Waarom Is Er Oorlog In Syrië?

Waarom Is Er Oorlog In Syrië?

Syrië is al meer dan tien jaar het toneel van een verwoestende oorlog. Wat begon als vreedzame protesten tegen het regime van president Bashar al-Assad, is uitgegroeid tot een complex en destructief conflict met vele verschillende partijen en oorzaken. In dit artikel zullen we de belangrijkste redenen achter de oorlog in Syrië onderzoeken, evenals de gevolgen ervan voor het land en de bredere regio.

Een van de belangrijkste oorzaken van de oorlog in Syrië is de groeiende ontevredenheid onder de bevolking over het autoritaire regime van president Assad. Deze ontevredenheid werd aangewakkerd door het gebrek aan politieke vrijheid, economische ongelijkheid, corruptie en repressie. In maart 2011 kwamen duizenden Syriërs de straat op om vreedzaam te protesteren tegen het regime, geïnspireerd door de Arabische Lente die op dat moment door de regio waaide.

Echter, in plaats van te luisteren naar de eisen van de demonstranten, reageerde het regime van Assad met geweld. De vreedzame protesten werden neergeslagen en vele demonstranten werden gearresteerd, gemarteld en vermoord. Dit leidde tot een escalatie van het conflict en de vorming van gewapende oppositiegroepen, die zich verzetten tegen het regime en vochten voor meer vrijheid en democratie.

Daarnaast heeft de oorlog in Syrië ook te maken met geopolitieke rivaliteit en regionale machtsverhoudingen. Verschillende landen, waaronder Rusland, Iran, Saoedi-Arabië, Turkije, de Verenigde Staten en verschillende Europese landen, hebben allemaal hun eigen politieke en strategische belangen in de regio. Dit heeft bijgedragen aan de complexiteit en duur van het conflict, omdat deze landen verschillende groepen en facties in Syrië steunen, zowel politiek als militair.

«De oorlog in Syrië heeft geleid tot een enorme humanitaire crisis, met miljoenen ontheemden en vluchtelingen.»

De gevolgen van de oorlog in Syrië zijn verwoestend geweest. Naast de vele doden en gewonden heeft de oorlog geleid tot een enorme humanitaire crisis, met miljoenen ontheemden en vluchtelingen. Buurlanden zoals Turkije, Libanon en Jordanië hebben enorme aantallen Syrische vluchtelingen opgevangen, wat heeft gezorgd voor grote economische en sociale druk. Daarnaast heeft de oorlog ook geleid tot de opkomst van extremistische groeperingen, zoals ISIS, die hun kans grepen om hun agenda van geweld en onderdrukking te bevorderen.

Al met al is de oorlog in Syrië het resultaat van een complexe mix van politieke, economische en geopolitieke factoren. Het conflict heeft een enorme tol geëist van het Syrische volk en heeft geleid tot een verwoeste samenleving en een humanitaire crisis van ongekende omvang. Het vinden van een duurzame oplossing voor de oorlog is een enorme uitdaging, maar het is essentieel om de Syrische bevolking te helpen herstellen en wederopbouwen.

Politieke onrust en repressie

De oorlog in Syrië begon als gevolg van politieke onrust en repressie. Jarenlang werd het Syrische volk geregeerd door het autoritaire regime van Bashar al-Assad en zijn Ba’ath-partij. Dit regime stond bekend om zijn repressieve maatregelen tegen politieke dissidenten en het ontbreken van politieke vrijheid. De wijdverspreide corruptie en de ongelijke verdeling van welvaart in het land droegen bij aan de groeiende ontevredenheid onder de bevolking.

In 2011 begonnen vreedzame protesten voor politieke hervormingen en meer vrijheid. Deze protesten werden echter met geweld onderdrukt door de regering. Het gebruik van buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten leidde tot verontwaardiging en verergerde de politieke en sociale onrust in het land.

Het regime van al-Assad probeerde de onrust te beheersen door het gebruik van meer repressie. Duizenden mensen werden gearresteerd, gemarteld en gevangengezet onder vaak onmenselijke omstandigheden. Het ontbreken van gerechtigheid en de straffeloosheid van de veiligheidstroepen droegen bij aan de woede en onvrede onder de bevolking.

De politieke en sociale onrust in Syrië escaleerde tot een gewapend conflict toen een deel van het leger overliep en de tegenstanders van het regime zich begonnen te organiseren. De opkomst van gewapende oppositiegroepen en rebellengroepen veranderde het conflict in een burgeroorlog, waarbij verschillende facties en buitenlandse machten betrokken raakten.

De politieke onrust en repressie in Syrië hebben geleid tot enorme menselijke tragedies, met miljoenen mensen die gedwongen zijn te vluchten voor het geweld. De oorlog heeft ook geleid tot de vernietiging van steden en infrastructuur, een humanitaire crisis en de opkomst van extremistische groeperingen zoals ISIS.

Sociale ongelijkheid en economische problemen

Een van de belangrijke oorzaken van het conflict in Syrië is sociale ongelijkheid en economische problemen. Het land kampte al jarenlang met grote economische uitdagingen, waaronder hoge werkloosheid, inflatie en een gebrek aan economische hervormingen.

De sociale ongelijkheid in Syrië was ook aanzienlijk. Een klein deel van de bevolking behoorde tot de elite, terwijl de meerderheid van de bevolking moest leven in armoede. Deze ongelijkheid zorgde voor spanningen en frustraties binnen de samenleving.

De economische problemen droegen bij aan de ontevredenheid van de bevolking en vormden de voedingsbodem voor sociale onrust. De hoge werkloosheid onder jongeren was een bijzonder groot probleem. Veel jonge Syriërs hadden geen toekomstperspectief en waren gefrustreerd door de gebrek aan kansen.

Bovendien nam de corruptie in het land toe, waardoor de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter werd. De elite kon profiteren van hun connecties en geld, terwijl de gewone burger werd achtergesteld.

Al deze factoren hebben bijgedragen aan de ontevredenheid en frustratie onder de bevolking van Syrië, wat uiteindelijk heeft geleid tot de uitbarsting van het conflict in 2011.

De economische problemen en sociale ongelijkheid hebben ook ernstige gevolgen gehad voor Syrië. Het conflict heeft geleid tot enorme verwoestingen van infrastructuur en economie. Veel mensen hebben hun baan verloren en zijn hun huizen kwijtgeraakt.

Bovendien heeft het conflict geleid tot een enorme vluchtelingencrisis, waarbij miljoenen mensen hun land ontvluchtten op zoek naar veiligheid en een beter leven. De sociale en economische gevolgen van het conflict zullen nog jaren voelbaar zijn, zelfs nadat het conflict is geëindigd.

Etnische en religieuze spanningen

Een van de belangrijkste oorzaken van de oorlog in Syrië zijn de etnische en religieuze spanningen die diep geworteld zijn in de samenleving. Syrië heeft een zeer diverse bevolking, bestaande uit verschillende etnische en religieuze groepen. Deze diversiteit heeft geleid tot conflicten en rivaliteit tussen de verschillende groepen.

Een van de grootste etnische groepen in Syrië zijn de Arabieren, die ongeveer 90% van de bevolking uitmaken. Naast de Arabieren zijn er ook andere etnische groepen, zoals de Koerden, Turkmenen, Armeniërs en Assyriërs. Deze groepen hebben vaak verschillende belangen en doelen, wat heeft bijgedragen aan de wrijvingen tussen hen.

Naast etnische spanningen zijn er ook diepe religieuze spanningen in Syrië. Het land heeft een complexe religieuze situatie, waarin verschillende religieuze groepen naast elkaar bestaan. De meerderheid van de Syrische bevolking is soennitische moslim, maar er zijn ook aanzienlijke minderheden van sjiieten, Alawieten, druzen, en christenen.

Deze religieuze diversiteit heeft geleid tot rivaliteit en strijd tussen de verschillende religieuze groepen. Sjiitische en soennitische moslims hebben eeuwenlange religieuze conflicten, en de Alawieten, die tot dezelfde stroming behoren als de Syrische president Bashar al-Assad, hebben een complexe relatie met andere religieuze groepen.

De etnische en religieuze spanningen zijn verergerd door de politieke situatie in Syrië. Het Assad-regime, dat wordt geleid door de Alawieten, heeft een geschiedenis van onderdrukking van oppositie en marginalisatie van andere etnische en religieuze groepen. Dit heeft geleid tot ontevredenheid en ressentiment onder de Arabische meerderheid, evenals onder andere etnische en religieuze minderheden.

Deze spanningen hebben uiteindelijk geleid tot de uitbraak van de oorlog in Syrië. De verschillende etnische en religieuze groepen vochten tegen elkaar voor controle over gebieden en grondstoffen, terwijl ze ook streden tegen het Assad-regime. Dit heeft geleid tot een complex conflict met vele spelers en verschillende fronten.

De etnische en religieuze spanningen in Syrië hebben ernstige gevolgen gehad voor het land en de bevolking. Miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt en hebben hun huizen moeten verlaten. Ook zijn veel historische en culturele schatten vernietigd tijdens het conflict.

Om een einde te maken aan de oorlog in Syrië zal er aandacht moeten worden besteed aan het oplossen van deze diepgewortelde etnische en religieuze spanningen. Het bevorderen van verzoening en het creëren van een inclusieve politieke structuur waarin alle etnische en religieuze groepen vertegenwoordigd zijn, zal van cruciaal belang zijn voor stabiliteit en vrede in het land.

Externe inmenging en geopolitieke belangen

Externe inmenging en geopolitieke belangen

Een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de oorlog in Syrië is de externe inmenging en de verscheidenheid aan geopolitieke belangen die in het conflict samenkomen. Verschillende landen hebben zich in de loop der jaren betrokken bij het conflict en hebben hun eigen agenda’s nagestreefd, waardoor de oorlog steeds complexer is geworden.

Regionale rivaliteit

Een van de belangrijkste drijfveren voor externe inmenging in de Syrische oorlog is de regionale rivaliteit tussen verschillende landen in het Midden-Oosten. Landen zoals Iran, Saudi-Arabië en Turkije hebben hun eigen politieke en ideologische belangen in de regio, en hebben geprobeerd hun invloed uit te breiden door steun te bieden aan verschillende facties binnen Syrië. Deze rivaliteit heeft het conflict verder opgeschroefd en is een belangrijke oorzaak geweest van de complexiteit ervan.

Geopolitieke belangen

Naast regionale rivaliteit hebben ook grote mogendheden zoals de Verenigde Staten, Rusland en andere Europese landen hun eigen geopolitieke belangen in het conflict. Syrië ligt strategisch in het Midden-Oosten en heeft een belangrijke rol gespeeld in de machtsverhoudingen tussen landen in de regio. Deze landen hebben geprobeerd hun invloed te behouden of uit te breiden door zowel diplomatieke als militaire middelen in te zetten. Dit heeft geleid tot een complex web van internationale belangen en heeft de oorlog in Syrië verder gecompliceerd.

Steun aan verschillende facties

Externe inmenging heeft ook de vorm aangenomen van directe steun aan verschillende facties binnen Syrië. Sommige landen hebben steun geboden aan de oppositie tegen president Bashar al-Assad, terwijl andere landen Assad hebben gesteund. Deze externe steun heeft bijgedragen aan het voortduren en escaleren van het conflict, aangezien de strijdende partijen konden rekenen op buitenlandse steun en middelen.

De externe inmenging en geopolitieke belangen in de Syrische oorlog hebben het conflict verergerd en de kans op een snelle en vreedzame oplossing bemoeilijkt. Om tot een duurzame vrede in Syrië te komen, is het essentieel dat alle betrokken partijen hun externe inmenging stopzetten en hun geopolitieke belangen opzij zetten om ruimte te bieden aan een politieke oplossing voor het conflict.

Rol van extremistische groeperingen

De rol van extremistische groeperingen is een van de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan het ontstaan en voortduren van het conflict in Syrië. Deze groeperingen, waaronder ISIS en Al-Qaeda, hebben een grote invloed gehad op het conflict en hebben bijgedragen aan de escalatie ervan.

Recrutering en radicalisering

Een van de belangrijkste manieren waarop extremistische groeperingen een rol spelen in het conflict is door het rekruteren van jongeren en hen te radicaliseren. Ze maken gebruik van sociale media en propagandamateriaal om jongeren te beïnvloeden en hen aan te sporen om zich bij hun gelederen aan te sluiten. De belofte van avontuur, macht en het verdedigen van de islam motiveert velen om zich bij deze groepen aan te sluiten.

Strijd om macht en invloed

Extremistische groeperingen spelen ook een rol in het nastreven van macht en invloed in het conflict. Ze streven naar de vestiging van een islamitische staat en gebruiken geweld om hun doelen te bereiken. Daarnaast vechten verschillende extremistische groeperingen tegen elkaar voor controle over bepaalde gebieden, waardoor het conflict nog complexer en destructiever wordt.

Verstoring van vredesinspanningen

Extremistische groeperingen zijn vaak tegenstanders van vredesinspanningen en hebben de neiging om de situatie verder te destabiliseren. Ze willen hun eigen agenda en ideologie promoten en zijn niet geïnteresseerd in diplomatieke oplossingen. Door aanslagen, ontvoeringen en andere vormen van geweld proberen ze vredesprocessen te ondermijnen en de spanningen in Syrië te vergroten.

Humanitaire crises

De aanwezigheid van extremistische groeperingen heeft ook geleid tot ernstige humanitaire crises in Syrië. Ze hebben vaak het gebruik van burgerlijke samenlevingen en infrastructuur als schild gebruikt, waardoor civiele slachtoffers toenemen. Daarnaast hebben ze de toegang tot humanitaire hulp bemoeilijkt en hebben ze humanitaire werkers als doelwit gekozen. Dit heeft geleid tot grootschalige ontheemding en het ontstaan van vluchtelingenstromen.

Conclusie

De rol van extremistische groeperingen is een belangrijke factor in het voortduren van het conflict in Syrië. Ze rekruteren en radicaliseren jongeren, streven naar macht en invloed, verstoren vredesinspanningen en veroorzaken humanitaire crises. Het is essentieel om deze groeperingen aan te pakken en te ontwapenen om een ​​duurzame vrede in Syrië te bereiken.

Humanitaire crisis en vluchtelingenstromen

Een van de ernstige gevolgen van de oorlog in Syrië is de humanitaire crisis die is ontstaan. Miljoenen mensen zijn hun leven ontvlucht vanwege het geweld en de instabiliteit in het land. Deze vluchtelingenstromen hebben een grote impact gehad, zowel binnen Syrië als in de omliggende landen en verder daarbuiten.

Vluchtelingenstromen binnen Syrië

De interne vluchtelingenstromen in Syrië hebben geleid tot grote aantallen ontheemden. Mensen verlaten hun huizen en dorpen en zoeken hun toevlucht in andere delen van het land. Deze interne ontheemden leven vaak onder erbarmelijke omstandigheden, met beperkte toegang tot basisbehoeften zoals voedsel, water en medische zorg. Velen zijn afhankelijk van humanitaire organisaties voor hulp en ondersteuning.

Vluchtelingenstromen naar buurlanden

Een groot aantal Syriërs heeft hun toevlucht gezocht in buurlanden, zoals Turkije, Libanon, Jordanië en Irak. Deze landen hebben enorme aantallen vluchtelingen opgevangen en hebben te maken gehad met de druk van de toestroom van mensen die bescherming en een veilig onderkomen zoeken. Deze vluchtelingen hebben behoefte aan onderdak, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs. De opvangcapaciteit van deze landen wordt sterk belast en er is vaak een gebrek aan financiële middelen en middelen om aan de behoeften van de vluchtelingen te voldoen.

Vluchtelingenstromen naar Europa

De oorlog in Syrië heeft ook geleid tot een grote migratie naar Europa. Veel Syriërs hebben ervoor gekozen om de gevaarlijke reis over land en zee te maken op zoek naar een veiligere toekomst. Deze vluchtelingen hebben asiel aangevraagd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland. De toestroom van vluchtelingen heeft geleid tot uitdagingen op het gebied van huisvesting, integratie en het bieden van de benodigde ondersteuning.

Humanitaire hulp en steun

Om de humanitaire crisis aan te pakken en de vluchtelingenstromen het hoofd te bieden, is er wereldwijd aandacht en steun nodig. Verschillende internationale organisaties en landen verstrekken humanitaire hulp en steun aan de getroffen mensen. Dit omvat het bieden van voedsel, water, onderdak, medische zorg en onderwijs aan de vluchtelingen. Daarnaast worden er middelen en programma’s ingezet om de landen die vluchtelingen opvangen te ondersteunen bij het verlichten van de druk op hun infrastructuur en middelen.

Vernietiging van infrastructuur en economie

De oorlog in Syrië heeft geleid tot een aanzienlijke vernietiging van infrastructuur en economie in het land. Geweld en gevechten hebben essentiële infrastructuur, zoals huizen, scholen, ziekenhuizen, wegen en bruggen, verwoest.

De verwoesting van infrastructuur heeft grote gevolgen gehad voor de economie van Syrië. Productiefaciliteiten zijn beschadigd en in veel gevallen volledig vernietigd, waardoor de productie en export van goederen is ingestort. Dit heeft geleid tot hoge werkloosheidscijfers en een daling van het inkomen van de bevolking.

Daarnaast heeft de oorlog in Syrië geleid tot een instorting van de handel en investeringen in het land. Veel bedrijven zijn gesloten of verplaatst naar andere landen, waardoor de economische activiteit verder is afgenomen.

De economische vernietiging heeft ook geleid tot een ernstige humanitaire crisis in Syrië. Veel mensen hebben geen toegang tot basisbehoeften, zoals voedsel, water en medische zorg. De inflatie is gestegen en de prijzen van essentiële goederen zijn enorm gestegen, waardoor het voor veel mensen onmogelijk is geworden om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden.

De vernietiging van infrastructuur en economie heeft de wederopbouw van Syrië ernstig belemmerd. Het zal vele jaren en enorme investeringen vergen om de schade te herstellen en de economie weer op te bouwen. Bovendien vormen de voortdurende gevechten en politieke instabiliteit een uitdaging voor elk herstelproces.

De vernietiging van infrastructuur en economie in Syrië is een van de vele trieste gevolgen van de langdurige oorlog in het land. Het heeft enorme menselijke kosten gehad en zal nog vele jaren doorwerken op de bevolking van Syrië.

Lange-termijn gevolgen voor de regio en wereld

1. Humanitaire crisis

Een van de lange-termijn gevolgen van de oorlog in Syrië is de enorme humanitaire crisis die is ontstaan. Miljoenen mensen zijn ontheemd geraakt en zijn op zoek naar een veilig onderkomen. Veel vluchtelingen hebben hun toevlucht gezocht in buurlanden zoals Turkije, Jordanië en Libanon, wat enorme druk legt op de infrastructuur en economieën van deze landen.

2. Radicalisering en terrorisme

De oorlog in Syrië heeft geleid tot een toename van radicalisering en de opkomst van verschillende extremistische groeperingen, waaronder ISIS. Deze groeperingen hebben niet alleen een bedreiging gevormd voor de regio, maar ook voor de wereldwijde veiligheid. Talloze buitenlandse strijders zijn afgereisd naar Syrië en hebben daar training ontvangen, wat een potentieel gevaar vormt bij hun terugkeer naar hun thuisland.

3. Politieke instabiliteit

De oorlog in Syrië heeft geleid tot grote politieke instabiliteit in het Midden-Oosten. Naast de directe gevolgen voor Syrië zelf, heeft de oorlog ook grensoverschrijdende spanningen veroorzaakt. De verdeeldheid en rivaliteit tussen verschillende landen in de regio, zoals Iran, Saoedi-Arabië en Turkije, is toegenomen. Deze politieke instabiliteit heeft het moeilijk gemaakt om een oplossing te vinden voor het conflict en heeft de regio verder in chaos gestort.

4. Economische gevolgen

De oorlog in Syrië heeft een verwoestend effect gehad op de economie van het land. Infrastructuur is vernield, bedrijven zijn gesloten en de landbouwsector is ingestort. Dit heeft geleid tot een diepe economische crisis en hoge werkloosheidscijfers. Daarnaast heeft de oorlog ook economische gevolgen gehad voor de regio en de wereld. De stijgende olieprijzen als gevolg van de instabiliteit in het Midden-Oosten zijn bijvoorbeeld wereldwijd voelbaar.

5. Sociale impact

De oorlog in Syrië heeft ook grote sociale impact gehad. Gezinnen zijn uit elkaar gerukt, kinderen zijn vaak van school gehaald en veel mensen hebben traumatische ervaringen meegemaakt. De psychologische gevolgen van de oorlog zijn enorm en zullen nog jarenlang voelbaar zijn. De sociale cohesie in Syrië is ernstig beschadigd, wat het moeilijk maakt om het land na de oorlog weer op te bouwen.

6. Migratie en vluchtelingenstromen

Als gevolg van de oorlog in Syrië is er een grote stroom van vluchtelingen en migranten richting Europa op gang gekomen. Deze migratiecrisis heeft de politieke situatie in Europa beïnvloed en heeft geleid tot verdeeldheid en spanningen tussen verschillende lidstaten. Daarnaast heeft de vluchtelingenstroom ook directe gevolgen gehad voor de veiligheid en het welzijn van de mensen die op zoek zijn naar een veilig onderkomen.

Conclusie

De oorlog in Syrië heeft niet alleen immense gevolgen gehad op het gebied van mensenrechten, veiligheid en stabiliteit, maar heeft ook op lange termijn zijn stempel gedrukt op de regio en de wereld. De humanitaire crisis, de toename van radicalisering en terrorisme, de politieke instabiliteit, de economische gevolgen, de sociale impact en de migratie en vluchtelingenstromen zijn allemaal complexe vraagstukken die aandacht en actie vereisen van de internationale gemeenschap.

Vraag en antwoord:

Wat zijn de oorzaken van de oorlog in Syrië?

De oorzaken van de oorlog in Syrië zijn complex en veelomvattend. Een belangrijke factor was de Arabische Lente die in 2011 begon en resulteerde in massale protesten tegen de regering van president Bashar al-Assad. Deze protesten werden met geweld onderdrukt, wat leidde tot een gewapend conflict. Daarnaast waren er ook religieuze en etnische spanningen in het land, evenals geopolitieke belangen van verschillende buitenlandse actoren. Bovendien speelde de sociaaleconomische situatie in Syrië ook een rol.

Wie vecht er in de oorlog in Syrië?

De oorlog in Syrië is een zeer complex conflict met meerdere partijen. Aan de ene kant heb je de Syrische regering onder leiding van president Bashar al-Assad, die gesteund wordt door Rusland en Iran. Aan de andere kant zijn er verschillende rebellengroepen die tegen de regering vechten, waaronder de Free Syrian Army en jihadistische groeperingen zoals ISIS. Daarnaast zijn er ook buitenlandse machten zoals de Verenigde Staten, Turkije en Saudi-Arabië die betrokken zijn bij het conflict en verschillende rebellengroepen ondersteunen.

Wat zijn de gevolgen van de oorlog in Syrië?

De gevolgen van de oorlog in Syrië zijn enorm en verwoestend. Miljoenen mensen zijn gevlucht voor het geweld en zijn hun huizen kwijtgeraakt. De humanitaire situatie in het land is verschrikkelijk, met een tekort aan voedsel, water en medische voorzieningen. Er is ook sprake van grootschalige vernietiging van infrastructuur, zoals ziekenhuizen, scholen en woningen. Daarnaast heeft de oorlog ook regionale en internationale gevolgen, zoals de verspreiding van terrorisme en de destabilisatie van de regio.

Hoe lang duurt de oorlog in Syrië al?

De oorlog in Syrië begon in 2011, dus op dit moment duurt de oorlog al meer dan 10 jaar. Het begon als een vreedzaam protest tegen de regering van president Bashar al-Assad, maar escaleerde al snel in een gewapend conflict. Sindsdien heeft het conflict zich uitgebreid en is het steeds complexer geworden, met verschillende partijen die betrokken zijn en verschillende belangen hebben. Ondanks verschillende pogingen tot een vredesovereenkomst, is er nog steeds geen einde in zicht voor de oorlog in Syrië.

Hoe heeft de oorlog in Syrië invloed gehad op de regio?

De oorlog in Syrië heeft een grote invloed gehad op de regio. Het heeft geleid tot een enorme vluchtelingencrisis, waarbij miljoenen mensen uit Syrië zijn gevlucht naar buurlanden zoals Turkije, Libanon en Jordanië. Dit heeft geleid tot grote druk op de infrastructuur en voorzieningen in deze landen. Daarnaast heeft de oorlog ook regionale spanningen vergroot, met name tussen soennitische en sjiitische groeperingen. Ook heeft het conflict de spanningen tussen verschillende buitenlandse machten in de regio verergerd.