Hoeveel Ww Krijg Ik?

Hoeveel Ww Krijg Ik
Hoe kan ik de hoogte van mijn WW-uitkering berekenen? Uw loon van de periode van 12 maanden voordat u werkloos werd, bepaalt de hoogte van uw WW-uitkering. Dat heet het WW-maandloon. In de eerste 2 maanden is uw uitkering 75% van dat WW-maandloon. De volgende maanden ontvangt u 70%.

niet gekoppeld aan het inkomen van uw partner of van andere gezinsleden; niet afhankelijk van uw eigen vermogen; gebonden aan een maximum: het,

Wat is de maximale WW-uitkering netto per maand?

Maximumdagloon en maximummaandloon vanaf 1 januari 2023

Omschrijving Bedrag (bruto)
Maximumdagloon € 256,54 per dag
Maximummaandloon € 5.579,66 per maand

Hoe lang WW na 1 jaar werken?

Arbeidsverleden – Het UWV kijkt naar uw arbeidsverleden voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering. En om te beoordelen of u voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Hoeveel uitkering krijg je na ontslag?

Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt Hoeveel Ww Krijg Ik Het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen is gelijk aan een bepaald percentage van je laatst verdiende loon, maar er is wel een loongrens. Sinds 1 november 2012 is het stelsel van werkloosheidsuitkeringen hervormd. Als je vandaag uitkeringen aanvraagt, daalt het bedrag van deze uitkeringen in verschillende stappen, afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt.

Werklozen die een inschakelingsuitkering krijgen Werklozen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag Deeltijdse werknemers

Bedragen geldig vanaf 01.07.2015 Deze berekening geldt niet voor bepaalde uitzonderingen. Voor een exacte berekening neem je best contact op met de RVA. Je laatste brutoloon is het loon dat je ten minste 4 aaneensluitende weken kreeg bij éénzelfde werkgever.

 1. Verder moet het gaan om loon waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort.
 2. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, dan wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend op basis van een referteloon dat 1.502 euro bruto bedraagt (geïndexeerd bedrag geldig op 01.07.2015).
 3. Let op, je uitkering is nog onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 10,09 procent.

Behalve bij de volgende personen:

de «werknemers met gezinslast»; de alleenwonenden; de samenwonenden die uitkeringen naar rata van 40% ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt; de samenwonenden die de forfaitaire uitkering ontvangen; de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen.

Op de bijpassing van de uitkeringen van werklozen tewerkgesteld door een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt geen bedrijfsvoorheffing verricht. Stel: je hebt al 6 jaar gewerkt, je woont alleen en je laatste brutoloon was 2.000 euro. Als je voltijds werkloos wordt en uitkeringsgerechtigd bent, krijg je de eerste 3 maanden 1.300 euro per maand.

Van maand 4 t.e.m. maand 12 krijg je 1.200 euro. Het tweede jaar krijg je 1.100 euro per maand. In het derde jaar krijg je de eerste twee maanden 1.070 euro per maand, daarna val je terug op het minimumbedrag van 953 euro. Als je 7 jaar gewerkt zou hebben, krijg je 2 maand langer 1.070 euro per maand. Per gewerkt jaar, komt er dus 2 maand bij.

Deze tweede fase duurt maximaal 36 maanden. Na maximaal 48 maanden werkloosheid, val je terug naar het minimumbedrag.

Hoe bereken je 70% van je salaris?

Na twee maanden: 70% van € 2.000,- – De medewerker krijgt na twee maanden 70% van zijn oorspronkelijke salaris. Dat is in dit voorbeeld € 1.400. Blijft uw medewerker deels werken? Dan ontvangt hij of zij 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon.

Wat gebeurt er na 2 jaar WW-uitkering?

Gepubliceerd op: 23-01-2012 | Laatst bijgewerkt op: 08-03-2018 Een werkloze werknemer die aan het einde van zijn WW-uitkering nog geen nieuwe baan heeft kunnen vinden, moet en kan mogelijk een beroep doen op een bijstandsuitkering of de IOAW. Ook dit jaar zullen een groot aantal werknemers hun baan verliezen en noodgedwongen een beroep moeten doen op de WW.

zelf het initiatief genomen heeft voor de beëindiging van het dienstverband ontslagen is vanwege ernstig verwijtbaar gedrag (ontslag op staande voet)

Zorg er dan ook voor dat u bij een eventueel ontslag beschikt over de nodige documenten waarmee u richting het UWV kunt aantonen dat de bovenstaande situaties niet op u van toepassing zijn. Bij deze documenten kunt u denken aan een officiële ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf, een ontslagbeschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (bij ontslag met wederzijds goedvinden) waarin duidelijk omschreven staat dat uw werkgever het initiatief voor het ontslag genomen heeft en u zich niet verwijtbaar gedragen heeft.

 1. Ortere WW duur in 2012? De maximale duur van de WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden.
 2. Via deze online WW-rekenmodule kunt u op basis van uw persoonlijke omstandigheden precies uitrekenen hoe lang u recht heeft op WW.
 3. De vuistregel luidt: de duur van uw WW-uitkering in maanden is gelijk aan uw arbeidsverleden in jaren.
See also:  Hoeveel Lumen Is Daglicht?

Met andere woorden, een werknemer met een arbeidsverleden van twaalf jaar, heeft twaalf maanden recht op WW. De maximale WW-uitkering bedraagt op het moment van het schrijven van dit artikel 38 maanden. In het kader van bezuinigingen is niet uit te sluiten dat in de loop van 2012 de duur van de WW aanzienlijk wordt ingekort.

Wat te doen na afloop van de WW? Als u er na afloop van uw WW-uitkering nog niet in geslaagd bent om elders een andere baan te accepteren, dan kunt u in het uiterste geval een beroep doen op de bijstand. U komt echter alleen in aanmerking voor een bijstandsuitkering als u aan een aantal strikte voorwaarden voldoet.

Zo geldt voor gezinnen en samenwonenden een vermogensgrens van maximaal 11.370 euro (per 1 januari 2012, bedragen worden elk half jaar aangepast). Weliswaar blijft een overwaarde van uw woning tot een bedrag van 48.000 euro buiten beschouwing, maar toch.

 • Omt u vermogen boven deze grensbedragen uit, dan wordt u geacht om eerst uw eigen vermogen aan te wenden om in uw levensonderhoud te voorzien.
 • Pas daarna komt u (weer) in aanmerking voor een bijstandsuitkering.
 • Oudere werkloze werknemers kunnen beroep doen op IOAW Als u na uw 50-ste maar voor uw 60-ste werkloos bent geworden, kunt u mogelijk een beroep doen op de IOAW.

Deze uitkering is speciaal bedoeld voor oudere werkloze werknemers die een maximale WW-uitkering hebben genoten. De IOAW-uitkering is enigszins te vergelijken met een bijstandsuitkering met het grote verschil dat de IOAW geen vermogenstoets kent en bepaalde inkomsten buiten beschouwing blijven.

Met eventuele inkomsten van uw partner wordt wel weer rekening gehouden. Was u al ouder dan 60 jaar toen u werkloos werd? In dat geval kunt u na afloop van de WW-uitkering misschien aanspraak maken op de IOW. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden om voor een IOW-uitkering in aanmerking te komen.

Heeft u vragen over sociaal zekerheidsrecht? Bernard de Leest is specialist op het gebied van de sociale zekerheid en als advocaat verbonden aan Zumpolle Advocaten, Uw reactie is welkom op [email protected]

Hoe lang na ontslag kan ik WW aanvragen?

Vraag uw WW-uitkering op tijd aan – Een WW-uitkering aanvragen kan vanaf 1 week voor de eerste dag dat u werkloos wordt. Vraag de WW-uitkering uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan. Doet u dit later, dan krijgt u tijdelijk een lagere uitkering.

Heb je recht op WW als je ontslagen bent?

U heeft na uw ontslag recht op WW als u werkloos raakt vanuit een dienstverband en aan de volgende voorwaarden voldoet : U bent verzekerd voor werkloosheid. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. U bent direct beschikbaar voor betaald werk.

Hoe hoog is een WW-uitkering netto?

De hoogte van uw WW – uitkering Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW – uitkering 75% van uw WW -maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW -maandloon. Heeft u naast uw WW – uitkering andere inkomsten?

Hoeveel is uitkering 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Wat moet ik doen als ik zelf ontslag wil nemen?

Wanneer u zelf ontslag neemt, verspeelt u al uw rechten. Bovendien kan uw werkgever u aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt ten gevolge van een voortijdig einde van de arbeidsovereenkomst. U mag niet zomaar wegblijven op uw werk met de mededeling dat u ontslag neemt. Dit kan grote gevolgen hebben.

Hoe lang moet je werken om terug volledige uitkering te krijgen?

Hoeveel arbeidsdagen bewijzen? ofwel 624 arbeidsdagen gedurende de 42 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.

Wat is beter Ziektewet of WW?

WW-uitkering aanvragen als mijn Ziektewet-uitkering stopt – U kunt na uw Ziektewet-uitkering opnieuw een WW-uitkering aanvragen als:

u een WW-uitkering ontving voordat u een Ziektewet-uitkering kreeg; de maximale duur van uw WW-uitkering op dat moment nog niet is bereikt; u na uw Ziektewet-uitkering nog geen werk heeft gevonden.

Voorbeeld: U heeft in totaal recht op maximaal 12 maanden WW. Dat is 52 weken. Nadat u 6 weken WW heeft gehad, bent u ziek geworden. De eerste 13 weken van uw ziekte loopt uw WW-uitkering gewoon door. Na 13 weken bent u nog steeds ziek en krijgt u een Ziektewet-uitkering.

U heeft op dat moment dan 6 + 13 = 19 weken WW gehad. Uw maximale uitkeringsduur van 52 weken is dus nog niet bereikt. Nadat u 10 weken een Ziektewet-uitkering heeft gehad, bent u weer beter. Omdat de maximale uitkeringsduur van uw WW-uitkering voordat u een Ziektewet-uitkering kreeg nog niet bereikt is, kunt u opnieuw WW aanvragen.

See also:  Hoeveel Kuub Is Een Megawattuur?

U kunt namelijk nog maximaal 33 weken (52 – 19) WW krijgen. U vraagt een WW-uitkering aan via uwv.nl. Dit kan vanaf 1 week voordat uw Ziektewet-uitkering stopt. Had u voor uw Ziektewet-uitkering geen WW-uitkering? En heeft u na het stoppen van uw Ziektewet-uitkering geen werk? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Wat gebeurt er na een WW-uitkering?

IOW-uitkering aanvragen – Als uw WW-uitkering stopt, kunt u de IOW-uitkering digitaal aanvragen op Mijn UWV. Ontvangt u de WGA-uitkering, dan krijgt u van het UWV automatisch een formulier om een IOW-uitkering aan te vragen. Als u recht heeft op een IOW-uitkering en geen werk vindt, dan houdt u deze tot uw AOW-leeftijd.

Wie betaalt een WW-uitkering?

UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer. Wij brengen deze kosten bij u in rekening. U betaalt geen WW-premie. Op het moment dat uw werknemer een WW-uitkering krijgt, brengen wij deze bij u in rekening, verhoogd met de werkgeverspremie.

Heb ik sollicitatieplicht bij een WW-uitkering?

Sollicitatieplicht – Als u een WW-uitkering krijgt, moet u zich aan de sollicitatieplicht houden. Dat betekent dat u minstens 4 keer per 4 weken moet solliciteren. Ook moet u uw cv op werk.nl plaatsen. UWV kan andere afspraken met u maken over solliciteren. Bijvoorbeeld als u ook vrijwilligerswerk doet.

Heb ik recht op 3 jaar WW?

WW duur vaker verlengd tot 3 jaar en 2 maanden De wettelijke WW-duur wordt in etappes ingekort naar maximaal 2 jaar (= 24 maanden). Deze ingekorte WW geldt vanaf medio 2019. Echter, in Cao’s MAG afgesproken worden dat de WW gerepareerd wordt tot de –oude- maximale duur van 38 maanden (= 3 jaar en 2 maanden).

 • Dit is een verlenging van 14 maanden.
 • Deze reparatie wordt per CAO door vakbonden en werkgeversorganisaties afgesproken.
 • Private WW-uitkering, uitgevoerd door Stichting PAWW (Private Aanvulling WW) Dit heet de private WW-uitkering.
 • Deze uitkering van 14 maanden gaat dus in nadat de wettelijke WW- uitkering stopt (na 24 maanden).

De werknemer betaalt zelf de bijdrage voor de private WW-uitkering. De werkgever houdt de bijdrage in op het salaris en draagt deze af aan Stichting die de WW-uitkering uitbetaalt (Stichting PAWW, Private Aanvulling WW). De werknemer vraagt zelf de PAWW-uitkering aan 1 maand voorafgaand aan het stoppen van de wettelijke WW-uitkering.

Stichting PAWW betaalt vervolgens de uitkering. Steeds meer werknemers vallen onder de langere WW-duur Voor 2018 verwacht de Stichting Private Aanvulling WW dat voor 1 miljoen deelnemers de langere WW-duur gaat gelden. Voor 2019 is de verwachting dat dit nog verder groeit tot ruim 2 miljoen deelnemers.

Er zijn steeds meer CAO’s waarin de verlenging wordt afgesproken. Dit geldt o.a. voor werknemers werkzaam bij de banken, verzekeraars, Akzo Nobel, KPN, Tata Steel, Unilever, Unilever, Sabic, Bouw-branche, bepaalde zorginstellingen, etc. Wilt u weten of de langere WW ook voor u geldt? Zie de website van spaww.nl Meer over Gratis boekje ontvangen over ontslag en WW? Bestel gratis e book : WW duur vaker verlengd tot 3 jaar en 2 maanden

Hoe lang WW na 30 jaar werken?

Hoe lang WW

Arbeidsverleden Duur WW-uitkering
15 jaar 15 maanden
20 jaar 20 maanden
30 jaar 24 maanden
40 jaar 24 maanden

Waarom geen WW bij ontslag?

Heb ik recht op een WW-uitkering? – Om recht te hebben op een uitkering na je ontslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Verzekerd zijn voor werkloosheid. Via de verplichte werknemersverzekering Werkloosheidswet (WW) ben je als werknemer verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de WW-premie in op het loon. Werkloos zijn. Om een WW-uitkering aan te kunnen vragen moet je werkloos zijn. Je bent werkloos wanneer je jouw werk geheel of gedeeltelijk bent kwijtgeraakt. Je moet minimaal vijf arbeidsuren per week verliezen (of als je minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van de totale arbeidsuren). Je moet direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Als je via het UWV een uitkering ontvangt moet je beschikbaar zijn voor werk. Als er werk voor je is, moet je direct kunnen beginnen. Het is dus niet de bedoeling dat je door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk niet meteen aan een nieuwe baan kunt beginnen. Ook heb je een sollicitatieplicht. Voldoen aan de wekeneis. Als je in de periode voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag (de eerste dag dat er geen dienstverband meer is) minimaal 26 van de 36 weken hebt gewerkt, voldoe je aan de wekeneis, Je hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer je in één dag in de week hebt gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. Ben je musicus, artiest, filmmaker of ondersteunend technicus? Dan geldt voor jou mogelijk de kortere wekeneis van 16 uit 39 weken. Je mag niet verwijtbaar werkloos zijn. Om een WW-uitkering bij ontslag te ontvangen, mag je niet verwijtbaar werkloos zijn. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt zonder zwaarwegende reden of als je zelf schuld hebt aan het ontslag (ontslag op staande voet ).

See also:  Hoeveel Wettelijke Vakantiedagen?

Hoe kom je onder sollicitatieplicht uit?

Ontheffing sollicitatieplicht door persoonlijke omstandigheden – Krijgt u plotseling een ernstige crisissituatie in uw privéleven, bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie of een ernstige ziekte? Dan kunt u voor maximaal 6 maanden ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht.

Kan je WW aanvragen als je al een nieuwe baan hebt?

recht op een ww-uitkering bij ontslag na wisseling van baan? Stel je zegt je vaste baan op en vervolgens word je in je proeftijd bij je nieuwe werkgever ontslagen. Heb je dan recht op een WW-uitkering? Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de toekenning van een WW-uitkering.

 • Allereerst de referte-eis (je moet 26 van de 36 weken voorafgaande aan je werkloosheid hebben gewerkt).
 • Daarnaast mag je niet verwijtbaar werkloos zijn geworden.
 • Er is sprake van verwijtbare werkloosheid bij ontslag in verband met een dringende reden (o.a.
 • Ontslag op staande voet).
 • Tevens is er sprake van verwijtbare werkloosheid als je als werknemer zelf, zonder zwaarwegende redenen, ontslag neemt.

Op deze laatste voorwaarde wordt een uitzondering gemaakt. Het is immers van belang dat werknemers de keuze hebben om van baan te kunnen wisselen. De Centrale Raad van Beroep heeft hierom geoordeeld dat een werknemer recht heeft op een WW-uitkering, als de werknemer bij de nieuwe baan een reëel uitzicht heeft op een dienstverband van ten minste 26 weken.

Na die periode van 26 weken voldoe je immers weer aan de referte-eis en heb je recht op een WW-uitkering. Met reëel uitzicht wordt bedoeld dat je niet perse een dienstverband van 26 weken hoeft te hebben gehad. Als je namelijk tijdens je proeftijd wordt ontslagen, terwijl een arbeidsovereenkomst van een jaar was overeengekomen, dan voldoe je aan het criteria van de Centrale Raad van Beroep en ben je niet verwijtbaar werkloos.

Je hebt dus gewoon recht op een WW-uitkering.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat je WW-uitkering wel gevaar loopt als je als werknemer zelf tijdens proeftijd opzegt.Bij vragen over uw recht op een WW-uitkering bij verandering van een baan kunt u contact opnemen met de arbeidsrecht specialisten van TEAM Advocaten. Door: mr. Petra de Bruijn

: recht op een ww-uitkering bij ontslag na wisseling van baan?

Hoe hoog is een WW-uitkering netto?

WW-uitkering vult lager inkomen aan – De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen.70% van uw inkomen wordt verrekend met de WW-uitkering, u mag 30% van de inkomsten houden naast uw (gekorte) WW-uitkering.

Hoe hoog maximale WW-uitkering?

De WW-uitkering is 75% van uw loon. Een enkele keer kan het voorkomen dat het onwerkbare weer langer duurt dan 2 maanden. De uitkering wordt dan lager, namelijk 70%. In de meeste cao’s is geregeld dat de werkgever de uitkering aanvult tot 100%.

Is een WW-uitkering bruto of netto?

Maximale dagloon 2023 – Hoe hoog jouw ww uitkering 2023 zal zijn, hangt mede af van jouw dagloon. Twee keer per jaar wordt dit maximum dagloon vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 is het maximale dagloon € 256,54. De maximale maandloon voor je uitkering bedraagt € 5.579.66.

 1. WW in 2023: online berekenen Om het dagloon te berekenen gaat het UWV uit van 261 werkdagen per jaar.
 2. Dat leidt tot 21,75 werkdagen per maand.
 3. Stel dat je dus €3.000 aan bruto SV-loon ontvangt, dan bedraagt het dagloon €137,93.
 4. Dat is minder dan het maximum, waardoor je op basis daarvan de hoogte van je WW uitkering in 2023 kunt berekenen.

Je kunt daarvoor gebruik maken van onze online tool. Houd er rekening mee dat je uit dient te gaan van het SV-loon. Dat betekent dat hierin ook het vakantiegeld en een eventuele 13e maand zijn inbegrepen. Net als andere bonussen die je ontvangt. Het gaat om het totale bruto loon dat je ontvangt.

Hoe hoog uitkering 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.