Hoeveel Wettelijke Vakantiedagen?

Hoeveel Wettelijke Vakantiedagen
Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen bij 40 uur?

Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4×5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen bij 32 uur?

Wettelijke vakantiedagen berekenen – Natuurlijk werkt niet iedereen 40 uur per week. Dus hoe bereken je vakantiedagen als je parttime werkt? Je krijgt altijd hetzelfde aantal dagen wettelijk verlof, naar rato berekend. Dus hoeveel vakantiedagen krijg je bij 32 uur? Simpel, neem de helft van jouw uren: 16. Bij een contract van 32 uur heb je dus recht op 16 vakantiedagen.

Hoe worden wettelijke vakantiedagen berekend?

Vakantiedagen voor bedienden berekenen – Het aantal vakantiedagen voor bedienden in het huidige jaar wordt berekend op basis van de gewerkte maanden in het voorgaande kalenderjaar. Het uitgangspunt is een zesdagenstelsel: elke maand tewerkstelling in het vakantiedienstjaar geeft recht op twee vakantiedagen in het vakantiejaar.

Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen?

Veel gestelde vragen bovenwettelijk vakantiedagen – Welke soorten vakantiedagen zijn er? In Nederland kennen we het wettelijke en bovenwettelijke verlof. Wettelijk verlof bestaat uit wettelijk verplichte vakantiedagen. Deze worden vastgesteld op basis van het aantal uur dat je per week werkt.

 1. Je wettelijk verlof is dus 4 keer het aantal uren dat je per week werkt.
 2. Het bovenwettelijke verlof bestaat uit alle vakantiedagen bovenop het minimum aantal wettelijk verplichte dagen.
 3. Vallen feestdagen onder vakantiedagen? In de meeste cao’s staat of dat de werknemer een vrije dag heeft op een officiële feestdag,

Ook staat er voor welke nationale feestdagen dit geldt. Hierbij geldt meestal dat deze vrije dagen niet in mindering worden gebracht op de verlofdagen van de werknemer. Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op? Als je ziek bent bouw je gewoon wettelijke vakantiedagen op.

Je hebt namelijk recht op evenveel vakantiedagen als je collega’s die niet ziek zijn geweest. Echter, voor de opbouw van je bovenwettelijke vakantiedagen, kunnen andere afspraken zijn gemaakt in je arbeidscontract of het geldende CAO. Mag mijn werkgever verlof weigeren? Je werkgever mag verlof in sommige situaties weigeren.

Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsvoering door jouw verlof in grote problemen komt. Je werkgever kan dan een voorstel doen voor een andere periode, of de afstemming binnen de afdeling zelf laten regelen. Dit moet je werkgever binnen 2 weken aangeven nadat de aanvraag is ingediend.

 • Je werkgever moet dus wel een goede reden geven om je verlofaanvraag te weigeren.
 • Doet hij dat niet? Vraag dan om een schriftelijke uitleg.
 • Hoe snel moet mijn werkgever verlof goedkeuren? Je werkgever moet binnen twee weken reageren nadat je een vakantieaanvraag hebt ingediend.
 • Wordt je vakantieaanvraag na 2 weken geweigerd? Dan mag je, wettelijk gezien, gewoon op vakantie gaan in de periode die je aangevraagd hebt, omdat je werkgever dan aan je verzoek gebonden is.
See also:  Hoeveel Kost Een Kuub Gas?

Hoe lang zijn bovenwettelijk dagen geldig? Je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen kunnen vijf jaar geldig zijn. Het hang allemaal af van de wetten en regels in het land en de specifieke arbeidsovereenkomst of beleid van het bedrijf. Bij Sommige bedrijven is de geldigheid van de vakantiedagen verder ingeperkt.

Ijk hiervoor in het personeelsregelement of je arbeidsovereenkomst. Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar? Je wettelijke vakantiedagen die je in een opbouwjaar opgebouwd hebt, moet je binnen zes maanden na dat jaar opnemen. Een uitzondering hierop is wanneer je niet in staat bent geweest om vakantie op te nemen.

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan ziekte, zwangerschap en werkeloosheid.

Hoeveel vakantiedagen mag een werkgever verplichten?

Geldt er een maximum verplichte vrije dagen? – Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je mag opleggen. In sommige sectoren wordt de periode van bijna alle vrije dagen vastgelegd, denk maar aan de bouw (bouwvak) of het onderwijs (schoolvakanties).

Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke uren?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren, hoe zat dat ook alweer? Wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren, hoe zat dat ook alweer?

Een werknemer heeft wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij dus recht op 160 uur vakantie, wat neerkomt op 20 vakantiedagen per jaar. Alle extra vakantiedagen bovenop dit wettelijke minimum zijn bovenwettelijke vakantiedagen,

Wanneer je dus te maken hebt met een fulltimer die 25 dagen vakantie kan opnemen, zijn dit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

See also:  Hoeveel Is 50 Ml?

Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen geldig?

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen na half jaar – Wettelijke vakantiedagen die u niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin u ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die u bijvoorbeeld in 2021 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2022.

Hoeveel vrije dagen bij 36 urige werkweek?

Als je 36 uur in de week werkt, heb je recht op 144 uur per jaar vakantie (want 36 x 4 = 144), dat zijn dus 18 dagen bij een achturige werkdag. De werkgever mag je ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen laten opnemen, maar dan moet het wel in je cao staan.

Heeft iedereen recht op bovenwettelijke vakantiedagen?

Iedereen heeft wettelijke vakantiedagen. Daarnaast krijg je meestal nog extra bovenwettelijke vakantiedagen, als dat in je contract of cao staat. Ontdek waar jij recht op hebt.

Heb je altijd bovenwettelijke vakantiedagen?

Wat is het verschil met wettelijke vakantiedagen? – Wettelijke vakantiedagen zijn waar iedere werknemer recht op heeft. In uren komt dit neer op 4 keer het aantal uren dat je werknemer per week werkt. Stel, je werknemer werkt 40 uur per week gedurende een heel jaar.

In dat geval heeft hij of zij recht op 160 uur vakantie. Deze vakantie kan de werknemer per uur opnemen en komt neer op zo’n vier weken vakantie in totaal. Wanneer de medewerker zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, betaalt de werkgever het loon gewoon door. Bovenwettelijk verlof komt, zoals hierboven uitgelegd, bovenop de wettelijke vakantie-uren.

Het zijn extra uren die je werknemers opbouwen, afhankelijk van wat er in de cao is vastgelegd. Je bent als werkgever niet verplicht om bovenwettelijke uren te geven, tenzij het nadrukkelijk in de cao of arbeidsovereenkomst wordt vermeld.

See also:  Hoeveel Btw?

Kan je wettelijke vakantiedagen overdragen?

Principe: uitstelverbod – Neen. De wet bepaalt dat de wettelijke vakantiedagen vóór 31 december van het vakantiejaar opgenomen moeten worden. Het is bijgevolg verboden de nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen naar het volgende jaar over te dragen,

 1. De werknemer mag evenmin afstand doen van zijn recht op vakantie of voortijdig de vakantiedagen van het volgende jaar opnemen.
 2. De werkgever moet er dus op toezien dat zijn werknemers hun wettelijke jaarlijkse vakantie opgenomen hebben en dat de reglementering omtrent de jaarlijkse vakantie gerespecteerd wordt.

Gebeurt dit niet, dan kan de werkgever een administratieve of strafrechtelijke geldboete opgelegd krijgen. Voor de toepasselijke bedragen verwijzen we u naar het trefwoord «Jaarlijkse vakantie» bij de «Inbreuken » in ons dossier over het sociaal strafrecht.

 1. Er is evenwel een specifieke regeling van toepassing indien de werknemer in de onmogelijkheid verkeert zijn vakantiedagen vóór 31 december op te nemen,
 2. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval arbeidsongeschikt is.
 3. In het kader van deze regeling wordt een betaling van het vakantiegeld voor de niet-opgenomen dagen voorzien.

De vakantiedagen zelf kunnen echter niet overgedragen worden naar het volgende jaar.

Wat zijn wettelijke en bovenwettelijke uren?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren, hoe zat dat ook alweer? Wettelijke en bovenwettelijke vakantie uren, hoe zat dat ook alweer?

Een werknemer heeft wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft hij dus recht op 160 uur vakantie, wat neerkomt op 20 vakantiedagen per jaar. Alle extra vakantiedagen bovenop dit wettelijke minimum zijn bovenwettelijke vakantiedagen,

Wanneer je dus te maken hebt met een fulltimer die 25 dagen vakantie kan opnemen, zijn dit 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.