Wat Is Borderline?

Wat Is Borderline
Wat is Borderline? – Wanneer je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt, voel je je vaak niet in balans, maar erg instabiel en kan je (ook voor jezelf) soms onvoorspelbaar reageren. Je voelt je vaak snel afgewezen en bent bang om door mensen die belangrijk voor jou zijn in de steek gelaten te worden.

Wat moet je niet doen bij iemand met borderline?

Stichting Borderline Hieronder kun je tips & trucs lezen over hoe om te gaan met jouw naaste met borderline (trekken). Deze zijn gebaseerd op de eigen ervaringen van onze ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Algemene tips die voor iedereen gelden:

Luister aandachtig naar wat er gezegd wordt. Let wel: luisteren is iets anders dan horen! Let ook op de lichaamstaal en de toon om de boodschap die uitgezonden wordt beter te begrijpen. Als je iets niet begrijpt, vraag dan om uitleg. Door het stellen van vragen krijg je vaak beter inzicht in wat de ander nodig heeft. Goed gestelde vragen worden als plezierig ervaren en stimuleren tot verder vertellen. Vat in je eigen woorden samen wat er gezegd is. De ander kan dan controleren of de boodschap juist is overgekomen en kan zo nodig aanvullingen geven. Samenvatten laat zien dat je de ander wilt volgen en dat je luistert. Probeer zoveel mogelijk ik-boodschappen te praten: Je geeft aan wat jíj denkt of vindt. Dit hoeft niet overeen te komen met de mening of gedachten van de ander. Bijvoorbeeld: «Ik weet dat jij het allemaal wel mee vindt vallen, maar ik neem de kinderen vanmiddag mee, want ik vind het niet goed om ze hier te laten als je zo overstuur bent.» Gebruik korte zinnen. Dit maakt de boodschap helder en eenduidig.

Communicatie en grenzen stellen Grenzen stellen zorgt ervoor dat je niet overbelast raakt door het grenzeloze gedrag van de persoon met borderline. Daarnaast bieden grenzen degene met borderline structuur, veiligheid en duidelijkheid. Voor veel mensen is niet zozeer het stellen van grenzen, maar vooral het handhaven van grenzen heel moeilijk.

 1. Om grenzen te kunnen stellen, moet je eerst er achter komen wat jouw eigen grenzen zijn.
 2. De ervaring leert dat men de eigen grenzen pas leert kennen als een ander er overheen gaat.
 3. Veel mensen die in contact staan met mensen met borderline durven geen grenzen te stellen aan degene met borderline uit angst dat diegene zich afgewezen voelt of extreem reageert.

Naastbetrokkenen en professionals hebben soortgelijke ervaringen met grenzen stellen en handhaven. Gestelde grenzen werken alleen als ze gehandhaafd worden; grenzen geven alleen dan structuur en veiligheid. Maak gebruik van de tips die hierboven beschreven zijn en houd verder rekening met de volgende dingen:

Praat met degene met borderline over je grenzen op een moment dat je hem/haar rustig kunt uitleggen waarom je deze grens stelt en waarom dit belangrijk voor jou is. Praat in ik-boodschappen. Stel alleen grenzen waarvan je weet dat je ze kunt handhaven. Grenzen handhaven is nog moeilijker, maar net zo belangrijk als grenzen stellen. Bedenk dat grenzen nooit star zijn, maar altijd enigszins flexibel. Vaak is het nodig om je grenzen steeds opnieuw aan degene met borderline duidelijk te maken. Wees erop voorbereid dat het stellen van grenzen in eerste instantie extreme reacties bij de persoon met borderline kan uitlokken. Maak gebruik van de communicatietips en bedenk dat iedereen uiteindelijk baat heeft bij grenzen. Grenzen stellen en handhaven moet je leren; geef jezelf de tijd.

Waar moet je rekening mee houden in het contact met iemand met borderline?

Iemand met borderline reageert vanuit zijn/haar kwetsbaarheid, de angst om in de steek gelaten te worden, negatieve kijk op zichzelf en de dingen om hem/haar heen. Dat zorgt voor conflicten en is vaak aanleiding voor borderline-gedrag. Een gewone opmerking wordt snel opgevat als kritiek. Als je dat weet en accepteert, kun je begrip en aandacht opbrengen voor de chaos die degene met borderline voelt. Vaak is borderline-gedrag een noodsignaal waarmee iemand aangeeft hoe moeilijk hij/zij het heeft. Door duidelijk, betrouwbaar en consequent te zijn, geef je veiligheid en geborgenheid. Luisteren is vaak al genoeg. Je hoeft geen oplossing klaar te hebben. Stop met het geven van goed bedoelde adviezen. Die komen meestal alleen voort uit je eigen angst en bezorgdheid. Toon respect voor de opvattingen van de ander. Gebruik duidelijk ik-boodschappen: zeg vanuit je eigen gevoel wat je denkt, zonder te proberen de gedachten van de ander in te vullen. Ga niet in op het borderline-gedrag, maar vraag of de ander iets wil vertellen over hoe zij/hij zich voelt. Moedig de ander aan om te vertellen over wat er moeilijk is en wat het voor hem/haar betekent om zo bang te zijn, stemmen te horen of depressief te zijn. Als de ander niet kan of wil praten, respecteer dat. Laat wel je bereidheid zien. Besef dat ‘er niet over willen praten’ vaak een gevoel van verdriet en machteloosheid bij jou oproept. Probeer dat te accepteren. Het hoort erbij, praat erover met iemand die naar jou wil luisteren. Vraag welke hulp de ander nodig heeft en wat hij/zij van je verwacht. Ga bij jezelf na of de verwachting van de ander voor jou haalbaar is en binnen je grenzen blijft (is emotie en verstand in evenwicht)? Bespreek wat je moeilijk vindt en wees eerlijk en duidelijk over wat je wel en niet wilt en wat je wel en niet kunt.

Om dit te kunnen moet je naar jezelf leren kijken. Dat is het moeilijkste deel, want naar jezelf kijken confronteert je met je manier van omgaan met de ander, met al je beperkingen, pijn en verdriet, hulpeloosheid en machteloosheid. Tot slot een aantal algemene tips voor communicatie:

Wees realistisch en eerlijk. Er is geen absolute waarheid. Waarheid zegt vaak iets over het moment en je eigen waarneming of beleving. Besef dat je eigen ongerustheid en zorgen een slechte raadgever zijn. Probeer objectief te zijn. Oordeel niet. Niemand heeft schuld. Iedereen moet er zelf uit komen. Iedereen doet zijn/haar uiterste best. Doe wat werkt en verlies jezelf niet in onhaalbare voorstellen. Verlaat de situatie als het gesprek tot niets leidt. Gebruik eenvoudige en directe zinnen. Wees helder en duidelijk. Hou persoon en gedrag uit elkaar. Blijf grijs denken, laat je niet meetrekken in zwart-wit denken. Blijf je bewust van wat je over wilt brengen. Gebruik desnoods de techniek van de ‘kapotte grammofoonplaat’. Onderken je eigen mening, maar hou ook ruimte voor de mening van de ander. Schenk eerst aandacht aan de gevoelens van degene met borderline, daarna aan de feiten. Leg je eigen angst en zorgen niet bij degene met borderline, zoek een andere uitlaatklep (bijvoorbeeld lotgenoten, een vriend of vriendin, professionele hulp) Maak de ander medeverantwoordelijk door hem/haar te bevragen. Kies het juiste moment uit: dus niet in een stressvolle situatie. Bedenk samen oplossingen. Maak goede afspraken.

: Stichting Borderline

Wat is de oorzaak van borderline?

Borderline wordt veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychische en sociale factoren. Biologische factoren De belangrijkste biologische factor is aanleg. Impulsief gedrag, heftige emoties en stemmingswisselingen kunnen in aanleg aanwezig zijn.

Dit heeft te maken met de verwerking van prikkels in de hersenen. Psychische en sociale factoren Psychische en sociale factoren spelen eveneens een belangrijke rol bij borderline, met name ingrijpende ervaringen en gevoelens van grote onveiligheid in de kindertijd. Om die reden hebben mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis vaak moeite anderen te vertrouwen.

Het gevoel van onveiligheid kan een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben, zoals lichamelijke verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of een scheiding van de ouders. Maar het kan ook minder duidelijk zijn waar het onveilige gevoel vandaan komt, bijvoorbeeld wanneer er sprake was van emotionele verwaarlozing of wanneer een gebeurtenis of persoon onbewust als onveilig ervaren is.

Waar vallen borderliners op?

Hai GuidoFox hier! Gaaf dat je dit artikel leest! Vandaag wil ik het hebben over de persoonlijkheidsstoornis borderline en in hoeverre deze stoornis zich verhoudt tot een stabiele en liefdevolle relatie! Er zijn in Nederland 150.000 tot 200.000 mensen met een borderlinestoornis (DSM IV persoonlijkheid).

 • Borderline staat voor het grensgebied van de psychose en de neurose én het telkens opzoeken van grensoverschrijdend gedrag (crossing the (border)line).
 • Borderline komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen: de stoornis wordt vier keer zo vaak bij vrouwen gediagnosticeerd dan bij mannen.
 • Op het eerste gezicht kun je iemand met borderline moeilijk herkennen.

Het zijn vaak vrouwelijke flamboyante uitdagende spraakzame (intelligente) verschijningen met een hoge levensenergie. Ze kunnen zich ontzettend zelfverzekerd naar de buitenwereld voordoen, waardoor de borderlinestoornis moeilijk is te zien. Echter schuilt onder hun zogenoemde sterke en zelfverzekerde persoonlijkheid een hevig minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex met een extreme innerlijke leegte, gevoel van gespletenheid, dissociatieve verschijnselen (de werkelijkheid niet goed kunnen aanschouwen) met impulsieve angstpatronen.

Deze diepverscholen onzekerheid bij de persoon met borderline uit zich in de relatie vooral door constant de partner op de proef te stellen. Je wordt als partner constant getest of je wel bij haar of hem blijft – in alle weerbarstige omstandigheden die diegene voor jou daarbij creëert: veelal drama & conflict: ‘Waar boosheid is, is liefde’ – volgens de borderliner.

Dit is extreem vermoeiend voor de partner van diegene met borderline en het is ook niet te begrijpen voor hem of haar, aangezien je veronderstelt dat je te maken hebt met een partner die heel veel zelfvertrouwen heeft. Het minderwaardigheids- en onzekerheidscomplex uit zich in extreme verlatingsangst: om maar niet verlaten te hoeven worden in de toekomst, zal de persoon met borderline je constant testen of je wel bij haar of hem blijft.

Dit kan diegene bijvoorbeeld doen door extreem veel drama in de relatie te brengen – ‘van iedere mug een olifant maken’ en ‘stelselmatig veel oude koeien uit de sloot te halen’ -, ruzies uit te lokken en je vaak een schuldgevoel te bezorgen en vervolgens zelf de slachtofferrol aan te nemen en je daarbij extreem te claimen en te controleren.

Het is verbazingwekkend om te merken hoe snel je er zelf ook in gaat geloven dat je schuldig bent aan een bepaalde situatie (terwijl dit dus objectief niet zo is). Je gaat werkelijk denken dat dit normaal is binnen een relatie. Je hebt het gevoel dat je wordt gemanipuleerd en dat de borderliner alles omdraait naar haar eigen waarheid.

 • Je kan je in een relatie met een borderliner ook vaak gebruikt voelen (financieel of seksueel).
 • De persoon met borderline doet er binnen de relatie ook alles aan om maar niet ‘door de mand te hoeven vallen’.
 • Wat bedoel ik hiermee? Het zogenaamde opgepompte zelfvertrouwen dient te allen tijde hoog gehouden te worden naar de buitenwereld toe – en dus ook tegenover de partner.

Dit betekent dat de partner niet alleen voortdurend op de proef wordt gesteld, maar dat diegene ook stelselmatig naar ‘beneden wordt gedrukt’ – dit gaat vaak gepaard met veel denigrerende en pesterige opmerkingen en soms zelfs gepaard met smalende sadistische trekjes.

 1. Op deze wijze voelt de persoon met borderline zich weer verheven boven zijn of haar partner en kan diegene zijn of haar minderwaardigheidscomplex op een gedegen wijze verschuilen.
 2. Het ‘naar beneden drukken’ van de partner gaat stelselmatig, heel geraffineerd en manipulatief en bouwt zich in de relatie steeds verder uit.

Dit laatste omdat zijn of haar emotionele band met de partner dusdanig in de tijd toeneemt en de angst om verlaten te worden dus ook toeneemt. Het ‘naar beneden drukken’ kan gepaard gaan met een stevig beroep op de bewijsdrang van de partner – vaak mannen willen zich maar al te graag bewijzen voor de borderliner en trappen zo in de val (mannelijk instinct).

Een beroep op de bewijsdrang van de partner kan zelfs zo ver gaan dat de borderliner de partner stelselmatig uitput en zo ernstig vermoeid – om te kijken of hij of zij wel ‘mee kan komen’. Naarmate de relatie voortduurt zal de borderline steeds meer controle willen houden over jullie relatie en over jouw leven.

Het ‘naar beneden drukken’ en zo controle proberen te houden over de partner (claimend gedrag vertonen), is paradoxaal bezien juist desastreus voor jullie relatie. De persoon met borderline zal proberen je dus naar beneden te drukken met venijnige negatieve opmerkingen naar jou die hij of zij vaak zal herhalen.

Als je denkt dat het ene probleem is opgelost, verzint de persoon met borderline wel een ander probleem om te benoemen. Het enige doel van de borderline is om je naar beneden te drukken en controle over je te behouden: je hebt het gevoel dat je werkelijk niets goed kan doen en je hebt het gevoel als partner dat je constant aan het ‘redderen bent’ door problemen voor hem of haar op te lossen.

Zo vraagt de borderliner in wezen om (negatieve) aandacht/bevestiging. Wanneer de persoon met borderline merkt dat het teveel voor je wordt en diegene dus een de grens bij je heeft opgezocht, zal diegene er alles aan doen om je weer voor hem of haar te winnen.

 1. Dit resulteert in het ‘ophemelen’ en het ‘naar beneden drukken’ van de partner in wisselende periodes: je hebt als partner het gevoel dat je heen en weer wordt geslingerd.
 2. Dit kan voor de partner vreemd aanvoelen.
 3. Het lijkt net alsof je met twee verschillende persoonlijkheden te maken hebt.
 4. Het gaat de ene keer weer goed en andere keer weer slecht – erg vermoeiend op de lange termijn.

Het isolatieproces van een borderliner. Een van de belangrijkste kenmerken van een persoon met borderline is om de partner te isoleren van zijn of haar sociale omgeving (bijvoorbeeld de schoonouders van de partner of de vriendkring). Dit doet diegene op een opbouwende geraffineerde wijze door eerst de sociale omgeving maar al te aardig te verwelkomen en zo de sociale omgeving voor hem of haar te winnen om vervolgens de sociale omgeving van de partner jegens hem resoluut af te wijzen.

De personen waarmee de partner omgaat zijn bijvoorbeeld slecht, niet aardig, laag volk, enzovoort. Een borderliner kan zo hele familiedynamieken en vriendenkringen beheersen en vernielen. De enige reden die de persoon met borderline daarvoor heeft om je af te zonderen is dat hij of zij zo controle over je kan blijven uitoefenen en: ‘je mag het alleen maar met mij leuk hebben’.

De persoon met borderline is immers bang dat je emotioneel verbonden kan raken met andere personen en dat wil diegene niet. De borderliner heeft immers extreme verlatingsangst en wil jou voor zichzelf hebben en houden en wil ook absoluut voorkomen dat jouw sociale omgeving je negatief beïnvloed tegenover haar.

 • Je wordt zo als partner als het ware in een val gelokt.
 • Een ander kenmerk van een persoon met borderline is dat hij of zij erg zwart-wit denkt (splitting) en dan vooral in de negatieve zin.
 • Iets is goed of iets is fout.
 • Er is weinig nuance in hun redeneringsvermogen,
 • Een ander belangrijk aspect van iemand met een borderlinestoornis is een gering inprentingsvermogen,

Wat wordt hiermee bedoeld? Het lijkt net alsof je soms tegen een muur aan het praten bent. De persoon met borderline voert een discussie en lokt een ruzie uit en een paar weken later komt diegene met precies dezelfde argumentaties bij je terug. Je had het gevoel dat alles al was besproken – maar helaas tevergeefs.

De persoon met borderline is dus vanwege zijn of haar beperkte inprentingsvermogen dus niet in staat om gedegen te luisteren naar je argumenten. Ook kenmerkt de borderliner zich van een beperkt moreel filtermechanisme, waarbij de borderliner alles eruit kan floepen wat er zich van binnen – in het hevige emotionele innerlijke gevoelsleven van hem of haar – afspeelt.

De sociale omgeving weet zich meestal geen raad met dit afwijkende gedrag. De onzekerheid van de persoon met borderline zorgt ervoor dat diegene extreem gevoelig is voor afwijzing. Als je bijvoorbeeld één keer intimiteit afwijst, zal diegene dit zien als een regelrechte afwijzing en zal je daarvoor veelal worden gestraft.

Wat je ook merkt in een relatie met een persoon met borderline is dat je constant op je hoede moet zijn. Je bent bang om iets verkeerds te doen, aangezien je anders de volle laag krijgt. Het grillige stemmingswisselende explosieve gedrag van een persoon met borderline is daar de oorzaak van: je weet nooit hoe diegene nu weer thuiskomt.

Je kunt borderline eveneens herkennen door het impulsieve karakter van de persoon. Bijvoorbeeld in extreem tijdelijk alcoholgebruik, veel geld uitgeven in een korte periode, vaak roekeloos autorijden en andere impulsieve beslissingen (impulsief vreemdgaan + seksueel losbandig gedrag).

 • Ze gaan vaak van de ene instabiele relatie naar de andere en van de ene baan naar de andere en het ligt altijd aan de ander of de buitenwereld.
 • Dit laatste weten ze ook perfect over te brengen aan de sociale omgeving van zichzelf en die van zijn of haar partner, waardoor de partner zich – als de sociale omgeving van de partner de borderliner gelooft – in een isolement terecht kan komen – en dit is precies wat de onzekere persoon met borderline juist wil bereiken.
See also:  Hoe Lang Loop Je Over 1 Km?

Een isolement voorkomt immers een emotionele band met een ander en zo heeft de persoon met borderliner nog steeds de hoop dat je als partner weer terugkomt bij hem of haar: de persoon met borderline kan op deze wijze blijvend controle over je uitoefenen.

Borderliners kunnen extreem aantrekkelijk zijn, aangezien ze zo wisselend en impulsief zijn. Het is altijd wat in een relatie met een persoon met borderline en dus nooit saai, maar vaak is deze relatie een verslavende (seksuele) relatie en niet een harmonische liefdevolle relatie. In de meeste gevallen is het het beste om afscheid te nemen van een persoon met borderline (als diegene zich niet laat coachen/behandelen) of je moet als man/vrouw heel sterk in je schoenen staan, aangezien de drama in de relatie steeds verder zal toenemen (aangezien de emotionele band eveneens toeneemt en zo de angst voor verlating) + DSM IV persoonlijkheid (DSM-IV (301.83)).

Het is dan ook vreemd voor de partner om achteraf van de borderliner te horen hoe intiem de relatie wel niet was, terwijl jij voor je gevoel die helemaal niet had (beeld van de ander is anders). Er is dus een verschil in perspectief op de relatie die je met elkaar had.

 • Een andere eigenschap van een persoon met borderline is de leegte en de eenzaamheid die onder de persoonlijkheid schuilt.
 • Dit resulteert vaak in een somber beeld op de werkelijkheid.
 • Alles en iedereen is negatief en ze zijn in staat om daar vaak over te klagen.
 • Een depressie ligt zo bij borderliners vaak op de loer en zelfmoordgedachten en – neigingen kunnen uiteindelijk gaan opspelen.

Het gevoel van leegte en eenzaamheid vult diegene op door zich volledig te concentreren en op te gaan in de partner of een ander slachtoffer (helperssyndroom). Op deze wijze hoeft de diegene niet terug te gaan naar zijn innerlijke wond. Dit verklaart ook waarom een persoon met borderline de relatie veel intenser heeft beleefd dan zijn of haar partner.

Het is niet gemakkelijk om een relatie met een persoon met borderline te beëindigen, aangezien de seksuele spanning tussen jullie erg hoog is en altijd is geweest en de relatiedynamiek verslavend is. Zelfs na het beëindigen van de relatie kan deze geestelijke verslaving zich jaren bij het slachtoffer destructief aandienen.

Het is daarom zeer moeilijk om uit de geestelijke gevangenis van een borderliner te kunnen stappen. Wees er op voorbereid en bedacht dat de persoon met borderline zelfs na het beëindigen van de relatie nog steeds controle over je wilt behouden en tracht je sociale omgeving blijvend van je te willen isoleren (heftige manipulatieve vorm van borderline).

Kan een borderliner verliefd zijn?

Liefde en borderline Als het gaat om liefde en relaties, wordt weleens gezegd dat je mannen en vrouwen met borderline beter kunt vermijden. De hevige stemmingswisselingen zouden ervoor kunnen zorgen dat je nooit weet waar je aan toe bent en je moet elke dag maar weer afwachten hoe de pet staat. In de jaren dat het nog niet zo goed met mij ging en ik nog totaal geen inzicht had in mijn problemen, vond ik het heel lastig om relaties aan te gaan. Ik was vaak bang niet leuk gevonden te worden en was altijd bang dat mensen slechte bedoelingen met mij hadden.

Ik was bang gekwetst te worden en wilde niemand in mijn leven toelaten. Dit zorgde ervoor dat ik al mijn contacten, zowel vriendschappelijk als binnen mijn familie en als met jongens erg oppervlakkig hield. Zolang mensen niet dichtbij kwamen, konden ze mij immers ook geen pijn doen. Dit zorgde er echter voor dat ik me op veel gebieden eenzaam voelde.

Ik had genoeg mensen om me heen maar ik had met weinig mensen écht contact, terwijl ik daar diep van binnen natuurlijk wel behoefte aan had. Ik wist niet hoe relaties werkte en misschien weet ik dat nog steeds niet zo goed. Als ik met een vriendin ging stappen in Utrecht en zij zei dat we »achter de jongens aan gingen», dan dronk ik binnen korte tijd zoveel dat ik niet eens meer rechtop kon lopen, simpelweg omdat ik me anders geen houding wist te geven.

Ik wist niet waar ik met een jongen over moest praten en wat ik dan moest doen. Ik dacht heel ingewikkeld na over alles en belandde hierdoor in extremen. Na een praatje snapte ik bijvoorbeeld niet waarom een jongen even verderop ineens met een ander meisje stond te praten. Wij hadden immers net gepraat dus ‘’wij» waren nu een ding, dacht ik.

Ik begreep totaal niet dat je ook gewoon met iemand kunt praten zonder verdere gevolgen. Ik werd direct jaloers en boos, voelde me afgewezen, ging nog meer drinken en zocht bevestiging bij andere jongens. Met hen maakte ik hetzelfde praatje en ging ik mee naar huis terwijl ik dat normaal gesproken nooit zou doen. Op die momenten kreeg ik heel even de bevestiging dat mensen mij leuk vonden en dat voelde goed, maar de volgende dag voelde ik me natuurlijk hartstikke slecht als ik me eindelijk realiseerde hoe oppervlakkig het was en er niet meer in zat. Hoewel dat ergens was wat ik wilde, wilde ik dat toch ook weer niet en dat besef deed pijn.

 • Ergens wilde ik net als een van mijn beste vriendinnen een fijne relatie met iemand waarbij ik helemaal me zelf zou kunnen zijn maar het idee dat ik dan aan iemand ‘’vast» zou zitten, gaf me ook een ontzettend benauwd gevoel.
 • Deze fase heeft best een tijdje geduurd en na wat nare ervaringen wilde ik niets meer van mannen weten.

Uiteindelijk kwam ik na een aantal jaar in rustiger vaarwater en probeerde ik het online daten. In het begin leek dit best goed te gaan maar na een aantal afspraakjes merkte ik dat ik opnieuw het gevoel had dat ik ergens aan vast zat. Dit gaf me een heel beklemmend en angstig gevoel waardoor ook dit voor dat moment niet werkte.

 • Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en woon ik op mezelf in leuk huis.
 • Liefde en relaties is nog steeds een lastig onderwerp.
 • Soms denk ik dat ik mezelf prima red, alleen, maar er zijn ook genoeg momenten dat ik behoefte heb aan iemand die naast me staat en waar ik op terug kan vallen.
 • Wat betreft het stukje borderline denk ik dat ik het prima zou kunnen.

Ik ben me er nu bijvoorbeeld goed van bewust dat ik onschuldige dingen heel serieus kan nemen en heb fijne vriendinnen die me hierbij helpen te relativeren. Ook leerde ik in therapie hoe belangrijk het is om te praten over wat er in je omgaat, ook als je denkt dat je gedachten nergens op slaan of stom zijn.

 1. Als je niet deelt wat er in je omgaat dan kan de ander je ook niet begrijpen en in een relatie is dat juist heel belangrijk.
 2. Ik heb dan ook geen standaard rijtje met tips voor hoe je een relatie moet aangaan als je borderline hebt of misschien wat trekjes hiervan vertoont.
 3. De meeste tips komen namelijk allemaal neer op hetzelfde en dat is praten.

Houd niet alles voor jezelf, krop je woede en angsten niet op maar blijf je uiten. Verder kan het ook heel prettig zijn om over je relatie te praten met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een goede vriendin, zus of misschien je therapeut. Deze mensen hebben hier vaak weer een andere kijk op en kunnen je helpen dingen te relativeren als je bijvoorbeeld boos bent. Borderline en liefde kunnen prima samengaan, het kan soms gewoon even duren voordat je hierin de juiste weg hebt gevonden. ♥ : Liefde en borderline

Kunnen borderliners liegen?

Borderline persoonlijkheidsstoornis – Wat Is Borderline Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben extreme wisselingen in hun gevoel, stemming en gedrag. Ze zijn instabiel in het onderhouden van een beeld van zichzelf en in het onderhouden van relaties. Het wordt ook wel instabiele persoonlijkheidsstoornis genoemd of een Emotie Regulatie Stoornis (ERS).

 • Het gedrag is onvoorspelbaar en per definitie functioneren mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis onder hun niveau.
 • Herhaaldelijk kunnen zij zelfbeschadigende acties ondernemen, zoals snijden of krassen in de polsen of op meer verborgen plaatsen.
 • Soms vragen zij op deze manier om hulp van anderen, uiten zij hun boosheid of proberen zij zichzelf ongevoelig te maken voor overweldigende of pijnlijke emoties.

Aangezien mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich enerzijds afhankelijk voelen en soms tegelijkertijd vijandigheid speelt, verlopen hun relaties vaak moeilijk. Soms storten zij zich in kortdurende intieme relaties, gaan vreemd en stellen overdreven vertrouwen in iemand die zij nauwelijks kennen.

 1. Soms weten zij niet goed hun eigen seksuele voorkeur.
 2. Van binnen voelen mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis zich vaak leeg.
 3. Zij kunnen moeilijk een antwoord geven op de vraag: wie ben ik? Vaak voelen zij letterlijk dat hun identiteit vervloeit met die van iemand anders.
 4. Iemand anders wordt als liefdevol en beschermend ervaren of juist helemaal als vijandig en bedreigend.

Zij wisselen daarom nogal eens van vertrouwenspersoon. Zij beleven mensen in goed of slecht, wel zwart-wit denken genoemd. Er kunnen perioden van achterdocht zijn evenals droomachtige toestanden die op een psychose lijken en dissociaties worden genoemd.

In zulke perioden is er wel bewustzijn van wat er gebeurt maar men maakt toch geen deel van de wereld uit. Juist tijdens zulke momenten is men geneigd om zichzelf te beschadigen, ook kan men daarmee beginnen om zo'n dissociatie uit te lokken. Alles is er dan op gericht om er even niet te zijn en even niets te hoeven voelen.

Anderen denken dan misschien dat iemand op het punt staat zelfmoord te plegen maar dat is voor betrokkene iets heel anders. Overigens kunnen er van tijd tot tijd wel overwegingen in die richting aanwezig zijn. Zorgvuldigheid is dus altijd geboden. Wanneer iemand impulsief en onberekenbaar is kan het zijn dat er meer aan de hand is.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis laten je soms maar de helft van hun leven zien. De andere helft krijg je pas te zien als het te laat is en de vriendschap voorbij. Dat zij zich chronisch leeg voelen bijvoorbeeld zullen ze niet gauw vertellen. Dat zij kortgeleden iemand helemaal in vertrouwen hebben genomen en daarna weer als een baksteen hebben laten vallen, ook niet.

Opmerkelijk is echter dat wanneer je er direct naar vraagt je wel een eerlijk antwoord krijgt. Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak niet zo goed in liegen. Ze kunnen je wel kwalijk nemen dat je ze een eerlijke vraag stelt. Hoewel zij trouw en eerlijkheid dus hoog in het vaandel hebben kunnen zij niet naar die standaard leven.

 1. Vaak spreken zij dan ook over zichzelf als niks waard, stom en lelijk.
 2. Het helpt niet dat je ze een compliment geeft.
 3. Zij kunnen daar met achterdocht op reageren.
 4. Soms blijft iemand weg zonder bericht te geven.
 5. Het kan zijn dat je je ongerust maakt en achteraf krijg je het vervelende gevoel dat het ook op een of andere manier de bedoeling was.

Je kunt je dan gemanipuleerd voelen. Pas op met dat te zeggen want iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan zich daardoor enorm beledigd en afgewezen voelen. En dat is een belangrijk kenmerk: de angst voor afwijzing en verlating. Het is vaak crisis bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

 • De stemming wisselt tussen somber en leeg, ruzie zoekend en prikkelbaar.
 • Er kunnen korte perioden zijn waar de greep op de werkelijkheid verloren gaat.
 • Wanneer je lange tijd een gevoel van leegte van binnen ervaart, niet goed weet wat je wilt met je leven, twijfelt over je seksuele geaardheid of niet weet of je je vrienden wel echt wilt en kunt vertrouwen dan kan het zijn dat je een borderline persoonlijkheidsstoornis hebt.

Wanneer je drugs gebruikt, zomaar met mensen naar bed gaat en dingen doet waardoor je in gevaar komt dan kan dat ook een aanwijzing zijn. Ook het in jezelf krassen en snijden met een scherp voorwerp kan zo’n gevaarlijke actie zijn, of een sigaret op je arm uitdrukken, ook al vind je zelf dat het helemaal niet gevaarlijk is omdat je heus wel weet wat je doet. Wat Is Borderline Kenmerken van een Borderline Persoonlijkheidsstoornis

gevoel van leegte en eenzaamheid impulsiviteit moeite met sociale contacten stemmingswisselingen (als reactie op gebeurtenissen) angst om verlaten te worden rigide denkbeelden (zwart/wit denken) laag zelfbeeld (neiging tot) zelfbeschadiging boosheid, woede en agressie dissociatie (veranderde bewustzijnstoestand, lijkt op dagdromen en ‘van de wereld zijn’, veroorzaakt door angstgevoelens)

Het komt voor dat iemand met een borderline stoornis ook ADHD of een angststoornis heeft. Een borderline stoornis gaat ook vaak gepaard met depressie en verslavingsproblematiek. Borderline is een vorm van een persoonlijkheidsstoornis en wordt ook wel een Emotie Regulatie Stoornis (ERS) genoemd.

Kan borderline verdwijnen?

Goede prognose? – «Maar er is hoop», zo stelt de psychiater. «Borderline gaat voor de meeste mensen weer over. Na 2 jaar voldoet 35% van de klinische populatie niet meer aan de diagnostische criteria voor een borderline persoonlijkheidsstoornis. Na 6 jaar is dat 69% en na 10 jaar is 90% van de lijders ‘beter'».

 1. Maar dat ‘beter’ zijn is wel betrekkelijk.
 2. Met ‘beter’ bedoelen we dat de cliënt niet meer voldoet aan minimaal vijf van de criteria die aanwezig moeten zijn om de diagnose borderline te mogen krijgen.
 3. Dat wil echter niet zeggen dat alle klachten verdwenen zijn».
 4. De kwaliteit van leven van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis is dan ook slecht.

Kaasenbrood: «Onderzoek laat zien dat de levensvreugde die mensen met borderline ervaren, vergelijkbaar is met die van mensen met diabetes of rheuma en niet spectaculair verbetert nadat ze niet meer aan de diagnostische criteria voldoen. Het is dus een kwestie van ‘You get better, but you stay miserable'».

Met name suïcidaliteit, automutiliatie en het vermijden van situaties waarin men risico loopt verlaten te worden, blijken na verloop van tijd af te nemen. Affectieve instabiliteit en impulsiviteit blijven echter voor veel mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis jaren later nog een probleem.

Terugvalsituaties waarin mensen weer aan de klinische criteria gaan voldoen, komen echter opmerkelijk weinig voor. Na 10 jaar is slechts tussen de 10 en 20% van de patiënten teruggevallen. «Als je dat vergelijkt met andere psychiatrische aandoeningen valt dat dus mee.

Hebben borderliners vrienden?

Borderline heeft vaak veel invloed op verschillende gebieden in iemands leven. Denk bijvoorbeeld aan de school- en werkcarrière, op de zelfzorg, het gedrag van iemand en ook op de relaties met andere mensen. Het kan lastiger zijn om relaties en vriendschappen aan te gaan en deze ook te onderhouden.

 1. Voor mensen zonder borderline is dit soms moeilijk om te begrijpen.
 2. In deze blog zal ik uitleggen waarom deze zaken voor iemand met borderline soms lastiger kunnen zijn.
 3. ♥ Te betrokken Het kan zijn dat mensen met borderline nieuwe mensen ontmoeten en dat ze hen gelijk behandelen alsof het al goede vrienden van zijn.

Mensen met borderline kunnen zich te veel betrokken voelen bij een persoon terwijl de ander wel meer een afstand voelt. Kleine relaties kunnen al een hoop voor iemand betekenen. Dit kan tot scheve verhoudingen in een vriendschap leiden. ♥ Impulsiviteit Iemand met borderline kan ontzettend impulsief zijn en dit kan voor omstanders moeilijk zijn om mee om te gaan. Middelenmisbruik en zelfbeschadiging zijn voorbeelden van impulsieve acties. Dit kan moeilijk te begrijpen zijn voor de omgeving, want waarom doet iemand dat? Het is dan voor hen lastig om dit als onderdeel van de ziekte te zien en het te begrijpen.

See also:  Rente Und Witwenrente Wieviel Darf Man Dazuverdienen?

Helemaal als het meerdere malen gebeurt. Mensen kunnen het zat raken en het gevoel hebben dat je het expres doet. Het zorgt voor onbegrip en dat maakt vriendschappen en relaties moeilijk. Als je mensen om je heen hebt die het wél als onderdeel van de ziekte kunnen zien, dan zullen ze begrijpen dat die impulsieve acties niet iets is wat je expres doet.

♥ Dingen persoonlijk opvatten Mensen met borderline zijn vaak overgevoelig voor de emoties van anderen. Elke wijziging in de manier van praten of lichaamstaal kan persoonlijk opgevat worden. Als iemand bijvoorbeeld gefrustreerd kijkt, kan iemand met borderline er meteen vanuit gaan dat hij of zij die persoon ergert en dat diegene daarom zo kijkt.

 • Borderliners’ kunnen daarom ook veel om bevestiging vragen.
 • Voor de omgeving is het vaak niet erg om een aantal keer te bevestigen dat het niet aan die persoon ligt, maar het kan vervelend worden als ze dat vaker moeten doen, omdat ze niet worden geloofd.
 • ♥ Afhankelijkheid Mensen met borderline kunnen enorm afhankelijk zijn van anderen om hun emotionele behoeften te vervullen.

Ze hebben anderen nodig die hen de bevestiging geven dat ze genoeg, goed en leuk zijn. Als ze van de ander niet ervaren dat ze goed genoeg zijn, dan vinden ze het heel moeilijk om die waardering wel uit zichzelf te halen. Mensen zonder borderline hebben niet van iedereen de bevestiging nodig dat ze leuk en aardig zijn. ♥ Verlatingsangst Voor veel mensen met borderline geldt dat ze ontzettend bang zijn dat mensen hen in de steek zullen laten of dat ze hen zullen afwijzen. Mensen met borderline voelen zich vaak eenzaam en dat gevoel kan versterkt worden door deze angsten.

 • Zodra ze een zekere mate van afstand beginnen te voelen, kunnen ‘borderliners’ opeens een hoop extra moeite steken in de relatie om te voorkomen dat de afstand nog groter wordt en ze verlaten zullen worden.
 • Vaak is het gevoel dat er een afstand is helemaal niet terecht waardoor het voor de omgeving ook weer lastig kan zijn om mee om te gaan.

Mensen begrijpen dan niet wat er verkeerd is gegaan waardoor iemand zich opeens zo voelt en vinden het gek als iemand opeens zoveel extra moeite in de relatie probeert te steken. Wat hierboven staat, is natuurlijk heel zwart-wit. Niet iedereen met borderline is hetzelfde en niet iedereen zal zich hier dus ook in herkennen.

 1. Het lijkt nu ook heel negatief wat er allemaal staat, maar we moeten niet vergeten dat relaties met mensen met borderline ook veel positieve effecten kunnen hebben.
 2. Mensen met borderline zijn vaak empathische, gevoelige mensen en hebben daarom meer aandacht voor de behoeften en problemen van de ander.

Daarnaast zijn ze vaak een vrolijk en spontaan gezelschap. Ik denk zelf dat het belangrijk is dat we ook een onderscheid maken tussen de persoon en zijn of haar ziekte. Iemand ís niet de ziekte, maar hééft de ziekte. ♥ Fotografie: Lauren Rushing

Waarom is borderline gevaarlijk?

Suïcidale gedachten – Een gevaarlijk verschijnsel van borderline zijn de suïcidale gedachten die mensen met deze persoonlijkheidsstoornis kunnen hebben. In ongeveer 75% van de gevallen blijft het niet bij gedachten en onderneemt men daadwerkelijk een zelfmoordpoging. Ook automutilatie komt vaak voor bij mensen met borderline.

Wat verergert borderline?

Vooral traumatische en ingrijpende ervaringen in de jeugd kunnen borderline veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Maar ook minder duidelijke ervaringen, zoals emotionele verwaarlozing of een onbewust gevoel van onveiligheid, kunnen borderline verergeren.

Hoe lang duurt een borderline aanval?

Stichting Borderline Mensen met Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg BPS of Borderline) hebben last van sterke wisselingen in hun stemming, gedachten en gedrag. Hierdoor lopen ze vaak vast in het dagelijks leven. Ze zeggen bijvoorbeeld plotseling hun baan op, slagen er maar niet in om een opleiding af te maken of om vriendschappen en relaties te behouden.

 • Iemand met BPS heeft moeite om zijn emoties te beheersen en heeft vaak het gevoel dat die hem overspoelen.
 • Een kleine tegenslag kan al leiden tot een intense woedeaanval of depressie.
 • Deze onvoorspelbare stemmingswisselingen duren vaak een paar uur en bijna nooit langer dan een paar dagen.
 • Iemand met Borderline reageert vaak impulsief en dat kan leiden tot negatieve gevolgen zoals geldverspilling, alcohol- en drugsmisbruik, instabiele (seksuele) contacten of eetbuien.

Ook kan het zijn dat iemand met BPS zichzelf snijdt of op een andere manier beschadigt. Mensen met Borderline zijn vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelen zich snel afgewezen. Zij voelen zich eenzaam en hebben een wisselend beeld van zichzelf.

Heeft iemand met borderline empathie?

Borderline persoonlijkheidsstoornis Symptomen De diagnose borderline wordt vaak laat of in het geheel niet gesteld. Wellicht omdat andere stoornissen en problemen het stellen van de diagnose bemoeilijken.Volgens de DSM-IV, het handboek voor psychiatrische diagnostiek, heb je een borderline-persoonlijkheidsstoornis als er sprake is van het volgende: Je vertoont een patroon van instabiele relaties, een voortdurend veranderend zelfbeeld, stemmingswisselingen en problemen met impulsbeheersing.

Dit patroon blijkt uit het feit dat je minstens vijf van de volgende slecht aangepaste eigenschappen vertoont: 1. Je spant je tot het uiterste in om al dan niet ingebeelde verlating door anderen te voorkomen.2. Je relaties met anderen hebben een heftig karakter vol ups en downs.3. Je hebt een voortdurend verschuivend beeld van wie je bent of waar je in gelooft.4.

Je hebt moeite zelfdestructieve impulsen onder controle te houden.5. Je dreigt met zelfdoding, doet pogingen daartoe of brengt jezelf verminkingen toe.6. Je stemming wisselt snel en alterneert tussen intense droefheid, kribbigheid of nerveuze gespannenheid.7.

 1. Diep van binnen voel je je alleen maar leeg.8.
 2. Je woede staat dikwijls in geen enkele verhouding tot de omstandigheden.9.
 3. Wanneer je onder veel stress staat, word je paranoïde of krijg je depersonalisatieverschijnselen.
 4. Empathie-test Simon Baron-Cohen bespreekt in zijn boek Nul empathie stoornissen waarbij gebrekkige empathie een rol speelt.

Borderline is één van die stoornissen. Volgens Baron-Cohen zijn herkenning en respons de twee belangrijkste componenten van empathie. Mensen met borderline kunnen met beide moeite hebben – in elk geval slagen ze er niet in om op anderen te reageren met een passende emotie, en daarnaast hebben ze mogelijk ook moeite met het goed aflezen van intenties en emoties van de gezichten van anderen.

 1. In Nul empathie van Baron-Cohen is een vragenlijst opgenomen waarmee je zelf je empathiequotiënt kunt berekenen.
 2. Deze is gratis te downloaden.
 3. De vragen van deze schaal zijn zo geformuleerd dat ze betrekking hebben op de twee voornaamste componenten van empathie (herkenning en respons).
 4. De schaal onderscheidt mensen die moeite hebben met empathie, van mensen die er geen moeite mee hebben.

: Borderline persoonlijkheidsstoornis

Waar kunnen mensen met borderline terecht?

Borderline – Synoniemen: borderline persoonlijkheid, borderline persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornissen, borderline syndroom, borderline-persoonlijkheidsstoornis, borderline-persoonlijkheidsstoornissen, borderlinepersoonlijkheidsstoornis, borderlinepersoonlijkheidsstoornissen, borderlinestoornis, borderlinestoornissen, borderlinesyndroom, emotie regulatie stoornis, emotie-regulatie-stoornis, emotieregulatiestoornis Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt.

 1. Wij geven u tips om een behandelaar en behandeling te kiezen die het beste bij u passen.
 2. Daarnaast vindt u informatie waar u als patiënt iets aan kunt hebben.
 3. Deze informatie is vaak gemaakt in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenorganisaties.
 4. Geplaatst op 15 januari 2015 door – 3938 keer bekeken Om te beginnen bij de huisarts.

Deze kan u vervolgens door verwijzen naar de psychiater of psycholoog. Na de diagnose zal hij bepalen welke behandeling het beste bij uw situatie past. En of eventueel opname in een psychiatrisch ziekenhuis nodig is.

Wat gebeurt er in de hersenen bij borderline?

Emoties veranderen tijdens dissociatie – Anne Krause heeft het verband onderzocht tussen dissociatie en activiteit in hersennetwerken bij mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPD). Daarbij heeft ze de affectief-cognitieve processen van BPD-patiënten vergeleken met die van gezonde individuen.

Kan je iemand met borderline vertrouwen?

Wat Is Borderline Een vriendschap of romantische relatie met iemand met borderline is een uitdaging. Maar manieren leren om er mee om te gaan, kan niet alleen de band versterken, maar ook je geliefde helpen te herstellen van traumatische ervaringen. Een romantische relatie met iemand met borderline kan in één woord stormachtig zijn.

 • Het is niet ongewoon om veel onrust te ervaren Als je leeft met, of houdt van, iemand met de persoonlijkheidsstoornis borderline zijn er enkele dingen om te doen die jullie relatie kunnen ondersteunen.
 • En dat gaat het eigenlijk bijna altijd om één woord: vertrouwen.
 • Hoe moeilijk ook soms.
 • Dat klinkt best heftig, en dat is het in de praktijk vaak dan ook.

Want mensen die van iemand met borderline houden, bevinden zich vaak in een soort emotionele achtbaan waarin het ene moment meer dan zielsveel van ze gehouden wordt, en ze het volgende moment ineens worden genegeerd. Hieronder wordt voor de (borderline) partner(s) een korte schets gegeven van de probleemoplossende vaardigheidstraining van Heart Connection, Borderline-relaties zijn vaak chaotisch, intens en vol conflicten,Dit kan vooral het geval zijn voor romantische relaties. Een romantische relatie met iemand met borderline kan in één woord stormachtig zijn. Een relatie kan dan te maken krijgen met chronische stress die conflicten nog meer kunnen verergeren.

Mensen met borderline hebben de neiging om meer relaties te beëindigen, een negatieve houding te hebben ten aanzien van seks en meer druk te voelen om seks met hun partner te hebben. Mensen met borderline kunnen echter uitzonderlijk zorgzaam, medelevend zijn en tegelijkertijd gevoelig voor verlating of afwijzing.

Wanneer een persoon met borderline een verandering in de gevoelens van zijn/haar partner voelt, of deze nu echt is of ingebeeld, kunnen ze zich onmiddellijk terugtrekken of erg boos worden De stabiliteit van een partner kan echter een positief effect hebben op de emotionele gevoeligheden die borderline partner kan ervaren.

Het kan veel inspanning van beide partners vereisen, maar langdurige relaties zijn mogelijk voor mensen met borderline. Door te leren omgaan met de borderline-persoonlijkheidsstoornis van je geliefde, kun je een sterkere relatie creëren en tegelijkertijd stappen zetten naar herstel. Leren over borderline, hun gevoelens erkennen, je communicatie boodschappen vereenvoudigen, verantwoordelijkheid aanmoedigen, grenzen stellen en bedreigingen van zelfmoord of zelfbeschadiging serieus nemen, kan een aanzienlijk verschil maken in hoe je je verhoudt tot je geliefde.

Voor geliefden van partners met een borderline-stoornis kan de het soms een onoverkomelijke barrière lijken. Door echter te leren omgaan met een borderlinepersoonlijkheid, kunt je je relatie met je geliefde versterken. Maar het vraagt van beide partners een 100% inzet. Wat Is Borderline Heb je het gevoel dat je op je tenen moet lopen om naar wat je zegt of doet uit angst dat je partner impulsief reageert? Verberg je vaak wat je denkt of voelt om ruzies te voorkomen en gevoelens te kwetsen? Verschuift je geliefde bijna onmiddellijk tussen emotionele uitersten (bijvoorbeeld kalm het ene moment, woedend het volgende, dan plotseling moedeloos?) Zijn deze snelle stemmingswisselingen onvoorspelbaar en schijnbaar irrationeel? Heeft je geliefde de neiging je als goed of slecht te beschouwen, zonder middenweg? Je bent bijvoorbeeld ‘perfect’ en de enige waarop ze kunnen rekenen, of je bent ‘egoïstisch’ en ‘gevoelloos’ en hebt nooit echt van ze gehouden.

Heb je het gevoel dat alles wat je zegt of doet, wordt verdraaid en tegen je wordt gebruikt? Voelt het alsof de verwachtingen van je geliefde voortdurend veranderen, zodat je nooit zeker weet hoe je de vrede kunt bewaren? Is alles altijd jouw schuld? Voel je je constant bekritiseerd en beschuldigd van dingen die niet kloppen? Beschuldigt je partner ervan dingen te doen en te zeggen die je nooit hebt gedaan? Voelt je je gemanipuleerd door angst, schuldgevoel of schandelijk gedrag? Maakt je geliefde bedreigingen, vliegt hij/zij in gewelddadige woede, maakt hij/zij dramatische verklaringen of doet hij/zij gevaarlijke dingen als je partner denkt dat je ongelukkig bent of weggaat? Als je op de meeste van deze vragen ‘ja’ antwoordt, heeft uw partner mogelijk een borderline.

Verderop kun je hier meer over lezen.3 Strategieën om met borderline triggers om te gaan Wat Is Borderline De meeste mensen met borderline hebben triggers, dat wil zeggen, bijzondere gebeurtenissen of situaties die hun symptomen verergeren of intensiveren. Een trigger is iets wat een traumatische herinnering of beangstigende gedachte oproept of iets wat je partner mee associeert.

 1. Een herinnering, locatie of beeld van een eerdere ervaring van trauma of verlies kan leiden tot intense emoties.
 2. De meest voorkomende trigger voor iemand die lijdt aan borderline is elke perceptie van verlatenheid of afwijzing in een relatie.
 3. Zodra je borderline partner het gevoel krijgt dat je relatie verandert, gaat je partner ervan uit dat je haar/hem zal verlaten.

Als dat gevoel opkomt kan je borderline partner ruzie zoeken of van je afduwen vanuit angst dat je weggaat.1.Identificeer de triggers Het kan je helpen om de ergste triggers van je partner te identificeren om er zo bewuster mee om te gaan. Leer de triggers en probeer uit te vinden wat voor soort situaties of gesprekken kunnen leiden tot negatieve gedachten en emoties.2.Triggers herkennen en begrijpen Begrijpen wat kan leiden tot explosieve reacties door een trigger, kan de eerste stap zijn in het omgaan met een borderline partner.

Om te begrijpen wat een trigger voor je partner kan worden, is het belangrijk om deze te kunnen herkennen. Borderline triggers zijn concreet afhankelijk van situaties, mensen, of gebeurtenissen.3.Accepteren en Stoppen Voordat een gesprek helemaal uit de hand loopt kun je beter stoppen. Iemand moet de eerste zijn om de negatieve interactie te beëindigen.

Dit betekent je eigen negatieve reacties onderbreken die destructief zijn en de relatie remmen. Het stoppen van de strijd is zowel het tonen van de moed om te doen wat nodig is om te overleven en de moed om deel te nemen aan zelfbehoud. Triggers veroorzaken snel een cyclus van reactiepatronen die telkens terugkomen en negatief eindigen. Wat borderline veroorzaakt, is niet precies te zeggen. Is het affectieve verwaarlozing in de jeugd? Een afwezige vader? Een instabiele moeder? Mishandeling of seksueel misbruik in de kindertijd, waar zeventig procent van de borderline patiënten mee te maken heeft gehad? Is het de moderne, hijgerige maatschappij die mensen instabiel maakt en te veel op zichzelf terugwerpt? Of zit borderline gewoon in de genen? Veel personen met borderline hebben problemen met hechten en onthechten.

Ze hebben een enorme behoefte aan intimiteit en willen zich graag aan iemand binden. Ze zijn op zoek naar relaties en omdat ze zich anders leeg voelen. Maar die ander mag niet te dichtbij komen, want ergens, diep in het hart, denkt een borderliner toch dat de ander niet te vertrouwen is. Iemand met borderline heeft vroeger niet goed geleerd erop te vertrouwen dat vriendschap en liefde blijven bestaan wanneer de ander z’n hoofd ergens anders bij heeft, of even niet in hun buurt is.

Zo ontstaan patronen van vastklampen en afstoten. De borderliner hunkert naar hechting, maar huivert daar tegelijkertijd voor, uit angst om weer verlaten te worden. Diepgewortelde angst voor afwijzing en verlating Borderliners voelen zich snel beledigd en afgewezen.

 • Dat is een belangrijk kenmerk van borderline: de diepgewortelde angst voor afwijzing en verlating.
 • Zij hebben het idee dat afwijzing en verlating voortkomen uit het feit dat ze ‘slecht’ zijn.
 • Borderliners kunnen het niet verdragen om alleen te zijn en ze hebben de sterke behoefte andere mensen om zich heen te hebben.

Een borderliner kan niet goed tegen alleen zijn, maar kan zich in gezelschap erg eenzaam voelen. Relaties en emoties van een borderliner kunnen door anderen worden gezien of gekenmerkt als ‘oppervlakkig’ en tegelijk intens. Focus op de emoties Focus op de emoties, niet op de woorden.

 1. De gevoelens van je partner zijn veel meer dan de woorden die hij of zij gebruikt.
 2. Mensen met borderline hebben validatie nodig en erkenning van de pijn waarmee ze worstelen.
 3. Luister naar de emotie die je geliefde probeert te communiceren.
 4. Laat je partner voelen zich gehoord te voelen door te herhalen van de emoties die je hoort of ziet in de lichaamstaal van je partner.

Vermijd dat je defensief wordt tegenover beschuldigingen en kritiek, hoe oneerlijk je je ook voelt. Jezelf verdedigen maakt je geliefde alleen maar bozer. Vraag een pauze als je jezelf tijd en ruimte wilt geven om af te koelen. Omgaan met borderline Het gangbare beeld van mensen met borderline is nogal negatief.

Maar de instabiliteit en impulsiviteit die hiermee samengaan, komen vaak voort uit kwetsbaarheid en beschadiging. Borderline is een complexe stoornis, omdat het vaak voortkomt uit een combinatie van aangeboren eigenschappen, zoals stemmingswisselingen en impulsiviteit, en traumatische jeugdervaringen, zoals emotionele verwaarlozing en seksueel misbruik, Kernwoorden bij een borderline zijn instabiliteit en een negatief zelfbeeld.

Gedachten, gevoelens en gedrag veranderen regelmatig en hebben een ongunstige invloed op hoe iemand zichzelf ziet. Dat is uitputtend.’ Iemand met borderline vertoont vaak zelfbeschadigend gedrag. Eetstoornissen en verslavingen zijn veelvoorkomende problemen.

Ook dissociatieve verschijnselen komen voor, waarbij de patiënt zich in stresssituaties emotioneel als het ware loskoppelt van zichzelf. Humor is zeer belangrijk voor borderliners. Ze kunnen soms te ver doorschieten in hun emoties, en met af en toe een grapje of een kwinkslag, komen ze weer een beetje met beide benen op de grond te staan.

Wat te doen als partner Wat Is Borderline Bied zo veel mogelijk veiligheid en stabiliteit, Dat betekent niet dat je moet meewaaien met iemands grillen. ‘Wees niet bang om je grenzen aan te geven. Maar doe het liefdevol, want mensen met borderline kampen met een negatief zelfbeeld. Ze voelen zich vaak leeg en zien snel een bevestiging dat ze niet deugen.’ Communiceer zo concreet mogelijk.

 1. Wil je bijvoorbeeld niet dat iemand je telkens ‘s nachts belt? Zeg dan niet ‘Bel me niet meer zo laat’, maar: ‘Bel me niet meer na halftien ‹s avonds.’ Erken de gevoelens van je partner Mensen met borderline hebben vaak te horen gekregen dat hun emoties ‘verkeerd’ of ‘niet nodig’ waren.
 2. Het idee dat ze hun gevoelens opzij moeten schuiven kan op latere leeftijd (borderline manifesteert zich meestal tussen het 18e en 24e levensjaar), daarom juist leiden tot een explosie van emoties.
See also:  Buzz Cut Wieviel Mm?

«Je hebt niets om je druk over te maken», helpt dus niet. «Ik hoor wat je zegt en het is oké, zullen we eerst wat rustiger worden?», kan wel werken. Zorg goed voor jezelf Je kunt een partner met borderline niet redden. Alleen iemand die borderline heeft en dat onder ogen ziet, kan dat.

 1. Het is dan ook echt heel belangrijk om dat te onthouden en te blijven zorgen voor jezelf.
 2. Zorg dus dat je in contact blijft met vrienden en familie, buiten de relatie om, en probeer stress te reduceren.
 3. Probeer escalaties zoveel mogelijk te voorkomen of ga/loop gewoon weg als het zover is.
 4. Neem het gedrag niet persoonlijk op En dat is natuurlijk lastig, maar iemand met borderline heeft zijn/haar gedrag niet altijd onder controle.

Borderline is een psychiatrische aandoening die bepaald gedrag tot gevolg heeft, dat jij daar getuige van bent wil nog niet zeggen dat je ook de aanleiding bent, of zelfs schuld draagt. Probeer uitbarstingen of negeer-gedrag zo onpersoonlijk mogelijk te houden.

 • Makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is de basis van je zelfbehoud.
 • Oppel de persoon los van hun gedrag Als je een probleem krijgt met iemand die BPS heeft, maak dan duidelijk dat je boos of verdrietig bent over hun gedrag, niet over wie ze als persoon zijn.
 • Voor mensen met borderline zijn vertrouwen en angst om in steek gelaten te worden levensgrote thema’s.

Als jij duidelijk kunt maken dat je het gedrag los kan zien van wie ze zonder hun ziekte zijn, maak je de wereld een beetje veiliger voor ze. Let op je timing Of het nu gaat over je eigen stemming of die van de ander: soms is het beter om het hete hangijzer –waarvan je weet dat het kan ontploffen- even tot een later moment te bewaren.

 1. Zeg bijvoorbeeld: ‘laten we er allebei over nadenken en hier morgen op terug komen.’ Of suggereer een afleiding: de film, een wandeling, even winkelen om de aandacht af te leiden.
 2. Blijf kalm en benadruk dat de gevoelens van die ander belangrijk voor je zijn, maar dat je ook tijd nodig hebt om je eigen gevoelens even te ordenen.

Leer die ander kennen Omgaan met iemand met borderline leert je veel over die ander. Hun gedrag, hun triggers, hun slechte en goede dagen, hun verdriet en hun geluk: besteed er aandacht aan en je zult patronen en curves ontdekken die je beter voorbereid maken bij naderende escalaties.

En ja, dat kan hard werken zijn. Maar als je geluk hebt zorgt dat er ook voor dat je die ander ook vaak genoeg ziet zoals hij of zij ook kan zijn: liefdevol, loyaal en zorgzaam. En net als ieder ander hunkerend naar liefde, en een fijne relatie. De-escaleren In het midden van een intens gesprek dat escaleert kun je het beste de-escalerend optreden.

Dit kun je op de volgende manier doen: Afstand nemen, Vertel je partner: «We kunnen het beste nog wat nadenken over dit onderwerp en hier later nog eens rustig op terugkomen.» Of: «Geef me wat tijd om na te denken over wat je zegt.» Spreek rustig en gedecideerd, op een manier die de ander als persoon bevestigt zonder daarbij jezelf tekort te doen en zonder zijn of haar beschuldigingen of beweringen te bevestigen: «Ik voel me nu boos.

 1. Je gevoelens zijn belangrijk voor mij en ik heb tijd nodig om ze te begrijpen.» Afleiding zoeken.
 2. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen om samen iets te gaan doen, zoals boodschappen.
 3. Loskoppelen.
 4. Je moet jezelf er regelmatig aan herinneren dat de harde kritiek en beschuldigingen van een borderliner niet echt over jou gaan, ook al voelt het wel als een persoonlijke aanval.

Zie het los van jou als persoon en beschouw het als onderdeel van de stoornis van de borderliner. Losmaken. Maak jezelf emotioneel los van de situatie en zorg ervoor dat je niet verstrikt raakt in de emotionele wervelwind. Praat over andere dingen Het leven van jou en je geliefde wordt niet alleen bepaald door borderline, dus maak tijd om andere interesses te verkennen en te bespreken.

Discussies over lichte onderwerpen kunnen helpen om beide te ontspannen. Symptomen van borderline De omgang met iemand die borderline heeft, vraagt om begrip en geduld. Belangrijk is dat je weet wat borderline is (verdiep je in de materie). Je maakt het voor jezelf al een stuk makkelijker als je weet wat borderline precies is en wat het inhoudt.

Wanneer je dit weet, kan je ook voor jezelf inschatten in hoeverre de symptomen naar voren komen bij je partner en hoe je partner daarbij te helpen. Vaststellen je partner borderline heeft, is niet eenvoudig. Aan de hand van onderstaande lijst zie je de kenmerken waarover iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis kan beschikken.

Extreme verlatingsangst

Er is angst om in de steek te worden gelaten door de partner/ familie/ vrienden. Iemand met borderline doet er alles aan om dat te voorkomen.

Bijzonder impulsief (vreetbuien, drank/ drugsgebruik, seks, geld uitgave)

Heb je borderline dan doe je wat in je opkomt en wat op dat moment goed aanvoelt. Spanningen worden opgezocht in zoeken naar nieuwe relaties of ander werk. Wisselende seksuele contacten, alcohol en/ of drugs, eetbuien en het onverantwoord uitgeven van geld behoren ook tot de kenmerken van iemand met borderline.

Extreme stemmingswisselingen

Stemmingen wisselen elkaar razendsnel af zonder dat er een direct aanwijsbare aanleiding voor is. Tussen gevoelens van intens geluk en alles verterend verdriet hoeft maar enkele minuten te zitten.

Intense woedeaanvallen

Het moeilijk kunnen beheersen van boosheid is typisch voor iemand met borderline. De woede staat niet in verhouding met de situatie en lost niets op. Driftaanvallen en vechtpartijen vallen hier ook onder.

Gevoel van leegte

Heel herkenbaar voor iemand met borderline is het gevoel alleen in de wereld te staan. De omgeving reageert anders dan zij. Hierdoor voelen ze zich onbegrepen, eenzaam en leeg.

Suïcidale neigingen/ zelfverminking

De leegte van kenmerk 5 – gecombineerd met boosheid, angst, teleurstelling en gekwetstheid – kan zoveel spanning opleveren dat alleen lichamelijke pijn tot afleiding zorgt. Het gevoel kan in periodes van depressie of psychose zo heftig zijn dat de persoon met borderline geen zin meer in het leven heeft.

Dissociatie en paranoïde ideeën

Soms komt het voor dat iemand met borderline het gevoel heeft er niet meer bij te zijn. Alsof ze een toeschouwer van hun eigen leven zijn. Deze zogenaamde ‘dissociatie’ is een angstige ervaring omdat de persoon zelf niet meer weet wat er gebeurt. In stresssituaties kunnen mensen met borderline waanideeën (paranoïde) krijgen.

Identiteitsstoornis

Mensen met borderline weten niet goed wie ze zijn en waar ze voor staan. De buitenwereld bestempelt ze als ‘raar’ omdat ze anders reageren. Dit versterkt de onzekerheid met als gevolg dat ze zich nog slechter voelen.

Instabiele relaties (aantrekken/ afstoten)

Ongeacht of het vriendschappelijke – of liefdesrelaties betreft; de relatie is vaak heftig en over het algemeen van korte duur. Wordt het vertrouwen geschaad dan neemt de persoon met borderline meteen afscheid van de ander. Als het gemis intreedt dan moet diegene terugkomen.

 1. Een relatie waarin borderline een rol speelt, bestaat uit aantrekken en afstoten.
 2. Herken je 5 van deze symptomen? Wanneer je minimaal vijf van de bovenstaande symptomen op jezelf of een ander in je naaste omgeving betrekt dan kan er sprake zijn van borderline.
 3. Maar wees voorzichtig en laat het beoordelen door een deskundige.

Hulp zoeken: Hulp van buitenaf zoeken is een positieve manier om met relatie problemen na een depressie om te gaan. Relatietherapie opent communicatielijnen en biedt tegelijkertijd een veilige ruimte voor de zorgen van iedereen om gehoord te worden. Het helpt het stel om negatieve patronen te corrigeren en hun emotionele band te herstellen Maak nu meteen afspraak voor een gratis Kennismakingsgesprek Wil je begeleiding bij het proces waar jij of jullie samen in zitten dat kan.

Soms is ook een professioneel steuntje in de rug nodig om weer uit het dal te klimmen. Wanneer de tijd daarvoor rijp is bepaal je helemaal zelf. Met een kennismakingsgesprek kun je dit onderzoeken. Heb je nog vragen of wil je onderzoeken of Heart Connection iets voor je kan betekenen vraag dan naar een gratis kennismakingsgesprek.

https://heartconnection.nl/gratis-gesprek Dit gesprek biedt de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of het klikt. Het kennismakingsgesprek is bedoeld te onderzoeken waar je hulp bij nodig hebt en of Heart Connection je de juiste hulp kan bieden.

Hoe ernstig is borderline?

Borderline is een ernstige aandoening, waar mensen vaak erg onder lijden. U kunt als naaste zelf niet behandelen, maar wel een goede steun zijn. Roep daarnaast professionele hulp in, want die is vaak noodzakelijk. Soms wordt u betrokken in de behandeling.

Kan iemand met borderline een kind opvoeden?

OMGAAN MET OUDERS MET EEN BORDERLINE PERSOONLIJKHEID – Gastbijdrage van Marion Heijmans Preventiemedewerker Mondriaan Ons werk is maatwerk. We staan onder druk omdat we moeten voorkomen dat kinderen knel zitten. Maar hoe groot is onze mogelijkheid om mensen te veranderen? Wie kan dat? Alleen die mens zelf – met de juiste input en het vertrouwen van anderen in zijn/haar bekwaamheid.

Wat is een stille borderliner?

Kenmerken van borderline – Maar hoe weet je of je borderline hebt? De diagnose hiervoor kan gesteld worden door een psycholoog. Er zijn (stille) borderline kenmerken waar je op kan letten bij jezelf of iemand in je omgeving. Iemand met borderline is vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelt zich ook snel afgewezen.

Wat verergert borderline?

Vooral traumatische en ingrijpende ervaringen in de jeugd kunnen borderline veroorzaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik. Maar ook minder duidelijke ervaringen, zoals emotionele verwaarlozing of een onbewust gevoel van onveiligheid, kunnen borderline verergeren.

Wat is een stille borderliner?

Kenmerken van borderline – Maar hoe weet je of je borderline hebt? De diagnose hiervoor kan gesteld worden door een psycholoog. Er zijn (stille) borderline kenmerken waar je op kan letten bij jezelf of iemand in je omgeving. Iemand met borderline is vaak bang om in de steek gelaten te worden en voelt zich ook snel afgewezen.

Waarom kwetsen borderliners?

Doordat ze niet weten hoe ze die spanning op een gezonde manier kwijt kunnen raken, kiezen mensen met borderline bewust of onbewust voor oplossingen waarmee zichzelf juist in de problemen brengen, zich pijn doen of anderen kwetsen.

Hebben borderliners vrienden?

Borderline heeft vaak veel invloed op verschillende gebieden in iemands leven. Denk bijvoorbeeld aan de school- en werkcarrière, op de zelfzorg, het gedrag van iemand en ook op de relaties met andere mensen. Het kan lastiger zijn om relaties en vriendschappen aan te gaan en deze ook te onderhouden.

 1. Voor mensen zonder borderline is dit soms moeilijk om te begrijpen.
 2. In deze blog zal ik uitleggen waarom deze zaken voor iemand met borderline soms lastiger kunnen zijn.
 3. ♥ Te betrokken Het kan zijn dat mensen met borderline nieuwe mensen ontmoeten en dat ze hen gelijk behandelen alsof het al goede vrienden van zijn.

Mensen met borderline kunnen zich te veel betrokken voelen bij een persoon terwijl de ander wel meer een afstand voelt. Kleine relaties kunnen al een hoop voor iemand betekenen. Dit kan tot scheve verhoudingen in een vriendschap leiden. ♥ Impulsiviteit Iemand met borderline kan ontzettend impulsief zijn en dit kan voor omstanders moeilijk zijn om mee om te gaan. Middelenmisbruik en zelfbeschadiging zijn voorbeelden van impulsieve acties. Dit kan moeilijk te begrijpen zijn voor de omgeving, want waarom doet iemand dat? Het is dan voor hen lastig om dit als onderdeel van de ziekte te zien en het te begrijpen.

Helemaal als het meerdere malen gebeurt. Mensen kunnen het zat raken en het gevoel hebben dat je het expres doet. Het zorgt voor onbegrip en dat maakt vriendschappen en relaties moeilijk. Als je mensen om je heen hebt die het wél als onderdeel van de ziekte kunnen zien, dan zullen ze begrijpen dat die impulsieve acties niet iets is wat je expres doet.

♥ Dingen persoonlijk opvatten Mensen met borderline zijn vaak overgevoelig voor de emoties van anderen. Elke wijziging in de manier van praten of lichaamstaal kan persoonlijk opgevat worden. Als iemand bijvoorbeeld gefrustreerd kijkt, kan iemand met borderline er meteen vanuit gaan dat hij of zij die persoon ergert en dat diegene daarom zo kijkt.

‘Borderliners’ kunnen daarom ook veel om bevestiging vragen. Voor de omgeving is het vaak niet erg om een aantal keer te bevestigen dat het niet aan die persoon ligt, maar het kan vervelend worden als ze dat vaker moeten doen, omdat ze niet worden geloofd. ♥ Afhankelijkheid Mensen met borderline kunnen enorm afhankelijk zijn van anderen om hun emotionele behoeften te vervullen.

Ze hebben anderen nodig die hen de bevestiging geven dat ze genoeg, goed en leuk zijn. Als ze van de ander niet ervaren dat ze goed genoeg zijn, dan vinden ze het heel moeilijk om die waardering wel uit zichzelf te halen. Mensen zonder borderline hebben niet van iedereen de bevestiging nodig dat ze leuk en aardig zijn. ♥ Verlatingsangst Voor veel mensen met borderline geldt dat ze ontzettend bang zijn dat mensen hen in de steek zullen laten of dat ze hen zullen afwijzen. Mensen met borderline voelen zich vaak eenzaam en dat gevoel kan versterkt worden door deze angsten.

Zodra ze een zekere mate van afstand beginnen te voelen, kunnen ‘borderliners’ opeens een hoop extra moeite steken in de relatie om te voorkomen dat de afstand nog groter wordt en ze verlaten zullen worden. Vaak is het gevoel dat er een afstand is helemaal niet terecht waardoor het voor de omgeving ook weer lastig kan zijn om mee om te gaan.

Mensen begrijpen dan niet wat er verkeerd is gegaan waardoor iemand zich opeens zo voelt en vinden het gek als iemand opeens zoveel extra moeite in de relatie probeert te steken. Wat hierboven staat, is natuurlijk heel zwart-wit. Niet iedereen met borderline is hetzelfde en niet iedereen zal zich hier dus ook in herkennen.

 1. Het lijkt nu ook heel negatief wat er allemaal staat, maar we moeten niet vergeten dat relaties met mensen met borderline ook veel positieve effecten kunnen hebben.
 2. Mensen met borderline zijn vaak empathische, gevoelige mensen en hebben daarom meer aandacht voor de behoeften en problemen van de ander.

Daarnaast zijn ze vaak een vrolijk en spontaan gezelschap. Ik denk zelf dat het belangrijk is dat we ook een onderscheid maken tussen de persoon en zijn of haar ziekte. Iemand ís niet de ziekte, maar hééft de ziekte. ♥ Fotografie: Lauren Rushing