Tot Hoe Laat Mag Je Boren?

Tot Hoe Laat Mag Je Boren
‘ of ‘tot hoe laat mag je boren in een flat? ‘ Een duidelijk antwoord hierop is er dus niet, maar over het algemeen gelden er een paar ongeschreven fatsoensregels op het gebied van klussen met lawaai: Klus doordeweeks alleen tussen 07:00-08:00 en 22:00 uur. Klus op zaterdag, tussen 10:00 en 20:00 uur.

Hoe laat mag je boren in huis?

Hoe laat mag je boren doordeweeks? – Hoewel het per gemeente kan verschillen is de regel in het algemeen dat je vóór acht uur ‘s ochtends en na tien uur ‘s avonds niet mag boren. Binnen die uren is het dus wel toegestaan. Bedenk wel dat in de algemene plaatselijke verordening altijd het volgende staat: als je bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet je geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen.

Welke tijden mag je lawaai maken?

Tot hoe laat mag je lawaai maken? – Wettelijke regels over tot hoe laat je wel of niet lawaai mag maken, zijn er niet. Wel is algemeen aanvaard dat het tussen tien uur ´s avonds en zeven uur ´s ochtends stil moet zijn. Dit om de nachtrust van je buurtbewoners te respecteren.

Hoe lang mogen je buren verbouwen?

Er is helaas geen wettelijke termijn over hoe lang een verbouwing mag duren. De gemeente heeft hierin niet het recht om de omgevingsvergunning in te trekken. Een verbouwing mag dus eindeloos duren. Er staat wel in de wet dat een verbouwing niet langer dan 26 weken stil mag liggen. Die wet is er voornamelijk voor bedoeld om verloedering tegen te gaan.

Hoe lang mag je s avonds lawaai maken?

Geluidsoverlast: wat mag wel en wat mag niet? Heb je in één van onze vier gemeenten (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver of Putte) last van lawaai (bv. cafés, fuiven, buren, machines, dieren,,), dan kan je dit melden aan of op het algemeen nummer 015 56 51 00.

Hoe hard is 50 decibel?

Een geluidssterkte rond de 50 dB is voor ons aangenaam. Daarentegen ligt rond 100 dB de grens waarbij we ons niet meer prettig voelen en in de buurt van 120 dB is de pijngrens bereikt. Het is belangrijk te weten dat 100 dB niet twee keer zo luid is als 50 dB.

Kan ik de politie bellen bij geluidsoverlast?

Wanneer belt u de politie? – Als geluidsoverlast overgaat in dreiging met geweld of u bent met de buren in conflict, dan is er mogelijk sprake van een strafbaar feit en dan kunt u de politie bellen. De politie kan optreden als iemand een strafbaar feit begaat of de openbare orde verstoort.

Hoeveel decibel is een boor?

Lawaai

Het geluidsniveau bij het boren is afhankelijk van de steensoort en het type apparaat. Voor elektrische handboormachines zijn waarden gemeten tussen 85 en 100 dB(A) en voor slagboormachines 100 tot 115 dB(A). Bij pneumatische handboormachines ligt het geluidsniveau tussen 100 en 124 dB(A). Het geluidsniveau is meestal hoger dan 90 dB(A) en de bovenste actiewaarde (85 dB(A), gemiddeld over een werkdag) wordt vaak al na 1 tot 2 uur werken overschreden. Te nemen maatregelen: Bronmaatregelen

Werkmethode waarbij niet hoeft te worden geboord zoals ingieten van schroefhulzen, aanbrengen door lijmen. Geluidgedempt gereedschap. Bij gebruik van pneumatische aangedreven gereedschap de perslucht terugleiden naar de compressor (het geluidsniveau vermindert door deze voorziening). Elektrisch of hydraulisch aangedreven gereedschap (in plaats van pneumatisch).

Collectieve maatregelen

Eventuele aggregaten of compressoren buiten de werkruimte plaatsen. Scherp gereedschap (sneller werken dus blootstellingsduur korter). Scheiden van rustige en lawaaiige werkzaamheden.

Individuele maatregelen

Gehoorbescherming (kap of otoplastieken).

Hoe lang mag je klussen?

Klussen na 22:00 uur – Voor klussen waarbij u er vanuit kan gaan dat de omgeving daar hinder van ondervindt is dus niet echt een wet. Wel zijn er bepaalde fatsoensnormen waaraan iedereen verondersteld wordt gehoor te geven. Zo is het gebruikelijk dat u even contact met de buren hebt als u op zondag wilt klussen.

Heeft u geen goed contact met de buren, klus op zondag dan alleen tussen 10:00 en 16:00 uur. Dan biedt u ze de gelegenheid uit te slapen en van een rustige namiddag te genieten. Kluswerkzaamheden overdag kennen ook geen regels, maar ook hierbij tellen er fatsoensregels. De regels zeggen dat overdag niet eerder dan 07:00 uur begonnen mag worden en dat het klussen om 22:00 uur stopt.

Als u zich aan de bovenstaande fatsoensregels houdt kunt u iedereen in de ogen kijken en zeggen dat u rekening met de omgeving houdt. Bij twijfel is het altijd een goed idee om even aan te bellen en te overleggen. Verder wensen wij u veel klusplezier op zondag en in de avond! : Klussen op zondag en in de avond

See also:  Hoe Hoog Is De Eiffeltoren?

Kunnen buren verbouwing tegenhouden?

Het is uw goed recht om uw huis te verbouwen. Uw buren kunnen dat niet tegenhouden. Toch is het wel zo netjes om rekening te houden met uw buren. Tegelijkertijd mag u ook van uw buren vragen om begrip te hebben voor de overlast die u veroorzaakt.

Wat te doen bij nachtlawaai buren?

Hoe spreek ik mijn buren erover aan? – Ondervind je nachtlawaai van je buren? Dan is het een goed idee om niet meteen de politie te bellen. Probeer het in plaats daarvan altijd eerst op te lossen door er met elkaar over te praten:

Ga bij eventueel nachtlawaai aanbellen bij de buren (of gebruik de telefoon als je hun nummer hebt) en wijs hen erop dat ze wel heel erg luid praten, zingen, lachen en/of dat hun muziek tot bij jou binnen te horen is. Misschien beseften ze niet dat het al zo laat was of dat het volume zo luid stond. In dat geval is het snel opgelost en is iedereen nadien weer blij. Kan je op weinig begrip rekenen en passen de buren hun gedrag niet aan na een opmerking? Dan kun je de politie (eventueel de wijkagent ) bellen om een kijkje te komen nemen. Blijft de geluidshinder op een regelmatige basis aanhouden? Dan is burenbemiddeling een optie. Dit wordt per provincie en soms per stad of gemeente georganiseerd en heeft de bedoeling het conflict niet te laten escaleren, Je kunt burenbemiddeling trouwens ook inschakelen voor andere conflicten, bijvoorbeeld rond overhangende takken. Als dat niet volstaat en je nog steeds regelmatig overlast ondervindt, zit er niets anders op dan een klacht in te dienen wegens nachtlawaai waarna je buren zich eventueel voor de rechter zullen moeten verantwoorden, Het zal de relatie met de buren er niet beter op maken, maar je bent dan tenminste van de overlast verlost.

Wat doet politie met melding geluidsoverlast?

Wat doet de politie aan overlast? Vaak krijgt de politie meldingen van buurtbewoners en bekijkt deze in de buurt of er overlast is. De politie praat dan met alle partijen: de buurtbewoners én de veroorzakers, degenen die zorgen voor de overlast. Met de veroorzakers gaat de politie op zoek naar een oplossing om de klachten te verminderen.

Met de melders bespreekt de politie dat iedereen recht heeft om op straat te hangen, maar je moet natuurlijk wel rekening met elkaar houden. Samen met de gemeente kijkt de politie naar de meldingen. Bij meerdere klachten over een locatie of groep mensen zoeken ze naar een oplossing. Bijvoorbeeld een hangplek op een andere plek in de buurt of een gesprek met alle partijen onder begeleiding van een jongerenwerker en de wijkagent.

Wanneer een bepaalde groep voor overlast blijft zorgen, maakt de politie een op en dat aan de officier van justitie of de rechter. Als je een wet of (gemeentelijke) regel overtreedt, word je doorverwezen naar, Je houdt er dan geen aan over. Wil je niet naar Halt, dan krijg je een bekeuring.

 • De hoogte van de bekeuring hangt af van de overtreding.
 • Bij vernielingen krijg je geen bekeuring omdat het een misdrijf is.
 • Je wordt dan naar Halt gestuurd.
 • Als je dat niet wilt, wordt het besproken en krijg je een straf.
 • Voor alcohol drinken op straat krijg je een bekeuring.
 • Bovendien worden je ouders op de hoogte gebracht.

Als een groep zich crimineel gedraagt, gaat de politie de zaak aanpakken en voorleggen aan de officier van justitie. Bekijk de van het (OM) voor meer informatie over boetes. : Wat doet de politie aan overlast?

Hoe laat mag je beginnen met slopen?

Artikel 8.3 Geluidhinder In het eerste lid van artikel 8.3 is bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd. Dit is een verschil met het oude eerste lid van artikel 8.4, waar de mogelijkheid om bouw- of sloopwerkzaamheden uit te voeren afhankelijk was van de hoogte van het geluids-niveau.

Met als gevolg dat bouw- en sloopwerkzaamheden die geluid tot 60 dB(A) produceren altijd konden worden uitgevoerd. Ook was niet duidelijk dat de voorschriften alleen van toepassing waren voor bedrijfs-matige bouw- en sloopwerkzaamheden en niet voor de doe-het-zelver. Met het nieuwe eerste lid van artikel 8.3 zijn beide genoemde punten gecorrigeerd.

See also:  Wat Kost Een Paard?

Bovendien was het zonder ontheffing niet mogelijk op zaterdag te werken. Dit is nu ook gewijzigd. Omdat voortaan ook op zaterdag mag worden gewerkt zonder ontheffing wordt er meer ruimte (tijd) geboden aan de sloop- en bouwbranche voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

In de tabel van het tweede lid is het maximale geluidsniveau aange-geven, gerekend met een maximale blootstellingsduur in dagen dat de in de tabel opgenomen dagwaarde is bereikt. De definitie van het begrip dagwaarde maakt duidelijk dat het geluid dat geproduceerd mag worden door bouw- of sloopwerkzaamheden moet worden gemeten op de gevel van geluidsgevoelige objecten.

Dit is conform de Circulaire Bouwlawaai 2012. Geluid dat in bijvoorbeeld een woning wordt geproduceerd moet voor de toepassing van artikel 8.3 dus worden gemeten op de gevel van de buren en niet bij de woningscheidende wand tussen de woning waar geluid wordt geproduceerd en de buurwoning.

 • Ook volgt duidelijk uit de tabel dat geluid van meer dan 80 dB(A) niet is toegestaan.
 • Op grond van het derde lid kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen van de eerste twee leden.
 • Hierbij is duidelijk aangegeven dat onder alle omstandigheden gebruik moet worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht houdt het bevoegd gezag bij de bepaling van de best beschikbare technieken rekening met de voorzienbare kosten en baten van de maatregelen en met het zogenoemde voorzorg- en preventiebeginsel.

Het vierde lid is vergelijkbaar met het oude derde lid. Als het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld dan is er in afwijking van het derde lid geen ontheffing nodig als de werkzaamheden aan die regels voldoen en er tijdig gemeld is.

In dergelijke beleidsregels kan zowel worden afgeweken van de tijden waarop gewerkt mag worden, van de dagwaarden als van de maximale blootstellingsduur. Er wordt op gewezen dat het gemeenten vrij staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorschriften op te nemen voor het niet-bedrijfsmatig bouwen en slopen.

Wat zegt de wet over geluidsoverlast?

Geluidsoverlast door buren – In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Heeft u last van geluid dat uw buren maken ? Probeer hier dan eerst zelf afspraken over te maken met uw buren. Als dit niet helpt kunt u contact opnemen met de gemeente of de politie.

Hoe laat mag je boren in de ochtend?

‘ Een duidelijk antwoord hierop is er dus niet, maar over het algemeen gelden er een paar ongeschreven fatsoensregels op het gebied van klussen met lawaai: Klus doordeweeks alleen tussen 07:00-08:00 en 22:00 uur. Klus op zaterdag, tussen 10:00 en 20:00 uur. Klus op zondag tussen 10:00 en 16:00 uur.

Kun je zomaar in de muur boren?

Boren zonder vervelende verrassingen Boor nooit zomaar een gat in de muur. Het risico om een elektriciteitskabel, waterleiding of metaal te raken, is groot. Wie dus geen zin heeft in een elektrische schok, een kamer onder water of een kapotte boormachine, kan maar beter de volgende tips in acht nemen.

 • Wil je een nieuwe boekenplank ophangen, een lamp monteren of een kast aan de muur vastzetten – vóór je de boormachine pakt, moet je eerst een ander elektrisch apparaat tevoorschijn halen: de digitale detector.
 • Hiermee kun je de risico’s van het boren verkleinen.
 • Je moet echter wel op een aantal dingen letten: 1.

Geen ringen, armbanden, horloges of mobiele telefoons Draag geen sieraden om je vingers, hand of pols. Het apparaat kan hierdoor beïnvloed worden en het rode ledlampje van ‘hier niet boren!’ zal dan voortdurend oplichten. Ringen, armbanden en horloges dus afdoen voordat je de detector aanzet.

 • Ook elektronische apparaten, zoals mobiele telefoons, kunnen het apparaat beïnvloeden.
 • Zorg dus dat deze buiten bereik liggen.2.
 • Het apparaat volledig tegen de muur houden De digitale detector geeft alleen het juiste resultaat weer als deze volledig tegen de muur gehouden wordt.
 • Beton, gips, steen enz.

− vanaf nu is niemand meer bang voor contact. Dus aan de slag! 3. Aarding/statische elektriciteit afbouwen Pak met één hand de digitale detector vast. Leg je andere hand plat tegen de muur, naast de digitale detector, op een afstand van circa 20 tot 30 centimeter.

Zo maak je aarding. Dit is vooral belangrijk bij het zoeken naar elektriciteitskabels, en kan over het algemeen geen kwaad. Als er onvoldoende aarding is − bijvoorbeeld door isolerende schoenen of wanneer je op een ladder staat − is het niet mogelijk om elektriciteitskabels te lokaliseren.4. De digitale detector bewegen Om een veilige boorplek te vinden, beweeg je de detector met gelijkmatige, lichte druk over de muur.

Denk eraan dat je de detector alleen langs zijn x-as mag bewegen. Dit betekent dat als je de detector horizontaal over de muur beweegt, de handgreep naar de vloer moet wijzen. En als je verticaal over de muur beweegt, moet de handgreep naar de zijkant wijzen.5.

 • Meermaals over dezelfde plek gaan Beweeg de detector meerdere keren over dezelfde plek, om er zeker van te zijn dat de plek geschikt is.
 • Als de detector geel oplicht, is de plek niet veilig en moet je opnieuw peilen.
 • Verspringt de kleur van het ledlampje naar rood, dan heeft de detector iets gevonden.
See also:  Waar Staat Je Paspoortnummer?

Groen betekent dat er geen object gevonden is.6. Stroomverbruiker aanzetten Om ervoor te zorgen dat de stroomkabel door de detector gevonden kan worden, zet je een stroomverbruiker aan, zoals een lamp of stofzuiger. De detector kan de stroomkabel namelijk alleen vinden als deze onder spanning staat.

Hoe laat mag je beginnen met slopen?

Artikel 8.3 Geluidhinder In het eerste lid van artikel 8.3 is bepaald dat bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden zowel op werkdagen als op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd. Dit is een verschil met het oude eerste lid van artikel 8.4, waar de mogelijkheid om bouw- of sloopwerkzaamheden uit te voeren afhankelijk was van de hoogte van het geluids-niveau.

 1. Met als gevolg dat bouw- en sloopwerkzaamheden die geluid tot 60 dB(A) produceren altijd konden worden uitgevoerd.
 2. Ook was niet duidelijk dat de voorschriften alleen van toepassing waren voor bedrijfs-matige bouw- en sloopwerkzaamheden en niet voor de doe-het-zelver.
 3. Met het nieuwe eerste lid van artikel 8.3 zijn beide genoemde punten gecorrigeerd.

Bovendien was het zonder ontheffing niet mogelijk op zaterdag te werken. Dit is nu ook gewijzigd. Omdat voortaan ook op zaterdag mag worden gewerkt zonder ontheffing wordt er meer ruimte (tijd) geboden aan de sloop- en bouwbranche voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

In de tabel van het tweede lid is het maximale geluidsniveau aange-geven, gerekend met een maximale blootstellingsduur in dagen dat de in de tabel opgenomen dagwaarde is bereikt. De definitie van het begrip dagwaarde maakt duidelijk dat het geluid dat geproduceerd mag worden door bouw- of sloopwerkzaamheden moet worden gemeten op de gevel van geluidsgevoelige objecten.

Dit is conform de Circulaire Bouwlawaai 2012. Geluid dat in bijvoorbeeld een woning wordt geproduceerd moet voor de toepassing van artikel 8.3 dus worden gemeten op de gevel van de buren en niet bij de woningscheidende wand tussen de woning waar geluid wordt geproduceerd en de buurwoning.

 1. Ook volgt duidelijk uit de tabel dat geluid van meer dan 80 dB(A) niet is toegestaan.
 2. Op grond van het derde lid kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen van de eerste twee leden.
 3. Hierbij is duidelijk aangegeven dat onder alle omstandigheden gebruik moet worden gemaakt van de best beschikbare stille technieken.

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht houdt het bevoegd gezag bij de bepaling van de best beschikbare technieken rekening met de voorzienbare kosten en baten van de maatregelen en met het zogenoemde voorzorg- en preventiebeginsel.

 1. Het vierde lid is vergelijkbaar met het oude derde lid.
 2. Als het bevoegd gezag met betrekking tot het uitvoeren van de bouw- of sloopwerkzaamheden beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld dan is er in afwijking van het derde lid geen ontheffing nodig als de werkzaamheden aan die regels voldoen en er tijdig gemeld is.

In dergelijke beleidsregels kan zowel worden afgeweken van de tijden waarop gewerkt mag worden, van de dagwaarden als van de maximale blootstellingsduur. Er wordt op gewezen dat het gemeenten vrij staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorschriften op te nemen voor het niet-bedrijfsmatig bouwen en slopen.

Hoe laat mag je beginnen met verbouwen?

Op welke tijden mag u aan het werk? – U mag verbouwen of slopen op maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Buiten deze tijden moet u toestemming van de gemeente vragen. Dat doet u bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.