Hoeveel Studiepunten Hbo?

Hoeveel Studiepunten Hbo
De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u wat de afspraken hierover zijn. In de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) is het volgende vastgelegd over studielast.

Een associate degree hbo kent een studielast van 120 studiepunten ( Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) artikel 7.4b ). Een hbo-bacheloropleiding kent een studielast van 240 studiepunten ( WHW artikel 7.4b ). Een hbo-masteropleiding kent een studielast van ten minste 60 studiepunten ( WHW artikel 7.4b ). Een wo-bacheloropleiding kent een studielast van 180 studiepunten ( WHW artikel 7.4a ). Een wo-masteropleiding kent een studielast van ten minste 60 studiepunten ( WHW artikel 7.4a ).

Er zijn uitzonderingen op bovengenoemde regels. Een aantal uitzonderingen staan in bovengenoemde wetsartikelen. Studiepunten 60 studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie ( WHW artikel 7.4, lid 1). Een studiepunt staat dan voor 28 studiebelastinguren.

Studielast per studiejaar De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten en de jaarlijkse studielast voor deeltijdopleidingen wordt bepaald door het instellingsbestuur ( WHW artikel 7.4, lid 1 en 3). Heeft u een klacht over de studielast? Lees wat u kunt doen bij de veelgestelde vraag Hoe dien ik een klacht in over het hoger onderwijs? Vrijstellingen Vrijstellingen worden in individuele gevallen tijdens de studie door de examencommissie verleend.

De voorwaarden hiervoor moeten worden opgenomen in de Onderwijs- en Examen regeling (OER) ( WHW artikel 7.12b lid 1d en artikel 7.13 lid 2r ).

Hoeveel studiepunten hbo eerste jaar minimaal?

EC’s en studiepunten Als je studeert aan het hbo, haal je studiepunten. We noemen ze ook wel EC’s: European Credits.1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren. Dat zijn de uren dat je op school bent, maar ook de uren dat je thuis aan zelfstudie doet. Je houdt die uren niet zelf bij, je haalt studiepunten als je een ‘onderwijseenheid’ hebt afgerond.

Dat is bijvoorbeeld een toets, een project of een stage. Daar staat een aantal studiepunten voor. Een studiejaar bestaat uit 60 studiepunten*. Bij de meeste opleidingen van de HAN haal je studiepunten per blok. Als je alle onderwijseenheden in dat blok hebt gehaald, krijg je alle studiepunten van dat blok.

Mis je een onderwijseenheid, dan krijg je voor dat blok (nog) geen studiepunten. Je kunt natuurlijk wel herkansen. Check even hoe jouw is opgebouwd. Om je hele opleiding te halen, moet je een vast aantal studiepunten halen.

Bachelor: 240 studiepunten Associate degree: 120 studiepunten Master: 60 – 120 studiepunten

*Alleen bij een deeltijd master bestaat een studiejaar uit 30 studiepunten In het 1e jaar van een bachelor kun je in totaal 60 studiepunten halen. Als je alle 60 studiepunten van dat 1e jaar binnen hebt, haal je je propedeuse – ook wel ‘P’ genoemd. Dat getuigschrift bewijst dat je het niveau van de opleiding aankan.

Je hoeft niet alle studiepunten van het 1e jaar meteen te halen, je kunt je propedeuse ook nog in het 2e jaar halen. Z olang je maar geen hebt gehad. Hieronder lees je wat dat is. Als je je propedeuse meteen in het 1 e jaar haalt, kun je daar,

Aan het eind van je 1e studiejaar krijg je een studieadvies*. Met een positief studieadvies kun je door naar het 2e jaar. Daarvoor moet je een minimaal aantal studiepunten halen. Vaak zijn dat er 45 maar dit kan verschillen. Soms moet je ook bepaalde tentamens halen.

Haal je niet genoeg studiepunten in het 1e jaar of haal je die bepaalde tentamens niet, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Je mag je dan de eerste 3 jaar niet meer inschrijven voor deze opleiding aan de HAN. Zo voorkom en we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Meer informatie over het BNSA staat in het opleidingsstatuut van jouw opleiding. en zoek het opleidingsstatuut onder ‘Praktische info’. Je studiebegeleider kan er ook meer over vertellen. *Volg je een master? Dan is het studieadvies niet van toepassing. Hoeveel Studiepunten Hbo : EC’s en studiepunten

Hoeveel uur is 1 studiepunt hbo?

ECTS zijn studiepunten. Met studiepunten wordt aangegeven hoeveel tijd je kwijt bent aan een vak of opleiding.1 ECTS staat voor 28 uur studeren. Dit zijn de colleges die je volgt, maar ook de uren waarin je zelfstandig studeert. Heb je het vak gehaald? Dan krijg je de ECTS die voor het vak staan.

Een associate degree-opleiding bestaat uit 120 ECTS.Een hbo-bachelor bestaat uit 240 ECTS.Een wo-bacheloropleiding bestaat uit 180 ECTS. Een hbo- of wo-masteropleiding bestaat uit minimaal 60 ECTS, maar kan ook meer zijn.

Veel opleidingen hebben een bindend studieadvies (BSA), Je moet dan in het eerste studiejaar een bepaald aantal ECTS halen. Heb je te weinig studiepunten gehaald? Dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Je moet dan met de opleiding stoppen. Op onze opleidingspagina’s zie je bij het onderdeel ‘Tijdens de opleiding’ hoeveel ECTS je minimaal moet halen om geen negatief bindend studieadvies te krijgen.

Hoe krijg je 60 studiepunten?

Studiepunten, hoe werkt dat? – Op een hogeschool of universiteit wordt gewekt met studiepunten. Een studiepunt is een rekeneenheid. Een studiepunt betekent: voor deze opdracht heb je 28 uur gewerkt. Een studiejaar betetenkt 60×28 uur werken. Je krijgt dan 60 studiepunten.

Hoeveel studielast per studiepunt?

De studielast wordt uitgedrukt in ECTS. Dat zijn studiepunten. Eén ECTS staat voor een studielast van 28 uur. Een studiejaar bestaat meestal uit 60 ECTS.

Wat als je het eerste jaar hbo niet haalt?

Wat als je je propedeuse op het hbo niet haalt? – Als het je niet lukt om in je eerste jaar voldoende studiepunten te halen of je propedeuse niet binnen twee jaar, moet je dus in de meeste gevallen stoppen met je studie. Je moet dan op zoek naar een andere bachelor en vaak ook naar een andere hogeschool.

Hoeveel studiepunten hbo jaar 2?

Hoeveel studiepunten hbo moet je halen? – Per jaar moet je 60 studiepunten zien te halen, zowel in het hbo als wo-onderwijs. Als je al je punten behaald hebt, heb je je bachelordiploma binnen. Bij een hbo-bachelor gaat dit om 240 punten, omdat de opleiding vier jaar duurt.

Voor een wo-bachelor moet je 180 studiepunten halen, omdat de opleiding drie jaar duurt. Ieder studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een volledige hbo-opleiding bedraagt 4×60 punten= 240 studiepunten in het hbo in totaal. Een volledige wo-opleiding duurt drie jaar, dus 3×60 punten = 180 studiepunten.

Na een wo-bachelor volgen veel studenten nog een wo-master. Een eenjarige master bedraagt 60 punten, een tweejarige master bestaat uit 2×60 punten = 120 studiepunten. De duur van je master is afhankelijk van het onderwerp dat je kiest. Sommige studenten, die een hbo-bachelor hebben behaald, gaan daarna verder met een universitaire master.

Wat als je te weinig studiepunten hebt?

Als u geen leerkrediet meer hebt, heeft de universiteit of hogeschool het recht om u te weigeren of om verhoogd inschrijvingsgeld te vragen. Het leerkrediet werd ingevoerd in 2008. Studies die u daarvoor bent begonnen, tellen dan ook niet mee voor de stand van uw leerkrediet.

Hoe lang mag je over een HBO opleiding doen?

Bacheloropleiding hbo of universiteit Een voltijds bacheloropleiding duurt 4 jaar aan een hogeschool of 3 jaar aan een universiteit.

Hoe haal je studiepunten op het hbo?

Voor elke 28 uur werk, krijg je een studiepunt oftewel ECTS. Denkt de opleiding dat het je 28 uur kost om een opdracht goed te doen, dan krijg je dus 1 punt. Kost het 56 uur studie om een tentamen te halen, dan krijg je 2 punten.

See also:  Hoeveel Water Verbruikt Een Vaatwasser?

Wat als je geen 30 studiepunten haalt?

Bindende voorwaarde en weigering tot inschrijving bij diplomadoelcontract – Indien je voor minder dan 50% van de opgenomen studiepunten credits behaalt, zal bij de eerstvolgende inschrijving voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant) een bindende voorwaarde worden opgelegd. De studievoortgang wordt afzonderlijk per opleiding berekend (bv. bachelor, master, schakelprogramma ). In het academiejaar 2021-2022 houdt de bindende voorwaarde in dat je voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven. Indien je voor minder dan 50% van de studiepunten van het eerste deliberatiepakket credits behaalde, dien je bovendien voor minstens 75% van de opgenomen studiepunten die behoren tot het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding credits te verwerven. In het academiejaar 2022-2023 houdt de bindende voorwaarde in dat je voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten credits moet verwerven. Indien je voor minder dan 50% van de studiepunten van het eerste deliberatiepakket credits behaalde, dien je bovendien voor alle opgenomen studiepunten die behoren tot het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding credits te verwerven, op maximaal 8 studiepunten na. Voor studenten die conform art.30§4 1° van het OER de uitzondering hebben gekregen om bij de start van hun bacheloropleiding niet alle opleidingsonderdelen van het eerste modeltraject te moeten opnemen, geldt de bindende voorwaarde voor alle resterende opgenomen studiepunten die behoren tot het initieel opgenomen pakket van opleidingsonderdelen van het eerste deliberatiepakket van de bacheloropleiding. Wanneer je vervolgens niet voldoet aan je bindende voorwaarde, wordt een volgende inschrijving via een diplomadoelcontract voor dezelfde opleiding (ongeacht de taalvariant) of voor het desbetreffende gemeenschappelijk gedeelte tot verschillende opleidingen geweigerd. Opgelet, zie Curriculum : als je start in een bacheloropleiding moet je steeds alle studiepunten van het 1 ste modeltrajectjaar (BA1) opnemen, Ben je na het 1ste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding niet voor alle opleidingsonderdelen geslaagd? Dan zal je bij een volgende inschrijving in dezelfde opleiding minstens nog alle resterende opleidingsonderdelen van dat 1ste modeltrajectjaar op moeten nemen in je curriculum, zodat slagen voor het 1ste deliberatiepakket van de bacheloropleiding steeds mogelijk zou zijn.

 • Hoeveel kost 1 studiepunt kopen?

  Inschrijvingsgeld – Het wettelijk collegegeld wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten. Per studiepunt betaal je 67,14 euro.5 EC = €336 (116 studie-uren) 10 EC = €672 (280 studie-uren) Behaalde je al een Nederlands hoger onderwijsdiploma, dan zal je een verhoging naar het instellingscollegegeld moeten betalen.

  Hoe vaak mag je herkansen op het hbo?

  Je mag een toets twee keer per studiejaar maken, dus een keer herkansen. Ook als je een voldoende hebt behaald, mag je de toets herkansen. Heb je te maken met bijzondere omstandigheden, dan kun je een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing.

  Hoeveel kost 1 studiepunt hogeschool?

  Bachelor-na-bachelor-opleidingen en postgraduaten – Academiejaar 2022-2023

  Vast gedeelte Variabel gedeelte
  Bachelor-na-bacheloropleidingen binnen de studiegebieden Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-Agogisch Werk (art.II.213§1) € 253,60 € 12,10
  Andere BanaBa dan BanaBa uit art.II.213§1 € 507,20 € 24,30

  Bij bachelor-na-bacheloropleidingen of postgraduaatsopleidingen wordt bij de bepaling van het studiegeld geen onderscheid gemaakt tussen beurstarief en niet-beurstariefstudenten. Voor een bachelor-na-bacheloropleiding wordt een vast bedrag van €253,60 aangerekend en een variabel bedrag van €12,10 per studiepunt.

  • Voor postgraduaatsopleidingen gelden afwijkende tarieven.
  • Deze worden vastgelegd door de organisator van het postgraduaat.
  • Een student die zijn postgraduaatsopleiding stopzet, heeft geen recht op terugbetaling van het studiegeld, noch geheel, noch gedeeltelijk.
  • Voor studenten in een bachelor-na-bacheloropleiding geldt dezelfde terugbetalingsregeling bij uitschrijving als voor de reguliere bachelorstudenten.

  Academiejaar 2023-2024

  Vast gedeelte Variabel gedeelte
  Bachelor-na-bacheloropleidingen binnen de studiegebieden Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal-Agogisch Werk (art.II.213§1) € 282,10 € 13,50
  Andere BanaBa dan BanaBa uit art.II.213§1 € 564,20 € 27,00

  Wat kost studeren?

  Hoeveel mensen halen hun hbo in 4 jaar?

  3.2 Behalen bachelordiploma – Het percentage hbo-studenten dat het bachelordiploma binnen vier jaar behaald heeft, daalde van 33 voor cohort 2008 tot 30 voor cohort 2011. Voor de cohorten die hierop volgden nam het slaagpercentage toe tot 32 voor de cohorten 2013 en 2014 en tot 33,5 voor het cohort 2015.

  • Het percentage hbo-studenten dat het bachelordiploma binnen vier jaar behaalde was dus het hoogst voor cohort 2015, maar de verschillen met de voorgaande jaren zijn redelijk laag.
  • Daarnaast lijkt het te gaan om een stijgende trend ingezet vanaf cohort 2012.
  • Onder de eerste cohorten wo-studenten lag het percentage dat het bachelordiploma binnen 3 jaar behaalde het laagst.

  Van cohort 2007 behaalde slechts 26 procent van de wo-studenten binnen drie jaar het bachelordiploma. Dit nam toe tot 34 procent voor het cohort 2012. Vanaf 2012 is dit percentage slagers binnen drie jaar vrij stabiel gebleven, schommelend tussen 33 procent en 34 procent.

  De ‘harde knip’ die in 2012 is ingevoerd, kan hier een rol hebben gespeeld. De harde knip houdt in dat studenten hun volledige bacheloropleiding moeten hebben afgerond alvorens ze aan een masteropleiding beginnen. De slaagpercentages verbeteren sterk als naar het behalen van het wo-bachelordiploma binnen vier jaar wordt gekeken.

  Van het cohort wo-studenten van 2007 haalde 53 procent binnen vier jaar het bachelordiploma, van het cohort 2012 was dit 65 procent. Vanaf dat moment is de trend stabiel. Er is dus geen duidelijke invloed van het leenstelsel te zien. Gemiddeld was 64 procent van de studenten die het hbo-diploma niet binnen vier jaar behaald had nog ingeschreven bij een hoger onderwijs instelling vijf jaar na start studie.

  3.2.1. Hbo-studenten die binnen 4 jaar bachelordiploma hebben gehaald 1)

  Percentage hbo bachelor behaald binnen 4 jaar (%)
  2007 32,7
  2008 33,3
  2009 31,9
  2010 30,2
  2011 29,9
  2012 30,7
  2013 32,0
  2014 32,2
  2015 33,5
  1) De percentages zijn ongecontroleerd voor de controlevariabelen.

  Toon tabel 3.2.2. Wo-studenten die binnen 3 jaar bachelordiploma hebben gehaald 1)

  3.2.2. Wo-studenten die binnen 3 jaar bachelordiploma hebben gehaald 1)

  Percentage bachelor behaald binnen 3 jaar (%)
  2007 26,1
  2008 25,4
  2009 26,4
  2010 31,3
  2011 32,2
  2012 34,2
  2013 34,2
  2014 33,4
  2015 33,4
  1) De percentages zijn ongecontroleerd voor de controlevariabelen.

  Toon tabel 3.2.3. Wo-studenten die binnen 4 jaar bachelordiploma hebben gehaald 1)

  3.2.3. Wo-studenten die binnen 4 jaar bachelordiploma hebben gehaald 1)

  Percentage bachelor behaald binnen 4 jaar (%)
  2007 53,1
  2008 58,2
  2009 59,6
  2010 63,0
  2011 64,2
  2012 65,3
  2013 65,1
  2014 64,7
  2015 65,6
  1) De percentages zijn ongecontroleerd voor de controlevariabelen.

  Is hbo propedeuse gelijk aan mbo 4?

  Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? – Carrièretijger Forum

  5 januari 2008, 21:12
  Lid
  • Geregistreerd: 5 januari 2008
  • Berichten: 5

  /td> Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Ik zit er aan te denken om na het behalen van mijn propedeuse te gaan werken. Ik moet nog 1 tentamen halen en dan heb ik mijn propedeuse. Aangezien dit mijn 4e jaar op het HBO is, krijg ik volgende schooljaar geen studiefinanciering meer. Ik zit nu in het 2e jaar en mijn cijfers zijn nu ook niet al te best. De motivatie, zin en vertrouwen ontbreekt om verder te gaan. Kan ik wat met mijn propedeuse certificaat? Of moet ik echt het HBO afronden om een geschikte baan te vinden? Groeten

  table>

  7 januari 2008, 17:25
  Veteraan
  1. Geregistreerd: 5 oktober 2006
  2. Berichten: 305

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Citaat:

  Oorspronkelijk geplaatst door Tim1984 Kan ik wat met mijn propedeuse certificaat? Of moet ik echt het HBO afronden om een geschikte baan te vinden?

  Hoi Tim, Dat is ook afhankelijk van de rest van de invulling van je cv. Heb je hiervoor al een mbo-diploma behaald? Werkervaring opgedaan?

  table>

  7 januari 2008, 17:30
  Lid
  • Geregistreerd: 5 januari 2008
  • Berichten: 5

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? En enige wat ik heb is een HAVO diploma. Ik heb wel werkervaring (magazijnmedewerker), maar niet op het gebied waarin ik werk zoek.

  table>

  7 januari 2008, 17:42
  Veteraan
  1. Geregistreerd: 5 oktober 2006
  2. Berichten: 305

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Citaat:

  Oorspronkelijk geplaatst door Tim1984 En enige wat ik heb is een HAVO diploma. Ik heb wel werkervaring (magazijnmedewerker), maar niet op het gebied waarin ik werk zoek.

  En op welk gebied zoek je werk / wat zou je een geschikte baan vinden? In branches waar ze om mensen zitten te springen of waar ze interne opleidingen aanbieden, kom je nog wel een eindje met havo + je propedeuse denk ik. Maar als je zoekt in een branche waar heel veel hbo-afgestudeerden solliciteren (of waarin een hbo-diploma een harde eis is), maak je natuurlijk een stuk minder kans.

  table>

  7 januari 2008, 17:48
  Lid
  • Geregistreerd: 5 januari 2008
  • Berichten: 5

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Ik zoek werk in het gebied van Bedrijfseconomie. Werk met een gemiddelde inkomen (dus geen makkelijk magazijnwerk, wat ik nu als bijbaan heb) en werk waarbij je moet ‘nadenken’. Maar bedoel jij dan dat er tussen een havo diploma en een propedeuse certificaat geen verschil zit? Dus dat het weinig uitmaakt of ik wel of niet over een propedeuse certificaat beschik.

  table>

  7 januari 2008, 18:41
  Veteraan
  1. Geregistreerd: 5 oktober 2006
  2. Berichten: 305

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Voor mijn gevoel is een hbo-propedeuse geen echt diploma. Het laat zien dat je in staat bent om een hbo-opleiding te kunnen volgen en het geeft toegang tot een universitaire studie. Maar op de arbeidsmarkt voegt het volgens mij weinig toe aan je havo-diploma. Ik weet het niet zeker, misschien zijn er op het forum mensen die er een betere kijk op hebben dan ik. (Ik zou er in ieder geval nog eens over nadenken of je toch niet je studie wilt afronden. Misschien op een andere manier, in deeltijd, of duaal.)

  table>

  7 januari 2008, 18:50
  Lid
  • Geregistreerd: 5 januari 2008
  • Berichten: 5

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Ik denk er veel over na. AAn de ene kant moet ik doorgaan omdat ik anders niet veel heb. Maar ik heb het ook helemaal gehad met school en de kosten wegen ook zwaar mee. Zijn er websites voor vacatures waar ik dan terecht kan, dus voor bijv. studenten die hun opleiding niet hebben afgerond? (ik kan ze niet vinden via google).

  table>

  12 februari 2008, 21:20 Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Hoi Tim, Heb je al een baan? Als je enige IT affiniteit hebt, zijn daar zeker banen in te vinden. Voorbeelden zijn code6 of call2 bijvoorbeeld. Die geven je opleiding en begeleiden je tot een IT professional. Maar dan moet je dit uiteraard wel leuk vinden! Groeten, Desiree

  table>

  12 februari 2008, 22:43
  Lid
  1. Geregistreerd: 5 januari 2008
  2. Berichten: 5

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Hey Desiree, Bedankt voor je tip. Een baan heb ik nog niet. Ik ben nog bezig met mijn studie, maar dat gaat ook maar half. Studeren/werken tegelijk wil ik wel, alleen de kant van de IT wil ik niet op. Ik wil richting de financiele/administratieve kant.

  table>

  13 februari 2008, 11:53
  Veteraan
  • Geregistreerd: 2 oktober 2007
  • Berichten: 595

  /td> Re: Wat kan ik met mijn propedeuse certificaat? Ik zal eerlijk zijn: Een propedeuse is inderdaad geen diploma en wordt daardoor zelfs ietsje lager gewaardeerd dan een voltooide MBO niveau 4 diploma. Zeker omdat je er vier jaar over hebt gedaan. Mijn inschatting is dat je je op een startfunctie op mbo niveau moet richten, om je vervolgens in de praktijk waar te maken. Zelfs starters met een voltooide hbo opleiding komen over het algemeen niet gelijk op een beleidsmatige functie te zitten. Bereid je erop voor dat je stapje voor stapje naar je doel toe moet werken. Succes en geduld gewenst!

  Kun je na 1 jaar hbo naar de universiteit?

  Met welke diploma’s kan ik naar de universiteit of hogeschool? Met een havodiploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma kunt u een opleiding gaan volgen aan een hogeschool. Voor toelating tot een universiteit heeft u een vwo-diploma of een propedeuse (eerste jaar) van een hbo-opleiding nodig.

  1. Sommige opleidingen hebben naast diploma-eisen nog extra toelatingseisen.
  2. Bijvoorbeeld de eis dat een bepaald profiel onderdeel was van het examen van uw vooropleiding.
  3. De eisen staan in de,
  4. De hogeschool of universiteit geeft informatie over de vooropleidingseisen.
  5. Voor sommige hbo-opleidingen moet u naast een diploma ook over bepaalde vaardigheden beschikken.

  Als onderdeel van de toelating doet u bijvoorbeeld een auditie (proefoptreden) of een toelatingstest, of u levert een portfolio in.

  Hoe weet je of je hbo aankan?

  Stap 2: Onderzoeken of ik een hbo-opleiding aankan – Als je een mbo-diploma op niveau 4 hebt, kun je meestal direct – zonder een toelatingstest te hoeven doen – beginnen aan een hbo-opleiding. Twijfel je toch of je wel geschikt bent voor het hoger beroepsonderwijs, dan kun je je intelligentieniveau en taalvaardigheid toetsen door een 21+-toets te maken.

  • De uitslag vertelt je wat je eventuele zwakke plekken zijn.
  • Daar kun je dan aan werken voordat het collegejaar begint.
  • De 21+-toets is eigenlijk bedoeld voor mensen die niet beschikken over de juiste diploma’s om aan een hbo-opleiding te beginnen.
  • Ook als je de papieren wel hebt, kun je de toets maken.

  Verder vertellen je resultaten op het mbo natuurlijk ook veel over je studiekwaliteiten, Haalde je op het mbo steeds met moeite een zes, dan is voor jou het hbo waarschijnlijk te hoog gegrepen. Vraag je mentor op het ROC om advies.

  Kun je blijven zitten op het hbo?

  Hoe lang duurt een hbo-opleiding? Een hbo-opleiding duurt 4 jaar (versneld soms 3 jaar). Je studie op het hbo is meestal verdeeld in modulen. Elke module wordt getoetst met een examen. Wat je voor die examens moet doen en hoe de examens er uit zien verschilt per opleiding en per module.

  De internationale titel Bachelor krijg je als je het hbo of een deel van de universiteit afrondt. De bachelor-titel in het hbo wordt altijd in combinatie met het vakgebied genoemd. In het eerste studiejaar ga je voor de propedeuse, Haal je deze niet in twee jaar dan mag je meestal de opleiding niet voortzetten.

  Je kan dan een negatief studieadvies krijgen. Daarna kun je doorstromen naar de hoofdfase van de opleiding, Je kan ook met je propedeuse overstappen naar andere hbo-opleidingen of een vergelijkbare universitaire opleiding. Tijdens de hoofdfase ga je je verdiepen in het onderwerp van je opleiding.

  Dit betekent ook stage lopen. Bij sommige hogescholen moet je ook in de vervolgjaren een verplicht aantal studiepunten halen. In ieder geval moet je voor je studiebeurs een minimum aantal studiepunten (ECTS) per jaar behalen. Wat zijn studiepunten (ECTS)? Elk opleidingsprogramma is verdeeld in ECTS. Een studiepunt – ofwel een ECTS – staat voor 28 uur studie.

  Een studiejaar omvat 60 ECTS. Dit komt overeen met 1680 studiebelastingsuren. Een vierjarige hbo-opleiding heeft 240 ECTS. Hbo instellingen maken gebruik van een internationaal studiepuntensysteem. Dat is ingevoerd om in Europa opleidingen met elkaar te kunnen vergelijken en zodoende internationalisering van het hbo-onderwijs te stimuleren.

  ECTS staat voor «European Credit Transfer System». Dit is een internationaal studiepuntensysteem. Het is ingevoerd om in Europa opleidingen in het hoger onderwijs te kunnen vergelijken. Wat is een propedeusejaar? Elke opleiding in het hoger onderwijs heeft een propedeuse. In het propedeusejaar leg je de basis voor de rest van je opleiding.

  Daarna start de hoofdfase en ga je je specialiseren. Als je alle onderdelen van het propedeuse-programma hebt behaald, krijg je het propedeusediploma. Je moet dan 60 ECTS behaald hebben. Er is geen apart propedeuse-examen. Als je het propedeusediploma niet hebt behaald, kun je vaak toch door naar het tweede jaar.

  Hoeveel procent haalt het hbo?

  Slagingskans op het hbo – In 2019 zaten er 462.800 studenten op het hbo, Het merendeel volgde een economische studie en de meest gevolgde opleiding was een bacheloropleiding, Een bacheloropleiding is een vierjarige opleiding. Na vijf jaar, dus met een jaar studievertraging, had slechts 46% van de studenten een diploma.26% is na vijf jaar zonder diploma uitgevallen.29% is nog steeds bezig met de opleiding.

  Hoeveel studiepunten krijg je in je eerste jaar?

  Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs Als u zich inschrijft met een, dan telt het leerkrediet:

  wel voor de initiële bachelor- en masteropleidingen. Dit zijn de professionele en academische bachelors, en de masteropleidingen. niet voor de andere opleidingen: schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen, de specifieke lerarenopleiding.

  Als u zich inschrijft met een, is het leerkrediet van toepassing op alle inschrijvingen (omdat u niet inschrijft voor een opleiding, maar voor losse opleidingsonderdelen). Als u zich inschrijft met een, hebt u geen leerkrediet nodig. Het leerkrediet werkt als volgt:

  U krijgt bij de start van uw hogere studies éénmalig 140 studiepunten.Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor u zich inschrijft, zet u een aantal studiepunten van uw leerkrediet in.Voor opleidingsonderdelen waarvoor u slaagt, verdient u de ingezette studiepunten terug. Voor opleidingsonderdelen waarvoor u niet slaagt of waarvoor u gedelibereerd wordt, bent u de ingezette studiepunten definitief kwijt.Als u met een ingeschreven bent, krijgt u de eerste 60 studiepunten die u terugverdient dubbel terug. U krijgt dus een bonus van 60 punten.Nadat u een eerste mastergraad behaald hebt, worden 140 studiepunten afgetrokken.

  De ‘perfecte student’ houdt zo na zijn bachelorgraad een leerkrediet over van 200 studiepunten: hij heeft

  alle ingezette studiepunten van het startsaldo van 140 punten terugverdiendbij de eerste 60 verworven studiepunten ook een bonus van 60 studiepunten gekregen.

  Daarmee kan hij een andere bacheloropleiding beginnen, of zich inschrijven voor een mastergraad. Als hij ook in de masteropleiding alle ingezette studiepunten terugverdient, houdt hij uiteindelijk een leerkrediet over van (200 – 140 =) 60 studiepunten. De stand van uw leerkrediet kunt u raadplegen:

  via, Kies onder ‘Uw gegevens’ het thema ‘Onderwijs en vorming’ en ‘Leerkrediet’. U vindt er een overzicht van uw inschrijvingen sinds de invoering van het leerkrediet in het academiejaar 2008-2009. Per inschrijving ziet u voor welke opleidingsonderdelen u leerkrediet ingezet en terugverdiend hebt. bij uw hogeschool of universiteit. De hogeschool of universiteit kan enkel de stand van uw leerkrediet zien. Zij kunnen geen detailoverzicht bieden van uw leerkrediet. Daarvoor kunt u enkel op Mijn Burgerprofiel terecht.

  Als u na uw inschrijving (met een ) van opleiding wilt veranderen, dan kan dat gevolgen hebben voor uw leerkrediet. Elke hogeschool of universiteit stelt een datum voorop tot wanneer u kunt uitschrijven uit een opleiding mét teruggave van leerkrediet.

  Als u vóór 1 december van opleiding verandert (of ‘heroriënteert’), dan krijgt u het leerkrediet terug voor vakken waar u nog geen examen voor aflegde, of waarvoor u geslaagd bent.Verandert u tussen 1 december en 15 maart, dan krijgt u nog de helft terug.Verandert u na 15 maart, dan krijgt u enkel leerkrediet voor de vakken waarvoor u geslaagd bent.

  Als u ingeschreven bent met een, dan kunt u bij uitschrijving nooit het ingezette leerkrediet terugkrijgen. Als u geen of onvoldoende leerkrediet meer hebt, dan kan de onderwijsinstelling 1 van de volgende 4 zaken beslissen:

  u gewoon inschrijvenu enkel inschrijven voor de studiepunten waarvoor u nog leerkrediet hebt en de inschrijving voor de andere studiepunten weigerenu inschrijven en verhoogd studiegeld vragen voor de studiepunten waarvoor u een tekort aan leerkrediet hebtu weigeren.

  Als de ene onderwijsinstelling weigert om u in te schrijven of verhoogd inschrijvingsgeld vraagt, dan kunt u eventueel contact opnemen met een andere onderwijsinstelling die dezelfde opleiding aanbiedt. Die kan bv. wel beslissen om u in te schrijven met een tekort aan leerkrediet.

  U kunt eventueel ook een aantal opleidingsonderdelen volgen via een, omdat u hiervoor geen leerkrediet moet inzetten. Het is wel altijd mogelijk dat u voor bepaalde opleidingsonderdelen (practica, stages) niet kunt inschrijven met een examencontract. In 2 gevallen kunt u éénmalig terug leerkrediet opbouwen,

  Dit betekent dat u jaarlijks 10 studiepunten krijgt toegekend tot u terug aan 60 studiepunten komt. Dat is mogelijk als u geen 60 studiepunten meer over hebt nadat u

  een initiële master hebt behaaldhet hoger onderwijs voor minimum 1 academiejaar hebt verlaten.

  Coronamaatregelen : Als u zich in een overmachtssituatie bevindt en daardoor aan minstens 1 van uw examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet kan deelnemen, kunt u leerkrediet daarvoor terugvorderen. Die overmacht kan ook het gevolg zijn van corona.

  Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u, Als u door overmacht (bijvoorbeeld ziekte) niet kunt deelnemen aan een examen, kunt u uw onderwijsinstelling vragen om een nieuw examenmoment te plannen, Als u zo toch nog kunt deelnemen kunt u uw leerkrediet terugverdienen. Als een aangepaste examenregeling niet mogelijk is verliest u leerkrediet.

  U kunt uw leerkrediet terugwinnen door een procedure op te starten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, Deze raad werkt onafhankelijk van de overheid en de onderwijsinstellingen. Als de Raad vaststelt dat er inderdaad overmacht was en uw onderwijsinstelling niet in staat was om uw examenregeling aan te passen, kunt u leerkrediet terugkrijgen voor de betrokken opleidingsonderdelen.

  Controleer de schrijfwijze van uw zoekopdrachtProbeer uw zoekopdracht anders te verwoorden

  : Leerkrediet voor studenten hoger onderwijs

  Hoeveel studiepunten mag je opnemen in 1 jaar?

  Oplossing In principe ben je vrij om in een academiejaar het aantal studiepunten op te nemen dat je wil tot maximaal 66. Als je inschrijft in de eerste bachelor, raden we je aan om de 60 studiepunten van het modeltraject op te nemen. Dat is dan tussen de 24 en de 36 studiepunten per semester.

  Door voor het modeltraject te kiezen heb je geen conflicten in je collegerooster of examenrooster. Later kan je, als dat nodig zou zijn tot 66 studiepunten gaan. Hou er rekening mee dat als je afwijkt van het modeltraject je zelf verantwoordelijk bent voor de haalbaarheid van je studieprogramma (collegeroosters/examenroosters/semesterindeling).

  In uitzonderlijke omstandigheden (mits motivatie) kan de Commissie Bijzondere Inschrijvingen je toestaan om meer dan 66 studiepunten op te nemen, bijvoorbeeld als zou blijken dat je dan kan afstuderen. Voor studenten die onder studievoortgangbewaking vallen of studenten met te weinig leerkrediet, kan het maximaal aantal studiepunten worden beperkt.

  In principe word je daarvan op de hoogte gebracht door je faculteit. Als je twee opleidingen combineert, bvb. bachelor en master, dan mag je in totaal maar 66 studiepunten opnemen. Tot je 25 jaar heb je recht op gezinsbijslag. Om effectief gezinsbijslag te krijgen moet je minimum 27 studiepunten opnemen, tenzij je afstudeert (in een diplomajaar zit) en enkel nog je masterproef moet afwerken.

  Meer informatie hierover vind je hier, Was dit artikel bruikbaar? ja / nee

  Hoeveel studiepunten moet je minimum opnemen per jaar?

  Om je statuut als student te behouden neem je minimum 27 studiepunten op per academiejaar. Verder wordt er geen minimumeis opgelegd.

  Hoeveel studiepunten eerste jaar overgaan?

  Dit betekent dat je in het eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om je opleiding te mogen voortzetten; bij de meeste opleidingen is deze norm 30 EC. Dit is de helft van het totaal aantal studiepunten dat je kunt halen in het eerste jaar.