Ik Ben Chronisch Ziek Waar Heb Ik Recht Op?

Ik Ben Chronisch Ziek Waar Heb Ik Recht Op
De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten is in 2023 € 457,00 per persoon. Ontvangt u een WIA-, Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering van het UWV en bent u tenminste 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u in 2023 een tegemoetkoming van €253,00.

Heb ik recht op tegemoetkoming chronisch zieken?

Wie krijgt de tegemoetkoming? – Mensen die arbeidsongeschikt zijn als gevolg van ziekte of handicap komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. Je bent ten minste 35% arbeidsongeschikt
 2. Je hebt op 1 juli recht op een WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
 3. Je hebt recht op hulp bij het vinden van werk of werkbehoud
 4. Je hebt recht op hulp om te studeren

Er wordt automatisch bepaald of je recht hebt op de tegemoetkoming. Je hoeft deze niet aan te vragen.

Wat valt onder chronisch zieken?

Wat en waarom – Vooral op latere leeftijd, maar soms ook al jong, krijgen mensen chronische ziekten. Voorbeelden zijn hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) ) en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

 1. Dit heeft veel impact op hun lichamelijk en geestelijk welbevinden.
 2. Aangezien mensen steeds ouder worden, neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte toe.
 3. Daar komt bij dat steeds meer mensen meer dan één chronische ziekte hebben.
 4. Het is van belang deze ziekten zo veel mogelijk te voorkomen.
 5. Dat levert een betere kwaliteit van leven op en voorkomt onnodige zorg.

Het RIVM kijkt hoe vaak chronische ziekten voorkomen en onderzoekt de oorzaken ervan. Veel van deze oorzaken zijn te beïnvloeden met preventieve maatregelen, zoals een gezonde leefstijl: niet roken, voldoende bewegen, gezond eten en een gezond gewicht hebben.

Een onderdeel van dit onderzoek is risicogroepen opsporen: welke doelgroepen zouden het meest kunnen profiteren van bepaalde preventieve maatregelen? Een voorbeeld is onderzoek naar de aanwezigheid van bepaalde stoffen in bloed die kunnen voorspellen of een bepaalde ziekte optreedt. Op basis hiervan kunnen preventieve maatregelen vroegtijdig en bij de groep mensen die er meest bij gebaat is, worden ingezet.

Daarnaast wordt onderzocht hoe mensen functioneren als zij een chronische ziekte hebben. Dit kan eraan bijdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en maatschappelijk actief kunnen blijven.

Hoe hoog is de tegemoetkoming chronisch zieken?

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is onderdeel van de WAO, WIA, Wajong en WAZ. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bedrag van deze tegemoetkoming voor 2022 was € 186 netto.

Wat moet ik doen als ik niet meer kan werken?

In het kort –

Als u niet meer kunt werken, kunt u een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze uitkering samen met uw werkgever aan. Misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat u niet meer kunt werken voor geld. Soms helpt het om te praten met mensen die hetzelfde meemaken.

Uitkering

Hoe weet ik of ik recht heb op een verhoogde tegemoetkoming?

Ik heb een laag inkomen, kan ik de verhoogde tegemoetkoming aanvragen? – U bent momenteel:

Gepensioneerde; Langdurig werkloze; Gehandicapte; Eenoudergezin; Weduwnaar/weduwe; Invalide.

U heeft enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van uw gezin lager is dan 25.291,73​ EUR (vermeerderd met 4.682,19 EUR per bijkomend gezinslid). Voorbeeld : Als u op 3 maart 2022 een aanvraag indient, wordt rekening gehouden met uw inkomsten vanaf februari 2022 (huidige inkomsten).

U behoort niet tot de bovenstaande doelgroepen maar uw inkomen is toch laag. U heeft enkel recht op de verhoogde tegemoetkoming als het bruto jaarinkomen van uw gezin voor het jaar dat uw aanvraag voorafgaat lager is dan 20.292,59​ EUR (vermeerderd met 3.756,71​ EUR per bijkomend gezinslid). Voorbeeld : Als u op 3 maart 2022 een aanvraag indient, wordt er rekening gehouden met uw inkomsten voor het volledige jaar 2021.

See also:  Waar Zit Zink In Voeding?

Doe uw aanvraag bij uw HZIV-kantoor,

Wat doet een chronische ziekte met je?

Leven met een chronische ziekte | LUMC Het hebben van een chronische ziekte brengt niet alleen lichamelijke, maar ook psychische en sociale gevolgen met zich mee. Het betekent het leren omgaan met (soms ingrijpende) lichamelijke veranderingen en veelal angst en onzekerheid.

De ziekte heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor mensen in de directe omgeving. Deze gevolgen hebben hun weerslag op de kwaliteit van leven. In de medische behandeling is vaak onvoldoende tijd en/of aandacht voor deze psychische of sociale gevolgen. Deze folder informeert u over de mogelijkheid om naast uw medische behandeling een programma te volgen speciaal gericht op het omgaan met de psychosociale problematiek.

Waarmee kunnen we u helpen? Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Maatschappelijk werk, Doel programma Het doel van het programma is het verminderen van psychische en sociale problemen van patiënt en partner, om daarmee de kwaliteit van leven van beiden te verbeteren.

Is chronisch blijvend?

Chronisch ziek, wanneer kun je jezelf zo noemen? Want wat houdt een chronische ziekte precies in? We delen in dit artikel meer uitleg over deze benaming en onderbouwen waar de naam vandaan komt en wat de definitie is. Een chronisch ziekte kan zowel een lichamelijke als geestelijke aandoening zijn waarbij er geen uitzicht is op volledige genezing.

Levensbedreigende ziekten, zoals kanker of een beroerteAandoeningen die tot periodiek terugkerende klachten leiden, zoals astma en epilepsieAandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn, zoals chronische hartfalen, reumatoïde artritisChronische psychische stoornissen, zoals persoonlijkheids- of angststoornissen.

Is chronisch voor altijd?

Je kunt aan de buitenkant niet altijd zien of iemand een chronische ziekte heeft. Een chronische ziekte is een ziekte die je voor lange tijd hebt. Ongeveer 1 op de 7 kinderen in Nederland heeft een chronische ziekte. In jouw klas kunnen dat er dus wel 4 zijn.

Kan ik extra geld krijgen als ik veel zorgkosten heb?

Zorgtoeslag bij een laag inkomen – Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie van uw zorgverzekering, en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van onder andere uw inkomen en het inkomen van een mogelijke toeslagpartner.

Die heeft u bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. De Dienst Toeslagen beoordeelt elk jaar op welk bedrag u recht heeft. Ga er dus niet vanuit dat u elk jaar evenveel zorgtoeslag krijgt. Ook ontvangt u zorgtoeslag niet automatisch. U kunt zorgtoeslag zelf aanvragen via Mijn toeslagen op de website van de Dienst Toeslagen.

Lees meer over de voorwaarden voor zorgtoeslag op de website van de Dienst Toeslagen.

Wie is de Heilige van de chronisch zieken?

Liduina van Schiedam, ook Liduïna, Sint-Liduina, Lidwina of Liedewij genoemd, (Schiedam, 18 maart 1380 – aldaar, 14 april 1433) is een katholieke heilige, patrones van de chronisch zieken en een van de bekendste Nederlandse heiligen.

Is WIA uitkering levenslang?

Hoelang u de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van de duur van uw arbeidsverleden. Meestal krijgt u de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. In de beslissingsbrief van uw WIA-uitkering leest u tot en met welke datum u deze uitkering ontvangt.

Kun je werken met chronische pijn?

# Tip 6. Zoek naar de juiste balans tussen arbeid en rust – De verhouding tussen arbeid en rust is bij cliënten met chronische pijn extra belangrijk. De pijn vraagt namelijk zoveel energie en maakt dat de energie eerder op is. Echter, alleen maar rusten komt de cliënt ook vaak niet ten goede.

See also:  Waar Ligt Senegal?

Wat gebeurt er met je vakantiedagen als je langdurig ziek bent?

Waarde vakantiedagen tijdens ziekte – Als je op vakantie gaat, worden je vakantie-uren uitbetaald naar je normale contracturen. Ook als je dus minder uren werkt op dat moment door re-integratie. Je krijgt wel 100% doorbetaald, ook als je op dat moment eigenlijk minder loon krijgt door ziekte.

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? – Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als je een WIA uitkering hebt?

Overige inkomsten en eigen geld – Deze inkomsten komen niet uit werk en hebben geen invloed op uw uitkering:

spaargeld of eigen vermogen uw eigen persoonsgebonden budget (pgb) alimentatie kinderbijslag huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag niet-commerciële kamerverhuur erfenis loterij- en prijzengeld lijfrente-uitkering giften en crowdfunding afkoop eenmalige pensioenuitkering van werk dat u deed voor uw uitkering geld uit niet-commerciële (online) verkoop van eigen tweedehands spullen studiefinanciering en levenlanglerenkrediet (LLLK) private Aanvulling WW en WGA (PAWW) inkomsten van uw partner (nabestaanden)pensioen van uw partner Tozo-uitkering (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Waar kan ik zien of ik recht heb op sociaal tarief?

Je kan daarvoor met je eID inloggen op www.sociaaltarief.economie.fgov.be De gegevens komen uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister en de leveranciers van elektriciteit en aardgas.

Hoeveel mag je verdienen om recht te hebben op sociaal tarief?

Verhoogde tegemoetkoming – Gemiddeld maximumjaarbedrag van het inkomen – bedragen in EUR (1)

jaren​ Gezin van één persoon Verhoging per extra persoon in het gezin
​ 2022 23.303,84 ​ ​4.314,18
​2021 20.292,59​ ​3.756,71
2020​ ​19.892,01 ​3.682,55
2019​ ​19.335,92 ​3.579,60

Hoeveel mag je verdienen voor verhoogde tegemoetkoming 2023?

Op basis van je inkomen –

Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien, Bij aanvragen in 2023 is dit dus met het inkomen van 2022. Dat moet lager zijn dan 23.303,84 euro, verhoogd met 4.314,18 euro per bijkomend gezinslid (wie als gezinslid wordt beschouwd, lees je op de pagina over het inkomen ). Uitzondering op deze regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:

gepensioneerden;mindervaliden;personen die een overlevingspensioen ontvangen;personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen;ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens drie maanden bedraagt;militairen die tijdelijk, maar minstens drie maanden uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte;eenoudergezinnen, onder bepaalde voorwaarden ook in geval van co-ouderschap;personen die minstens drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide;zelfstandigen in klassiek overbruggingsrecht (niet Covid-overbruggingsrecht) gedurende minstens één kwartaal. Op het moment van de aanvraag moet de zelfstandige nog genieten van het overbruggingsrecht.

Behoor je tot een van deze groepen, gebeurt de berekening ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien (zie standaardberekening boven) of op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin (over deze berekening lees je meer op de pagina over het inkomen ). Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is. Bij de berekening op basis van het maandinkomen moet het inkomen lager zijn dan 25.291,73 euro per jaar, verhoogd met 4.682,19 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 januari 2023).

See also:  Waar Vind Ik Woz Waarde?

>>Top

Wie krijgt een tegemoetkoming?

U ontvangt de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten van UWV als 1 van de volgende situaties voor u geldt: U heeft op 1 juli recht op een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. Daarnaast moet u minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. U heeft op 1 juli recht op een Wajong-uitkering.

Kan ik extra geld krijgen als ik veel zorgkosten heb?

Zorgtoeslag bij een laag inkomen – Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie van uw zorgverzekering, en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van onder andere uw inkomen en het inkomen van een mogelijke toeslagpartner.

 1. Die heeft u bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk.
 2. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.
 3. De Dienst Toeslagen beoordeelt elk jaar op welk bedrag u recht heeft.
 4. Ga er dus niet vanuit dat u elk jaar evenveel zorgtoeslag krijgt.
 5. Ook ontvangt u zorgtoeslag niet automatisch.
 6. U kunt zorgtoeslag zelf aanvragen via Mijn toeslagen op de website van de Dienst Toeslagen.

Lees meer over de voorwaarden voor zorgtoeslag op de website van de Dienst Toeslagen.

Wie heeft er recht op verhoogde tegemoetkoming?

Geniet u geen van die sociale uitkeringen? Dien dan een aanvraag in bij uw ziekenfonds. – Als u niet automatisch de verhoogde tegemoetkoming geniet, dan kunt u bij uw ziekenfonds een aanvraag indienen. Er zijn 2 mogelijke gevallen.

U bevindt zich in een van de volgende situaties of u bent:

 • invalide, gepensioneerde
 • erkend als persoon met een handicap
 • al minstens 3 maanden volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid
 • zelfstandige met overbruggingsrecht gedurende ten minste een kwartaal
 • eenoudergezin
 • persoon geïdentificeerd in het kader van de proactieve flux. De proactieve flux is een gegevensuitwisseling tussen administraties om potentiële gezinnen te identificeren met recht op de verhoogde tegemoetkoming. Wanneer u in dat kader geïdentificeerd bent, informeert uw ziekenfonds u hierover.

In dat geval zal het ziekenfonds u vragen een verklaring met betrekking tot uw huidig gezinsinkomen in te vullen. Dat moet onder een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw laatste aanslagbiljet.

U bevindt zich niet in een van die situaties: het ziekenfonds zal u bijkomend vragen een verklaring in te vullen met betrekking tot het inkomen van uw gezin tijdens het vorige jaar. Dat moet beneden een jaarlijks grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in uw gezin is vastgelegd.

Het ziekenfonds zal u ook bewijsdocumenten met betrekking tot dat inkomen vragen en meer bepaald uw laatste aanslagbiljet. De inkomens waarmee rekening wordt gehouden in het kader van de verhoogde tegemoetkoming zijn de bruto-belastbare inkomens. Dit verwijst naar de inkomens zoals vastgesteld voor inkomstenbelasting vóór enige aftrek, vermindering, vrijstelling, immunisatie.

 • De beroeps- de onroerende, de roerende en de diverse inkomens worden in aanmerking genomen, met inbegrip van inkomens uit het buitenland.
 • Concreet betekent dit dat bij de berekening van het gezinsinkomen alle bedragen die als fiscaal inkomen worden aangemerkt, in aanmerking worden genomen, ook als dit inkomen uiteindelijk niet wordt belast.

Op basis daarvan zal het ziekenfonds nagaan of u de voorwaarden van de verhoogde tegemoetkoming vervult. Zo ja, zult u die verhoogde tegemoetkoming onmiddellijk genieten. Als u de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, kunt u de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen bij uw ziekenfonds.

 • Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdracht
 • Probeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

: Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen

Waar heb je allemaal recht op met verhoogde tegemoetkoming?

Sommige gemeenten geven nog extra voordelen voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, bijvoorbeeld korting op je gemeentebelasting, korting op je afvalfactuur, gratis vuilzakken of korting op vrijetijdsactiviteiten, sport- en speelpleinen en buitenschoolse opvang.