzaamheid aan hun religieuze overtuigingen.

Hoewel het niet vieren van verjaardagen voor sommigen misschien vreemd lijkt, is het belangrijk om te begrijpen dat Jehovah’s Getuigen dit doen vanuit hun diepgewortelde religieuze overtuigingen. Het gemeenschapsaspect van Jehovah’s Getuigen is gebaseerd op hun sterke band met elkaar en hun toewijding aan hun religie, waarin het vieren van verjaardagen niet past.

Alternatieve manieren om betekenisvolle mijlpalen te vieren

Hoewel Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren, betekent dit niet dat ze geen andere manieren hebben om betekenisvolle mijlpalen in het leven te vieren. Hier zijn enkele alternatieve manieren waarop Jehovah’s Getuigen hun leven en prestaties vieren:

1. Doopverjaardagen

Voor Jehovah’s Getuigen is de doop een belangrijke gebeurtenis in hun geloof. Ze herinneren zich hun doopverjaardagen als de dag waarop ze symbolisch het begin van hun toewijding aan God hebben gemarkeerd. Op deze dag denken ze na over hun spirituele groei en hoe hun relatie met God zich heeft ontwikkeld sinds hun doop.

2. Huwelijksjubilea

Het vieren van huwelijksjubilea is een manier voor Jehovah’s Getuigen om de liefde en toewijding die ze aan elkaar hebben getoond te vieren. Ze gebruiken deze gelegenheid om hun waardering voor elkaar uit te drukken en de mijlpalen in hun huwelijk te herdenken.

3. Geboorten van kinderen

Hoewel verjaardagen niet worden gevierd, hebben de geboorten van kinderen nog steeds een speciale betekenis voor Jehovah’s Getuigen. Ze beschouwen de komst van een nieuw leven als een geschenk van God en vieren deze gebeurtenis door te bidden voor het welzijn van het kind en dankbaarheid uit te drukken voor de zegeningen die het heeft gebracht.

4. Persoonlijke mijlpalen

4. Persoonlijke mijlpalen

Jehovah’s Getuigen erkennen persoonlijke mijlpalen zoals het behalen van academische prestaties, het bereiken van professionele doelen of het voltooien van een persoonlijk project. Ze delen hun vreugde en dankbaarheid met hun geloofsgemeenschap en moedigen anderen aan om ook hun eigen prestaties te vieren.

5. Spirituele mijlpalen

Naast persoonlijke prestaties vieren Jehovah’s Getuigen ook spirituele mijlpalen. Bijvoorbeeld wanneer ze een belangrijk bijbelstudieprogramma voltooien, een publieke lezing geven of een bepaald niveau van geestelijke groei bereiken. Deze gelegenheden worden vaak gemarkeerd door speciale bijeenkomsten en aanmoediging van medegelovigen.

Hoewel Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren, hebben ze nog steeds manieren om betekenisvolle momenten in hun leven te erkennen en te vieren. Dit stelt hen in staat om hun geloof te versterken en zich te richten op spirituele groei en de band met God en hun geloofsgemeenschap te versterken.

Reacties van buitenstaanders op het niet vieren van verjaardagen

Sommige mensen reageren verrast of teleurgesteld wanneer ze ontdekken dat Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen vieren. Het is een traditie die algemeen geaccepteerd is in de meeste culturen en het niet vieren ervan kan verschillende reacties oproepen. Hier zijn enkele veelvoorkomende reacties van buitenstaanders:

1. Onbegrip

Veel mensen begrijpen niet waarom Jehovah’s Getuigen ervoor kiezen om geen verjaardagen te vieren. Ze vinden het moeilijk te begrijpen waarom een dergelijke onschuldige gebeurtenis als het vieren van een geboortedag wordt afgewezen.

2. Kritiek

Sommige mensen uiten openlijk kritiek op het niet vieren van verjaardagen door Jehovah’s Getuigen. Ze beschouwen het als een vorm van controle of als een rigide religieuze overtuiging die geen ruimte laat voor individuele vrijheid.

3. Respect

Andere mensen hebben respect voor de beslissing van Jehovah’s Getuigen om geen verjaardagen te vieren. Ze waarderen het dat ze trouw blijven aan hun religieuze overtuigingen, zelfs als het betekent dat ze afwijken van de dominante cultuur.

4. Oprechte interesse

Sommige mensen zijn oprecht geïnteresseerd in de redenen achter het niet vieren van verjaardagen. Ze willen graag meer te weten komen over de religieuze overtuigingen en praktijken van Jehovah’s Getuigen.

See also:  Waarom Presenteert Peter De Bie Nieuwsweekend Niet Meer?

5. Grappen en plagerijen

Helaas kunnen sommige mensen het niet vieren van verjaardagen door Jehovah’s Getuigen belachelijk maken of als een reden zien om te plagen. Ze maken grapjes over het missen van cadeaus of het niet kunnen genieten van een feestje.

Het is belangrijk op te merken dat deze reacties verschillen van persoon tot persoon. Niet alle buitenstaanders zullen negatief reageren. Sommigen zullen begrip tonen en openstaan voor een gesprek over de redenen achter het niet vieren van verjaardagen.

Persoonlijke ervaringen van Jehovah’s Getuigen met het niet vieren van verjaardagen

Als getuigen van Jehovah geloven wij dat het vieren van verjaardagen niet in overeenstemming is met de Bijbelse principes die wij volgen. Hoewel dit voor sommigen misschien vreemd of onbegrijpelijk lijkt, willen wij graag enkele persoonlijke ervaringen delen die laten zien hoe wij als Jehovah’s Getuigen omgaan met het niet vieren van verjaardagen.

 1. Gemeenschapsbanden: Een van de belangrijkste zaken die wij benadrukken, is de eenheid binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Door het niet vieren van verjaardagen creëren wij een gelijk speelveld waarin niemand zich speciaal of anders voelt. Dit helpt om een sterke gemeenschap te vormen waarin de nadruk ligt op het dienen van God en elkaar.
 2. Focus op het leven: Het niet vieren van verjaardagen geeft ons de mogelijkheid om ons meer te richten op het leven van alledag. In plaats van ons te concentreren op één specifieke dag, kunnen we actief betrokken zijn bij het leven van anderen en bijdragen aan hun welzijn op elk moment. Dit bevordert een voortdurende betrokkenheid en zorg voor elkaar.
 3. Waardering zonder verjaardagen: Hoewel we geen speciale verjaardagen vieren, betekent dit niet dat we onze waardering en liefde voor anderen niet kunnen tonen. In plaats daarvan zoeken we naar andere manieren om onze genegenheid te uiten, zoals het geven van geschenken of het organiseren van verrassingen op onverwachte momenten. Dit maakt onze gebaren des te specialer, omdat ze niet gebonden zijn aan een specifieke datum.
 4. Bijbelse basis: Onze overtuiging om geen verjaardagen te vieren, vindt zijn grondslag in de Bijbel. Hoewel er geen specifiek gebod is dat zegt dat verjaardagen verboden zijn, baseren wij ons op Bijbelse principes zoals nederigheid, bescheidenheid en het vermijden van afgoderij. Wij geloven dat het vermijden van de viering van verjaardagen ons helpt om zuiver en trouw te blijven aan onze geloofsovertuigingen.

Deze persoonlijke ervaringen laten zien dat het niet vieren van verjaardagen voor Jehovah’s Getuigen een bewuste keuze is die gebaseerd is op hun geloof en de waarden die zij belangrijk vinden. Hoewel het voor sommigen misschien moeilijk te begrijpen is, heeft het een positieve impact op de gemeenschap en helpt het hen om trouw te blijven aan hun religieuze overtuigingen.

Vraag en antwoord:

Waarom vieren Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen?

Jehovah’s Getuigen vieren geen verjaardagen omdat ze van mening zijn dat het vieren van verjaardagen onbijbels is. Ze baseren hun standpunt op Bijbelpassages zoals Markus 6:21-29, waar de onthoofding van Johannes de Doper wordt beschreven op het verjaardagsfeest van koning Herodes. Ze geloven dat dit aantoont dat verjaardagen immoreel en gevaarlijk kunnen zijn.

Wat zijn de Bijbelpassages die Jehovah’s Getuigen citeren om geen verjaardagen te vieren?

Jehovah’s Getuigen citeren onder andere Markus 6:21-29 als bewijs dat het vieren van verjaardagen onbijbels is. In dit bijbelgedeelte wordt de onthoofding van Johannes de Doper beschreven, die plaatsvond op het verjaardagsfeest van koning Herodes. Ze geloven dat dit voorval aantoont dat verjaardagen immoreel en gevaarlijk kunnen zijn. Daarnaast verwijzen ze naar passages zoals Genesis 40:20-22 en Jeremia 20:14-18 waar verjaardagen in een negatieve context worden genoemd.

Hebben Jehovah’s Getuigen andere redenen om geen verjaardagen te vieren?

Ja, naast de religieuze redenen geloven Jehovah’s Getuigen dat het vieren van verjaardagen ook gepaard gaat met afgoderij en wereldse gewoonten. Ze zien het als een vorm van zelfverheerlijking en zonde tegen God. Ze beschouwen het geven van cadeaus en het hebben van verjaardagsfeestjes als een wereldse gewoonte die afleidt van de verering van God.

Wat doen Jehovah’s Getuigen in plaats van verjaardagen vieren?

In plaats van verjaardagen vieren Jehovah’s Getuigen speciale gelegenheden zoals de herdenking van de dood van Jezus Christus, ook wel bekend als het Avondmaal des Heren. Dit evenement vindt jaarlijks plaats op 14 Nisan (volgens de Joodse kalender) en wordt gekenmerkt door het delen van brood en wijn als symbolische herinnering aan het offer van Jezus.

Vieren alle Jehovah’s Getuigen geen verjaardagen?

Nee, niet alle Jehovah’s Getuigen vieren geen verjaardagen. Hoewel het vieren van verjaardagen niet wordt aangemoedigd binnen de gemeenschap, hebben sommige individuele Jehovah’s Getuigen ervoor gekozen om verjaardagen te vieren vanwege persoonlijke overtuigingen of culturele tradities.

Hoe reageren Jehovah’s Getuigen op mensen die wel verjaardagen vieren?

Jehovah’s Getuigen respecteren de keuze van andere mensen om verjaardagen te vieren, maar ze zullen zelf niet deelnemen aan dergelijke vieringen. Ze geloven dat het belangrijker is om Gods wil te volgen en hun geloof op de juiste manier te praktiseren. Ze zullen echter vriendelijk discussiëren over hun geloof en proberen anderen te informeren over hun standpunt.