Waar Staat Mavo Voor?

Waar Staat Mavo Voor

Niveaus in het Voortgezet onderwijs in Nederland
pro vso vmbo lwoo Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg ( mavo ) havo vwo Atheneum Gymnasium
Portaal Onderwijs

De school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (afgekort mavo ) was een Nederlandse schoolsoort, volgens artikel 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, die werd ingevoerd in 1968, in de wandelgangen de Mammoetwet genoemd. Deze schoolsoort is de opvolger van het mulo, of ulo.

 1. Mavo-3 voor ulo (uitgebreid lager onderwijs) en mavo-4 voor mulo (meervoudig uitgebreid lager onderwijs).
 2. Sinds 1999 is het mavo opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waarbij het onderwijs wordt aangeboden als de theoretische leerweg,
 3. Een recente ontwikkeling is dat de naam vmbo bij sommige scholengemeenschappen weer wordt veranderd in mavo, om het te onderscheiden van het ‘gewone’ vmbo, dat vaak geen positief imago heeft.

Scholen die zelfstandig bleven en die uitsluitend middelbaar algemeen voortgezet onderwijs verzorgen, worden aangeduid met categoriale mavo, maar zijn officieel gewoon vmbo’s waar enkel de theoretische leerweg wordt aangeboden. In Caribisch Nederland is het mavo naar Europees-Nederlands model op 1 augustus 2011 heringevoerd (artikel 15 van de Wet voortgezet onderwijs BES).

Wat voor niveau is mavo?

Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt 4 jaar. Leerlingen kunnen kiezen voor de gemengde leerweg of de theoretische leerweg. Mavo gemengde leerweg Bij mavo-g zijn leerlingen meer praktisch ingesteld. Hier zitten leerlingen die geen moeite hebben met leren, maar ook heel graag beroepsgerichte lessen volgen.

Na het examen kun je doorstromen naar de hoogste niveaus op het mbo. Na het tweede jaar kiezen de leerlingen een profiel. Mavo-g, profielen Marianum biedt de volgende profielen aan: – Produceren, installeren en energie (PIE) – Economie en ondernemen (E&O) – Zorg en welzijn (Z&W) – Bouwen, wonen en interieur (BWI) Hieronder vind je een animatie waarin je precies kunt zien hoe de profielkeuze in zijn werk gaat: Mavo theoretische leerweg Bij mavo-t zijn leerlingen meer theoretisch ingesteld.

Hier zitten leerlingen die geen moeite hebben met leren en graag theoretische lessen volgen. Na het examen kun je doorstromen naar de hoogste niveaus op het mbo of naar de havo. Downloads : vmbo-atlas mavo-g

Wat is de betekenis van mavo?

Mavo – Mavo, oftewel vmbo-t of vmbo-tl, is een theoretische leerweg. De afkorting mavo staat voor ‘middelbaar algemeen voortgezet onderwijs’ en duurt 4 jaar. Onze leerlingen volgen op de mavo voornamelijk algemeen vormende avo-vakken. Dit onderwijs is vooral theoretisch ingericht, ? Voor de mavo kun je terecht op onze locaties Van der Waalslaan en Geessinkweg,

Wat is het verschil tussen vmbo en mavo?

MAVO is een leerweg bij het VMBO. Onder de noemer VMBO valt ook de vroegere LTS en huishoudschool. MAVO is zuiver theorie, de andere VMBO richtingen zijn meer op de praktijk gericht.

Is mavo mbo 3 niveau?

Voorwaarden mbo-niveau 3 – Om dit niveau te volgen, moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg. Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3). Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend.

Is mavo en havo hetzelfde?

Niveaus in het Voortgezet onderwijs in Nederland
pro vso vmbo lwoo Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg ( mavo ) havo vwo Atheneum Gymnasium
Portaal Onderwijs

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs, dat veelal afgekort wordt als havo, is het op een na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname, Het havo is in principe geen eindonderwijs – het is algemeen vormend ( theoretisch ) en geen beroepsopleiding ( Bildung versus Ausbildung ).

Het havo diploma is een startkwalificatie, Van alle scholieren in het voortgezet onderwijs in Nederland gaat ongeveer twintig procent naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs. Ter vergelijking: zestig procent gaat naar het vmbo, twintig procent naar het vwo. Een havo-opgeleide heeft in vergelijking met een gediplomeerde mbo’er in de regel inhoudelijk breder onderwijs genoten.

Het taal- en wiskunde leerplan ligt op een hoger niveau dan dat van het mbo. De landelijke kwaliteitseisen ( eindtermen ) van het havo zijn bovendien geborgd in een Centraal Examen, Een examinandus kan ook voor het staatsexamen kiezen. Het staatsexamendiploma havo heeft dezelfde waarde als een havodiploma verkregen via het reguliere schoolexamen,

See also:  Waar Zit Vitamine B 6 In?

Deze opleiding duurt vijf jaar. Het havo is bedoeld voor leerlingen van twaalf tot zeventien jaar, en sluit aan op de basisschool, het vmbo -t en tot 1999 het mavo (alle vakken op D-niveau). Het havo bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Met een bewijs dat de eerste drie jaar goed zijn doorlopen, kan een leerling doorstromen naar een vakopleiding of een middenkaderopleiding in het mbo,

Het havodiploma geeft toegang tot het vwo en een havoleerling kan deelnemen aan een versneld mbo-traject. Iemand die op het havo zit heet een havist of een havoër. vwo-advies: 12 + 6 jaar vwo = 18 jaar → universiteit havoadvies: 12 + 5 jaar havo + 1 jaar hbo ( propedeuse ) = 18 jaar → universiteit havoadvies: 12 + 5 jaar havo = 17 jaar → hbo of mbo (mbo versneld) vmbo-advies: 12 + 4 jaar vmbo(-t) + 2 jaar havo = 18 jaar → hbo of mbo (mbo versneld) vmbo-advies: 12 + 4 jaar vmbo + 4 jaar mbo = 20 jaar → hbo De invoering van het studiehuis op het havo heeft de aansluiting met het hbo ernstig verslechterd.

Is havo beter dan mavo?

Niveau vwo – Vwo staat voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’. Het vwo duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit. Deze onderwijssoort is dan ook het meest theoretisch. Het vwo bestaat uit twee richtingen: het atheneum en het gymnasium.

 • Het belangrijkste verschil is dat op het gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven.
 • De meeste leerlingen stromen na hun eindexamen door naar de universiteit.
 • Maar er is ook een groep leerlingen die voor een meer praktische hbo-opleiding kiest.
 • In de onderbouw, de eerste, tweede en derde klas, volgen leerlingen algemene vakken op het vwo.

Daarna kiezen zij net als de havisten één of meerdere profielen : natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij.

Is mavo hetzelfde als tl?

Vier vmbo leerwegen – Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot vooral theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn 4 leerwegen:

 1. Vmbo-tl, de theoretische leerweg (mavo); Deze leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Vanuit vmbo-tl kunnen leerlingen, met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.
 2. Vmbo-gl, de gemengde leerweg; Deze leerweg is vergelijkbaar met de theoretische leerweg, maar in plaats van één van de theoretische vakken wordt een beroepsgericht vak gevolgd voor 4 uur per week. Met een diploma van de gemengde leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 of mbo niveau 4 opleiding. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kunnen leerlingen met het juiste vakkenpakket doorstromen naar het havo.
 3. Vmbo-kbl, de kaderberoepsgerichte leerweg; Deze leerweg heeft meer praktijkvakken: 12 uur per week. Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kan een leerling naar een mbo niveau 3 en een mbo niveau 4 opleiding. Deze leerweg is vooral geschikt voor leerlingen die kennis in de praktijk willen opdoen.
 4. Vmbo-bbl, de basisberoepsgerichte leerweg; Deze leerweg heeft vooral praktijkvakken: 12 uur per week en biedt daarnaast een leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met een diploma kan een leerling naar een mbo niveau 2 opleiding.
See also:  Waar Kan Ik Formule 1 Kijken?

Is vmbo lager dan mavo?

Niveaus in het Voortgezet onderwijs in Nederland
pro vso vmbo lwoo Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg ( mavo ) havo vwo Atheneum Gymnasium
Portaal Onderwijs

De school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (afgekort mavo ) was een Nederlandse schoolsoort, volgens artikel 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs, die werd ingevoerd in 1968, in de wandelgangen de Mammoetwet genoemd. Deze schoolsoort is de opvolger van het mulo, of ulo.

 1. Mavo-3 voor ulo (uitgebreid lager onderwijs) en mavo-4 voor mulo (meervoudig uitgebreid lager onderwijs).
 2. Sinds 1999 is het mavo opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), waarbij het onderwijs wordt aangeboden als de theoretische leerweg,
 3. Een recente ontwikkeling is dat de naam vmbo bij sommige scholengemeenschappen weer wordt veranderd in mavo, om het te onderscheiden van het ‘gewone’ vmbo, dat vaak geen positief imago heeft.

Scholen die zelfstandig bleven en die uitsluitend middelbaar algemeen voortgezet onderwijs verzorgen, worden aangeduid met categoriale mavo, maar zijn officieel gewoon vmbo’s waar enkel de theoretische leerweg wordt aangeboden. In Caribisch Nederland is het mavo naar Europees-Nederlands model op 1 augustus 2011 heringevoerd (artikel 15 van de Wet voortgezet onderwijs BES).

Wat kun je doen na mavo?

Vervolgopleiding na vmbo-t of vmbo-g – Leerlingen kunnen na hun diploma vmbo theoretisch of vmbo gemengd een vervolgopleiding doen in het mbo. Bijvoorbeeld een middenkaderopleiding (niveau 3) of vakopleiding (niveau 4). Maar zij kunnen ook doorstromen naar het vierde leerjaar van de havo, mits zij eindexamen hebben gedaan in een extra vak.

De keuze voor een extra vak maken leerlingen in principe aan het einde van het derde jaar, als zij nog een breed samengesteld vakkenpakket hebben. Maar het is ook mogelijk om op een later moment te besluiten in een extra vak eindexamen te doen. In dat geval haalt de leerling zelfstandig de gemiste eindexamenstof in ( AMvB doorstroom ).

Meer informatie over doorstromen naar het havo staat in: ‘Hoe stroom ik door van vmbo naar havo?’

Is wiskunde verplicht op mavo?

Wiskunde is op het vmbo geen verplicht examenvak.

Kan je van 3 mavo naar 4 kader?

Opstromen in bovenbouw vmbo – Op grond van de wet zijn er geen belemmeringen om in de bovenbouw op te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo-b naar vmbo-k in het vierde leerjaar. Maar vaak is dit praktisch niet mogelijk, omdat het vakkenpakket er anders uitziet per leerweg. Hierdoor mis je kennis en cijfers om je schoolexamens af te ronden. : Kan ik tussentijds opstromen naar een hoger niveau in het vmbo?

Kan je van 2 mavo naar 3 havo gaan?

Je kan doorstromen naar het havo als je voor het vmbo-g/t eindexamen hebt gedaan in een extra vak. Dit heet het wettelijk doorstroomrecht. Als je geen examen hebt gedaan in een extra vak, kun je soms alsnog doorstromen naar het havo. Vaak gelden er dan wel bepaalde toelatingsregels.

 • Zo mag je zonder extra vak op sommige scholen alleen doorstromen naar het havo als je een positief advies hebt van vakdocenten.
 • Of als je een gemiddeld cijfer van minimaal een 6,8 hebt voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde.
 • Voldoe je aan het wettelijk doorstroomrecht, maar heeft de school geen plek op het havo? Dan mag de school je alsnog weigeren.
See also:  Waar Ligt Slowakije?

In Amsterdam stroomt jaarlijks 21,6 procent van de leerlingen na het vmbo-t door naar het havo.

Hoeveel vakken heeft mavo?

Op het vmbo doe je in totaal in 6 vakken eindexamen (CE of CSPE). Het vmbo duurt in principe vier jaar. Als je je vmbo hebt afgerond, kun je rechtstreeks door naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of kun je doorstromen naar het havo. Met een vmbo-diploma op zak zul je moeten doorstromen naar een van deze twee types onderwijs (mbo of havo), omdat je met een vmbo-diploma nog geen startkwalificatie hebt.

Kan je met mavo naar mbo-4?

Mag ik naar een opleiding mbo niveau 4? – Wil je de sterren van de hemel dansen of je geld verdienen als eventproducer? Of lijkt een baan als managementassistent of medewerker marketing en communicatie je te gek? Met een middenkaderopleiding zet je de eerste stap.

Een middenkaderopleiding is een mbo-opleiding op niveau 4, Je studeert 3 of 4 jaar. Dat hangt af van de opleiding. Voor een middenkaderopleiding gelden iets andere toelatingsvoorwaarden dan voor mbo-opleidingen op de andere niveaus. Je hebt een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg nodig.

Ook een diploma van een vakopleiding, dus mbo niveau 3, is meestal voldoende vooropleiding voor een mbo-studie op niveau 4. Heb je een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) gedaan? Dan kan je bij sommige scholen beginnen aan een middenkaderopleiding, maar niet bij allemaal.

Kun je van mavo naar mbo-4?

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan echter besloten worden dat een leerling van het vmbo toch toelaatbaar is.

Is mavo gelijk aan mbo-4?

Mavo is Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs. MBO4 is de vierjarige Middelbare Beroeps Opleiding met een groot aantal specialisaties voor de verschillende beroepen. Mavo heb je nodig om toegelaten te worden op een MBO-opleiding. Mavo is dus een VOOR-opleiding voor MBO.

Is mavo mbo niveau?

Nee, alleen en mavo diploma staat niet gelijk aan een MBO vakopleiding. Het Mavo diploma is wel een vereiste om op het MBO een vakopleiding te gaan leren. Ook voor de theoretische en gemengde leerweg niveau 3 heb je dit diploma dus nodig.

Is mavo niveau 2?

Niveau 2: diploma lbo, vbo of vmbo basisberoepsgerichte leerweg. diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg. diploma mavo, vbo of vmbo gemengde leerweg.

Welk niveau is hoger mavo of havo?

Niveau vwo – Vwo staat voor ‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’. Het vwo duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit. Deze onderwijssoort is dan ook het meest theoretisch. Het vwo bestaat uit twee richtingen: het atheneum en het gymnasium.

Het belangrijkste verschil is dat op het gymnasium de vakken Grieks en Latijn worden gegeven. De meeste leerlingen stromen na hun eindexamen door naar de universiteit. Maar er is ook een groep leerlingen die voor een meer praktische hbo-opleiding kiest. In de onderbouw, de eerste, tweede en derde klas, volgen leerlingen algemene vakken op het vwo.

Daarna kiezen zij net als de havisten één of meerdere profielen : natuur & techniek, natuur & gezondheid, economie & maatschappij of cultuur & maatschappij.