Wie Heeft School Uitgevonden?

Wie Heeft School Uitgevonden
Door Plato : De Akademeia of de Academie van Athene was een beroemd gymnasium én school in Athene, opgericht door Plato in 387 voor het begin van onze jaartelling. De school was de eerste georganiseerde school in Europa.

Wie heeft de eerste school bedacht?

Rond 750 na Chr. werd in Utrecht een kloosterschool opgericht door Gregorius, een leerling van Bonifatius. Deze school is één van de eerste scholen in Nederland waarover iets bekend is. In eerste instantie waren de kloosterscholen gericht op het opleiden van jongens tot monnik of priester.

Wie heeft school verplicht gemaakt?

Geschiedenis – De eerste leerplichtwet in Nederland is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en werd aangenomen in 1900. De wet trad in werking op 1 januari 1901. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van onderwijs.

De leerplicht startte dus bij de aanvang van het nadat de kinderen ten volle 6 jaar geworden zijn. Voor sommige kinderen werden uitzonderingen gemaakt, zoals voor boerenkinderen tijdens de oogsttijd. Dochters mochten ook thuisblijven om het te verzorgen. De leerplichtwet van 1900 werd met 50-49 stemmen aangenomen, doordat een tegenstander () van zijn was gevallen en daardoor niet kon stemmen.

Het paard is verstandiger dan zijn meester zeiden voorstanders van de leerplichtwet. Tegelijk lieten de liberalen het doodzieke Kamerlid (1830-1901), die vóór zou stemmen, met een rijtuig naar Den Haag brengen. Vooral onder de christelijke partijen was verzet, omdat zij het bestaansrecht van christelijke scholen bij wet geregeld wilden hebben.

Dit gebeurde pas bij de (). De waren ook tegen de wet, maar dan omdat zij de wet niet ver genoeg vonden gaan. De leerplichtwet 1900 kende als speciale vorm van onderwijs ook nog het huisonderwijs (zoals dat in adellijke families toen nog voorkwam) als geldige vorm van onderwijs, mits door een bevoegde onderwijzer gegeven.

Had dat huisonderwijs er niet in gestaan, dan zouden diverse Kamerleden tegen hebben gestemd. In 1928 werd de leerplicht verlengd van 6 naar 7 jaar en in 1942 naar 8 jaar. Deze leerplicht gold overigens niet voor «trekkende» kinderen zoals van schippers, zigeuners en kermisvolk.

 • Zij werden pas in de volgende aanpassing meegenomen (Leerplichtwet 1969).
 • In 1969 werd een nieuwe leerplichtwet ingevoerd, vanaf dat moment heet de wet Leerplichtwet 1969,
 • De leerplichtperiode werd verlengd naar 9 jaar.
 • Verder werd bij wet een toezichthouder aangesteld (de ), die op naleving van de leerplichtwet moest toezien, ter vervanging van de vroeger bestaande commissies tot wering van schoolverzuim.

Huisonderwijs als mogelijkheid om de leerplicht te vervullen werd afgeschaft. In 1975 werd de leerplichtperiode nog eens verlengd, naar 10 jaar en werd toegevoegd dat een kind na 10 jaar nog partieel leerplichtig (2 dagen per week) is tot en met het schooljaar waarin het kind 17 is geworden.

Ook werd bepaald dat niet langer een is om aan de leerplicht te ontkomen. Dit laatste werd toegevoegd omdat steeds meer allochtone meisjes voor hun 18e trouwden en zo voor de wet meerderjarig werden en niet langer leerplichtig waren. De werd veelal vervuld (als men niet naar een dagschool bleef gaan) op een, waar veel e.d.

werd gegeven om de jongeren weerbaarder te maken. Velen ontdoken echter deze partiële leerplicht en werkgevers wilden geen jongeren van 16 aannemen omdat ze die twee dagen in de week moesten geven (en 17-jarigen een dag). Per september 1985 werd de ingevoerd.

Daarbij wordt de kleuterschool voor kinderen van 4 en 5 jaar samengevoegd met de lagere school tot de, Tegelijkertijd wordt het begin van de leerplicht vervroegd. Tot dan toe moesten de kinderen naar school aan het begin van het schooljaar als ze 6 jaar waren, of voor 1 oktober (de peildatum) 6 jaar zouden worden.

Van die tijd af moesten kinderen naar school vanaf de eerste schooldag van de maand na de maand waarin ze 5 jaar worden. Per 3 december 2007 is de vervallen.

Welk land heeft school uitgevonden?

Geschiedenis – In het Oude Griekenland bestonden nog geen openbare scholen: alleen welgestelde kinderen ontvingen onderwijs van privédocenten. De ‘school’ in Athene was Plato ‘s Academie, In deze ‘school’ waren er echter geen klassen of examens. Het was een plaats waar welgestelde denkers converseerden met elkaar, met Plato’s ideeën als uitgangspunt.

Wie bedacht school in de middeleeuwen?

Stichting van de universiteiten – Vanaf de 11e eeuw werd in Europa de Middeleeuwse universiteit gesticht. Dit gebeurde veelal met goedkeuring van de paus, De eerste universiteit was gesticht in Bologna in 1088. Daarna volgenden veel andere universiteiten, zoals in Parijs, Oxford, Cambridge, Perugia, etc.

 • De lijst van middeleeuwse universiteiten beslaat meer dan 100 universiteiten.
 • Vooral richtingen als Theologie, Rechtswetenschap en Geneeskunde, waren goed vertegenwoordigd.
 • In beginsel was een universiteit alleen toegankelijk voor degenen die het konden betalen, maar vaak werden er acties gehouden om intelligente jongeren die het aan middelen ontbrak toch te voorzien van de nodige huisvesting en financiën.

Om die reden is in Parijs de Sorbonne Universiteit van Parijs vernoemd naar de weldoener Robert de Sorbon die meerdere huizen beschikbaar stelde voor de studenten. De kapel van de Sorbonne Universiteit Het onderwijs valt in twee delen uiteen: het trivium, het deel met vooral taalvaardigheden, dat veel kinderen doorliepen, en het quadrivium, een uitvoerig onderwijsprogramma, vooral op rekenkundig, voor een kleinere groep oudere leerlingen. Het trivium bestond uit:

 • grammatica (taalkunde)
 • retorica (welsprekendheid)
 • dialecta (logica)

Het quadrivium bestond uit:

 • aritmetica (algebra, reken)
 • geometrica (meetkunde)
 • astronomia (astronomie)
 • musica (muziek)

De organisatie in de universiteiten was verschillend. In de ene universiteit (zoals Parijs) werden de hoogleraren betaald door de kerk. In een ander geval betaalde de staat (Oxford en Cambridge). Soms konden studenten bepalen welke hoogleraren konden worden aangetrokken (Bologna), maar soms kon een gilde van hoogleraren dat bepalen (Parijs).

See also:  Welche Blutgruppe Hat Mein Kind?

Hoe lang bestaat school?

Twee eeuwen onderwijswetgeving – De activiteiten van het ministerie zijn gebaseerd op wet- en regelgeving die de Tweede Kamer vaststelt en controleert. De eerste onderwijswetten stammen uit 1801 en 1803. De wet van 1806 bepaalde dat lagere scholen voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

 1. Een leerplicht was er evenwel niet en kerkelijk gebonden scholen waren niet toegestaan.
 2. Uit dit laatste punt kwam de bekende schoolstrijd voort.
 3. Aan de eerste fase van de schoolstrijd kwam een einde dankzij de Grondwet van 1848.
 4. Deze legde vast dat het geven van onderwijs in beginsel iedereen vrij staat.

Op 1 januari 1901 is de leerplicht ingevoerd. Kinderen van 6 tot 12 jaar moesten een school bezoeken óf huisonderwijs krijgen. Later is de leerplichtige leeftijd met vier jaar verlengd en is onder meer ook het toezicht op de onderwijsinstellingen en de medezeggenschap wettelijk geregeld.

Wat is de oudste school?

De Voorwegschool is de oudste basisschool van Nederland. Opgericht in 1630, al bijna vier eeuwen oud.

Is niet naar school gaan strafbaar?

Absoluut verzuim Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden. Als ouders of verzorgers de jongere niet op een school of instelling willen inschrijven, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit naar de officier van justitie.

Wat als je echt niet naar school wilt?

Het gesprek aangaan met je kind – Ga met je kind in gesprek over waarom hij of zij niet naar school wil. Neem je kind serieus en laat weten dat je luistert en wilt meedenken. Probeer rustig te blijven en te laten merken dat jij vertrouwen hebt in je kind.

Kan een school Je weigeren?

Onderwerp zoeken? Typ hier uw onderwerp in Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Weigering door de middelbare school is toegestaan maar hiervoor moeten wel goede redenen zijn. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet ervoor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is. De meeste scholen plaatsen dit op hun website.

Waarom is school zo saai?

De gemiddelde cijfers van de onderzochte leerlingen: – Belangrijke kanttekening is wel dat het onderzoek alleen gedaan is bij leerlingen in 3 havo en vwo. Toch bevestigt het een beeld dat al langer uit onderzoeken naar voren komt, over alle Nederlandse middelbare scholieren.

 1. Zo blijkt uit onderzoek van Inspectie van het onderwijs en de OESO, een ­samenwerkingsverband van 35 welvarende landen, dat Nederlandse jongeren minder gemotiveerd zijn dan leerlingen in andere landen.
 2. Dezelfde onderwijsinspectie waarschuwde vorig jaar ook dat de prestaties van Nederlandse leerlingen dalen ten opzichte van andere landen.

Een trend die twintig jaar geleden al is ingezet. Lees ook: Wie wil er nog naar de pabo? ‘Doe het voor de kinderen’ «Het onderwijs verkeert in een uitdagende periode», zegt Boris Eustatia van Qompas. In hun onderzoek hebben niet expliciet onderzocht waarom leerlingen minder gemotiveerd zijn en lagere cijfers halen, maar hij ziet in de praktijk wel een aantal oorzaken.

Hoe heette vroeger de basisschool?

Onderverdeling in bouwen – De groepen 1 en 2 komen overeen met wat voor 1986 kleuterschool heette en de groepen 3 t/m 8 met de vroegere lagere school, De groepen 3 t/m 8 werden in die tijd aangeduid met klassen 1 t/m 6, Verder kunnen de acht leerjaren worden onderverdeeld in:

onderbouw : groep 1 en 2, (en groep 0, indien toepasselijk) middenbouw : groep 3, 4 en 5 bovenbouw : groep 6, 7 en 8.

Waar is de grootste school ter wereld?

De vestiging aan Kanpur Road De City Montessori School (CMS) is een school voor lager en middelbaar onderwijs in Lucknow, de hoofdstad van de deelstaat Uttar Pradesh in India, In aantal leerlingen is het de grootste school ter wereld, met twintig locaties en 47.000 leerlingen in 2013.

Waarom is het verplicht om naar school te gaan?

Waarom we wel of niet zonder de leerplicht kunnen / Partnerbijdrage Waarom we wel of niet zonder de leerplicht kunnen. Moet de leerplicht een leerrécht worden? De eerste leerplichtwet werd ruim honderd jaar geleden ingevoerd. «Nog steeds even relevant», zeggen de voorstanders.

Een achterhaald concept», roepen de tegenstanders van de leerplicht. In deze blog leest u meer over de voors en tegens. De evolutie van de leerplichtwet De belangrijkste reden voor de invoering van de eerste leerplichtwet was het voorkomen van kinderarbeid. Kinderen van zes tot en met twaalf werden verplicht naar school te gaan.

Later volgden nog enkele wijzigingen. In 1969 werd de leeftijd opgeschroefd naar zestien en in 1975 naar tot en mét zestien jaar. Voor scholieren zonder startkwalificatie geldt een verlengde leerplicht – ook wel de kwalificatieplicht genoemd. In 1985 werd daar de Wet op het basisonderwijs aan toegevoegd.

Onderwijs is belangrijk, omdat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen en kunnen bouwen aan een goede toekomst. Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom moeten jongeren vanaf vijf jaar naar school, totdat ze een diploma (startkwalificatie) hebben of achttien jaar worden. De toegevoegde waarde van de leerplichtwet is dat iedereen met gelijke kansen begint en de benodigde algemene kennis heeft om goed te functioneren in een steeds sneller ontwikkelende samenleving. Het bestrijdt analfabetisme. Analfabetisme vermindert de kans op een goede toekomst met vooruitzichten.

Schaf de leerplicht af De nee-zeggers hebben voor het afschaffen van de gedateerde leerplichtwet een aantal redenen. Leest u even mee:

See also:  Op Welke Temperatuur Airco Instellen?

Het voorkomen van kinderarbeid was de belangrijkste motivatie achter de leerplichtwet. Tegenwoordig bestaan er andere wetten die het werken van kinderen tegenhouden. Dat maakt de leerplicht overbodig. De leerplicht berust op de aanname dat kinderen tegen hun ouders moeten worden beschermd. Dit maakt een school onschendbaar als het gaat om klachten en voorstellen van ouders. Minimaal zouden de rechten van ouders ook wettelijk moeten worden gewaarborgd. Niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Het onderwijs speelt nog onvoldoende in op de leerbehoeften van kinderen. Toch moeten bijzondere groepen leerlingen verplicht naar school. Veel kinderen verliezen hun enthousiasme en interesse in leerstof, omdat ze onder dwang moeten leren.

En, bent u voor of tegen de leerplicht? De leerplicht heeft recht gedaan aan het kind en heeft ons ver gebracht als maatschappij. Sommigen vinden het tijd voor verandering. De leerplicht zou een leerrécht moeten worden. Anderen houden vast aan de overtuiging dat de leerplicht in het belang van de maatschappij dient.

Wat is de oudste middelbare school?

Intro en historie – JDW Het Johan de Witt-gymnasium is een zelfstandig, categoraal gymnasium. Dat wil zeggen dat er maar één onderwijssoort is: het gymnasium; VWO met Latijn en Grieks. Het is een relatief kleine school met een overzichtelijke organisatie en structuur, waarbinnen iedereen veilig kan leren en werken.

De opleidingsduur is zes jaar. Na het behalen van het diploma zetten de leerlingen doorgaans hun studie voort aan een universiteit of hogeschool. Het Johan de Witt-gymnasium is gesticht in 1253 en is daarmee het oudste gymnasium van Nederland. De school was, zoals alle scholen in die tijd, verbonden als parochieschool aan de Grote Kerk.

In 1292 werd de school door de bestuurders overgedragen aan het stedelijk gasthuis en werden de opbrengsten van de school aangewend voor de ziekenzorg. In de 14 e eeuw werd de school onder het beheer van de stad geplaatst. Het accent werd verlegd van dienstbaarheid naar de kerk naar de studie van de klassieke talen (De Grote School).

 1. Het duurt bijna 300 jaar voordat in 1577-1578 de Grote School veranderd in de Latijnse school.
 2. Tijdens de middeleeuwen was Latijn (schrijven, spreken en oreren) het belangrijkste vak.
 3. Binnen en buiten de lessen spraken de leerlingen en docenten Latijn met elkaar.
 4. Wie werd betrapt op Nederlands spreken, kon rekenen op een flinke straf.

In 1853 werd de Latijnse School omgedoopt in een Stedelijk Gymnasium en werd het onderwijsprogramma aangevuld met moderne talen, wis- en natuurkunde, scheikunde en staathuiskunde. De beroemdste oud-leerling van de school is de staatsman Johan de Witt.

Hoe gingen de Romeinen naar school?

Romeins onderwijs – Wikipedia Een grammaticus (leraar) met drie discupili (leerlingen). Kopie van een reliëf gevonden in (), 180-185 n.Chr. Het Romeinse onderwijs leverde een grote en blijvende bijdrage aan het zoals wij het nu kennen. In de tijdspanne van een paar eeuwen ging van een informeel systeem van onderwijs, dat de kennis doorgaf van ouders aan de jonge kinderen, naar een gespecialiseerd en gedifferentieerd stelsel van,

 • De scholen waren geïnspireerd door en gebaseerd op de educatieve praktijken.
 • De groei van een agrarische naar een wereldmacht werd weerspiegeld in de ontwikkeling van het onderwijs en de gehanteerde leerstijlen.
 • Alleen jongens kregen schoolonderwijs, meisjes gingen niet naar school.
 • De meisjes in de rijkere families leerden thuis koken, schoonmaken, kinderen verzorgen, spinnen, weven, naaien en borduren, en als hun ouders rijk waren kregen ze zelfs een huisleraar, een ontwikkelde slaaf, die hen leerde lezen en schrijven.

Ook kregen ze muziekles. Jongens kregen geen huisonderwijs, maar gingen vanaf hun zevende naar school. Deze kostte wel geld, en de minder rijke families zorgden dat hun zoon in ieder geval de «basisschool» volgde om te leren lezen, schrijven en rekenen.

 • De schooldag voor een Romeins kind was langer dan die van onze kinderen vandaag.
 • De schooldag duurde gemiddeld van 6 uur in de ochtend tot 12 uur in de middag.
 • Zo konden kinderen daarna nog aan het werk.
 • Er waren geen weekenden maar wel veel schoolvakanties – religieuze feestdagen (en daar waren er veel van), waarop leerlingen niet naar school hoefden.

Als er markt was, was er geen school en er was een betrekkelijk lange zomervakantie. Leren in de Romeinse scholen was gebaseerd op angst. Jongens werden geslagen voor de geringste overtreding, aangezien de overtuiging bestond dat een jongen correct en nauwkeurig zou leren als hij vreesde dat hij geslagen zou worden als hij iets verkeerd deed.

 • Jongens moesten veel oefenen.
 • Ze mochten niet op papyrus, de voorganger van papier, schrijven.
 • Pas als ze veel hadden geoefend op een wastablet en hadden bewezen dat ze goed konden schrijven, mochten ze op papyrus schrijven.
 • Hun ‘pennen’ waren veren en hun inkt was een mengsel van gom, roet en, soms, de inkt van een inktvis.

Lessen werden uit het hoofd geleerd.

Hoe heet middelbare school vroeger?

Nederland – Vroeger kende men in Nederland de middelbare school, waar middelbaar onderwijs aan leerlingen werd gegeven. Schooltypen waren onder meer: hbs, mms, gymnasium, lyceum, Sinds 1 augustus 1968 zijn deze vervangen door school voor voortgezet onderwijs, meestal in een scholengemeenschap,

De benaming middelbare school leeft echter in het spraakgebruik nog voort als het over voortgezet onderwijs gaat. Net zoals men het nog vaak over scholen heeft, die in 1995 formeel instellingen zijn geworden. Het heeft ook verschillende niveaus, de volgorde is basis, kader, Tl, havo, atheneum en gymnasium.

Aan de hand van het diploma dat is gehaald op het niveau en de vakken waarin examen is gedaan, kan een vervolgstudie worden gekozen. In 1999 is de Wet op het voortgezet onderwijs gewijzigd, waarbij onder meer schooltypen werden samengevoegd.

See also:  La Rive Welches Original?

Is gymnasium hoger dan vwo?

Verschil tussen atheneum en gymnasium – Er is geen niveauverschil tussen atheneum en gymnasium. Echter, het enige verschil is dat je op het gymnasium extra vakken krijgt: klassieke culturele vorming, Latijn en Grieks. Op het gymnasium moet je ook in een van de twee klassieke talen eindexamen doen.

Wat leerde je vroeger op school?

Er werd hoofdelijk onderwijs gegeven: ieder kind kreeg van de meester een opdracht. Tweemaal per dag moest de leerling bij de lessenaar van de meester komen waar de opdracht werd nagekeken. De leerlingen leerden lezen, schrijven en in sommige gevallen rekenen. Kinderen betaalden per lesje.

Hoeveel procent van de bevolking doet vwo?

Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs – Wie Heeft School Uitgevonden

Onderwijssoort Percentage
Algemene leerjaren 42
Vwo 18
Havo 17
Vmbo 20
Praktijkonderwijs 3

In het schooljaar 2021/2022 gingen bijna 630 duizend jongeren naar een vorm van voortgezet onderwijs. Hiervan volgde ruim 20 procent een vmbo- opleiding, 3 procent het praktijkonderwijs, ruim 17 procent havo en ruim 18 procent vwo. Bijna 42 procent van de jongeren zat in een algemeen leerjaar.

Wie heeft schooltijden bedacht?

Hoe is het ontstaan? – In de Onderwijswet van 1806 staat beschreven dat de onderwijzer in de 19e eeuw minimaal een kwartier eerder op school moest zijn om de school te verwarmen. Later werd dat ook wel overgenomen door werknemers van de gemeente, die soms al om vijf uur ‘s ochtends de scholen warm stookten.

Maar er staat niets over een tijdstip waarop de scholen zouden moeten starten. Scholen zijn van oudsher vrij om zelf te bepalen hoe laat de schooldag start, maar moeten daarbij wel rekening houden met andere maatschappelijke wet- en regelgeving, waaronder de arbeids- en rusttijden die ook voor kinderen gelden.

Een schooldag wordt gezien als een werkdag. Kinderen mogen bijvoorbeeld niet eerder dan half acht werk verrichten. De school kan daarom niet om zeven uur starten.

Wat is de oudste middelbare school?

Intro en historie – JDW Het Johan de Witt-gymnasium is een zelfstandig, categoraal gymnasium. Dat wil zeggen dat er maar één onderwijssoort is: het gymnasium; VWO met Latijn en Grieks. Het is een relatief kleine school met een overzichtelijke organisatie en structuur, waarbinnen iedereen veilig kan leren en werken.

De opleidingsduur is zes jaar. Na het behalen van het diploma zetten de leerlingen doorgaans hun studie voort aan een universiteit of hogeschool. Het Johan de Witt-gymnasium is gesticht in 1253 en is daarmee het oudste gymnasium van Nederland. De school was, zoals alle scholen in die tijd, verbonden als parochieschool aan de Grote Kerk.

In 1292 werd de school door de bestuurders overgedragen aan het stedelijk gasthuis en werden de opbrengsten van de school aangewend voor de ziekenzorg. In de 14 e eeuw werd de school onder het beheer van de stad geplaatst. Het accent werd verlegd van dienstbaarheid naar de kerk naar de studie van de klassieke talen (De Grote School).

 • Het duurt bijna 300 jaar voordat in 1577-1578 de Grote School veranderd in de Latijnse school.
 • Tijdens de middeleeuwen was Latijn (schrijven, spreken en oreren) het belangrijkste vak.
 • Binnen en buiten de lessen spraken de leerlingen en docenten Latijn met elkaar.
 • Wie werd betrapt op Nederlands spreken, kon rekenen op een flinke straf.

In 1853 werd de Latijnse School omgedoopt in een Stedelijk Gymnasium en werd het onderwijsprogramma aangevuld met moderne talen, wis- en natuurkunde, scheikunde en staathuiskunde. De beroemdste oud-leerling van de school is de staatsman Johan de Witt.

Hoe heette vroeger de basisschool?

Onderverdeling in bouwen – De groepen 1 en 2 komen overeen met wat voor 1986 kleuterschool heette en de groepen 3 t/m 8 met de vroegere lagere school, De groepen 3 t/m 8 werden in die tijd aangeduid met klassen 1 t/m 6, Verder kunnen de acht leerjaren worden onderverdeeld in:

onderbouw : groep 1 en 2, (en groep 0, indien toepasselijk) middenbouw : groep 3, 4 en 5 bovenbouw : groep 6, 7 en 8.

Hoe was de eerste schooldag?

Zo kan je jouw kindje voorbereiden op de eerste schooldag Wie Heeft School Uitgevonden Wanneer je peuter 4 jaar is, en officieel een ‘kleuter’ genoemd mag worden, breekt de eerste schooldag aan. Een spannende dag voor je kindje, maar ook zeker voor jou. Wat kan je verwachten van een eerste dag op school en hoe bereid je je scholiertje voor? De eerste schooldag zal door de nieuwe dagstructuur best even wennen zijn voor je kindje.

 1. De meeste kleuterklassen starten de dag in de kring.
 2. Er wordt gezongen of gepraat over iets dat de kinderen bezighoudt, zoals bepaalde jaarfeesten of de seizoenen.
 3. De rest van de dag zijn kinderen meestal spelenderwijs aan het leren in groepjes.
 4. Je kindje krijgt, afhankelijk van het type onderwijs, taakjes of werkbladen, gaat aan de slag met puzzels of bouwstenen of mag spelen in de poppen-, of zandhoek.

Tussendoor zijn er rustmomentjes waarin de kleuters wat eten en drinken. Buiten spelen is voor de meeste basisscholen een belangrijk onderdeel van de dag. Bij mooi weer, maar ook bij een beetje regen. Niets is leuker dan met z’n allen in de plassen stampen! In de middag zijn er vaak creatieve activiteiten zoals muziek, dansen of knutselen.