Hoeveel Mag Je Zwart Verdienen?

Hoeveel Mag Je Zwart Verdienen
Wanneer je bijverdient, moet je je inkomen opgeven bij de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan werk je zwart en heb je kans dat je een boete krijgt. Je mag volgens de ‘belastingvrije voet’ wel een bepaald bedrag per jaar belastingvrij verdienen. Voor 2022 is dit bedrag €8700.

Hoeveel uur mag je zwart werken?

Je mag zoveel bijklussen als je wilt, als je dat vervolgens maar opgeeft bij de inkomstenbelasting. Extra inkomsten kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van je eventuele uitkering. Hoeveel belasting je over die extra inkomsten betaalt, hangt af van je persoonlijke situatie en je overige inkomen.

Hoeveel geld mag je verdienen met een hobby?

Dat is namelijk belastingvrij tot maximaal 4,50 euro per uur (of als je jonger bent dan 23: maximaal 2,50 per uur), maximaal 150 euro per maand of maximaal 1.500 euro per jaar.

Hoeveel mag je verdienen zonder KVK 2023?

Hoeveel inkomen belastingvrij in 2023? – Als je in loondienst werkt, kun je in 2023 tot € 8520 verdienen zonder dat je belasting hoeft te betalen. Zzp’ers mogen tot ongeveer € 30.000 winst maken voordat ze belasting moeten betalen. Voor inkomsten uit overige werk gelden mogelijk speciale regels.

Wie controleert zwart werk?

Wat moet je weten als een sociale inspectiedienst op bezoek komt? 07.10.2020 Of het nu onverwacht is of aangekondigd: een bezoek van de sociale inspectie kan gepaard gaan met veel extra stress, ook al heb je je zaakjes op orde. Wat kan je doen om je voor te bereiden en waar moet je op letten? Hieronder lees je wat een sociale inspectiedienst eigenlijk komt doen, wat ze mogen onderzoeken en wat je kan verwachten als er een fout wordt vastgesteld.1) Duid een verantwoordelijke aan Kies iemand binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor het onthaal van de inspecteurs wanneer een sociale inspectiedienst langskomt, al dan niet aangekondigd.

Dit is uiteraard best iemand met kennis van zaken: de personeelsverantwoordelijke, de boekhoudkundig verantwoordelijke of de algemeen coördinator.2) Weet wie er voor de deur staat Er zijn verschillende sociale inspectiediensten in België actief. We kunnen dan ook niet spreken van dé sociale inspectie.

Elke inspectiedienst heeft zijn eigen stokpaardjes.

De Sociale Inspectie controleert bijvoorbeeld voor de RSZ of er wel voldoende sociale bijdragen werden betaald. Toezicht Welzijn op het Werk gaat dan weer na hoe het zit met de arbeidsomgeving van de werknemers.

De verschillende inspectiediensten hebben dus heel andere doelen voor ogen. Hieronder bij de volgende vraag vind je een overzicht van de kerntaken per inspectiedienst. Een onaangekondigde controle? Vraag zeker naar de legitimatiekaart.3) Brief de werknemers kort Wanneer een sociale inspectiedienst een bezoek aankondigt, breng je best de werknemers kort op de hoogte, zodat zij weten wat er exact aan de hand is en wat ze kunnen verwachten.

Leg hen uit dat een verhoor mogelijk is. Laat je werknemers bij verhoor een kopie vragen van het proces-verbaal van verhoor.4) Bezorg de wettelijk verplichte gegevens Laat het onderzoek vlotter verlopen door op voorhand de gevraagde gegevens klaar te leggen. Meestal ontvang je een brief met een lijst van documenten die de sociale inspectiedienst opvraagt.

Zorg ook bij een onaangekondigd bezoek voor een vlotte toegang tot de gegevens. De inspectiedienst mag alle ‘sociale gegevens’ en gegevens die wettelijk moeten opgemaakt, bijgehouden of bewaard worden, controleren én opsporen. ‘Sociale gegevens’ zijn – heel ruim – alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de sociale wetgeving.

Dit zijn met andere woorden alle verplichte documenten die te maken hebben met je personeel: van arbeidsovereenkomsten over loonbrieven tot werkroosters. Gegevens die wettelijk moeten opgemaakt, bijgehouden of bewaard worden, zijn ruimer dan de sociale wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de statuten van de vzw en de jaarrekening.

Let wel: je bent niet verplicht om gegevens die niet wettelijk bijgehouden dienen te worden maar wel nuttig kunnen zijn voor de sociale inspectie, af te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om agenda’s, interne nota’s, brieven,. Sommige gegevens mag je als werkgever zelfs niet verwerken, omwille van privacyredenen.

Deze gegevens kun je dan ook onmogelijk op een wettelijke manier aan de inspectiedienst bezorgen. Het gaat bijvoorbeeld om een attest van goed gedrag en zeden.5) Wees de baas over je eigen verklaring Een belangrijk deel van de bewijsvoering van elke inspectiedienst is het proces-verbaal van verhoor. Je hebt zelf in handen wat hier gezegd wordt.

See also:  Hoeveel Inch Is Mijn Fiets?

Als de inspecteur slechts een samenvatting of enkel wat hijzelf relevant vindt, noteert, heb je het recht om je volledige woorden te laten noteren. Laat de verklaring op het einde voorlezen om zeker te zijn van de inhoud, en vraag een kopie, Je kunt ook bewijsstukken laten toevoegen aan het proces-verbaal van verhoor.6) De sociale inspectie draagt de bewijslast Het is niet aan een werkgever om zijn onschuld te bewijzen.

Het is aan de sociale inspectiediensten om te bewijzen dat de sociale wetgeving overtreden werd. Hoed je ook voor veralgemeningen vanwege de inspecteurs. Eén vergissing voor één werknemer vinden, wil niet zeggen dat iets jarenlang bewust fout gedaan werd voor alle werknemers. Iedere inspectiedienst heeft eigen bevoegdheden en heeft dus een speciaal doel met zijn controle.

Als je weet wie er voor deur staat, kun je dus al inschatten wat ze controleren en welke documenten daarbij nodig zouden kunnen zijn. Vraag naar het legitimatiebewijs van de inspecteur. Een overzicht van de belangrijkste, federale diensten: Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten Het Toezicht op de Sociale Wetten is een van de zes Algemene Directies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het belangrijkste doel van de inspectiedienst is de controle van de naleving van het arbeidsrecht en de strijd tegen sociale fraude. Zij controleren onder meer de regelgeving rond arbeidsduur, deeltijdse arbeid, loonbescherming, feestdagen, uitzendarbeid, buitenlandse werkkrachten, Dimona-aangiftes, sociale verkiezingen, Het Toezicht op de Sociale Wetten heeft een informerende, adviserende, verzoenende en controlerende functie,

Over de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet (soorten arbeidsovereenkomsten, moederschapsbescherming, tussenkomst in vervoerskosten,) en het (niet verbindend verklaarde) conventioneel arbeidsrecht (bv. organisatiecao’s) heeft het Toezicht enkel een adviesbevoegdheid (geen strafsancties).

  1. Ze zullen dan ook meestal aandringen op een regularisatie.
  2. Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk Naast de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten is ook het Toezicht Welzijn op het Werk één van de Algemene Directies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  3. Haar opdracht bestaat uit het waarborgen van de naleving van het beleid voor welzijn op het werk zoals arbeidsveiligheid, arbeidsongevallen, preventie en geneeskundig toezicht.

Zij vervult hierin een adviserende, preventieve en repressieve rol. Sociale Inspectie Sinds 1 juli 2017 zijn de Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid samengesmolten.

De nieuwe inspectiedienst houdt zich bezig met de controle op de naleving van de wetgeving rond sociale zekerheid zoals de naleving van wetgeving rond sociale zekerheid. Zij gaan na of er voldoende rsz betaald, of er niet onterecht een kostenvergoeding werd uitbetaald, of rsz-verminderingen correct werden toegepast.

Maar ook controle op groepsverzekeringen, schijnzelfstandigheid, sociale documenten en controle op sociale secretariaten vallen onder hun bevoegdheid.

Inspectiedienst RVA De inspectiedienst van de RVA controleert alle domeinen waarin de RVA actief is: werkloosheidsreglementering, brugpensioen, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en de strijd tegen sociale fraude. Overzicht van de bevoegdheden per thema

TSW SI RVA TWW
sociale documenten – Dimona x x x
buitenlandse werknemers x x x x
deeltijdse arbeid x x x
Arbeidsreglement x
Arbeidswet x x
loonbeschermingswet x
socialezekerheidswetgeving x
werkloosheidsreglementering x
collectieve arbeidsovereenkomsten x x
wet op het welzijn op het werk x
arbeidsongevallenwet x x
vakantiewetgeving x

De wettelijke bevoegdheden van de verschillende inspectiediensten zijn ruimer dan wat hierboven aangegeven is. In het schema is weergegeven wat de kerntaken van iedere inspectiedienst zijn. In werkelijkheid kan het zijn dat een inspectiedienst veel ruimer controleert: alle sociale gegevens en wettelijk bij te houden gegevens mogen immers worden opgevraagd.

  • Meer informatie over en contactgegevens van de verschillende inspectiediensten lees je in de syllabus sociale inspectie.
  • Een algemene controle Een bezoek kan aangekondigd of onaangekondigd zijn.
  • De sociaal inspecteur is niet verplicht een bezoek te melden.
  • Meestal is het wel zo dat je als organisatie op voorhand een brief of mail krijgt die de controle aankondigt.

De inspecteur vraagt je dan om een aantal documenten te verzamelen en om aanwezig te zijn tijdens de controle. Je kunt onmogelijk aanwezig zijn? Verwittig de sociaal inspecteur dan op tijd. Voorbeelden van vaak opgevraagde documenten zijn:

het arbeidsreglementde deeltijdse contracten en de eventuele afwijkingsregistersindividuele rekeningen of loonfichesde betalingswijzen van de lonen van de werknemers: afgetekende ontvangstbewijzen of rekeninguittreksels

Tijdens de controle kijkt de inspecteur de opgevraagde stukken na en wijst hij op eventuele onregelmatigheden. Op het einde van de controle of achteraf per brief wijst de inspecteur je op de vastgestelde inbreuken en brengt hij je op de hoogte van de eventuele maatregelen die hij neemt.

  • De gemaakte afspraken worden meestal vastgelegd in een ‘proces-verbaal van verhoor’,
  • Voor zware inbreuken en inbreuken waarvoor je zich na uitdrukkelijke aanmaning niet in regel stelt, maakt de inspecteur meestal een ‘proces-verbaal van inbreuk’ op.
  • Een aantal zaken handelt de inspectie in eerste instantie administratief af (zonder controlebezoek dus), bijvoorbeeld een vacature met leeftijdsgrens of een klacht in verband met een niet ontvangen loonfiche.
See also:  Hoeveel Soep Per Persoon?

Reageer je niet, dan volgt toch een controlebezoek. Bij juridisch-technische discussies is het aan te raden je te laten bijstaan door een Sociare-consulent, een advocaat of (als het om de loonberekening gaat bijvoorbeeld) je dossierbeheerder bij het sociaal secretariaat.

Toegang zonder verwittiging op alle plaatsen waar er gewerkt wordt. Dit kan dus ook op verplaatsing zijn. Uitzondering? De sociale inspectie heeft geen toegang tot bewoonde lokalen. Identiteitscontrole van alle personen die zich op de werkplaats bevinden, via identiteitskaart of andere documenten. Verhoor van elke persoon van wie hij dat noodzakelijk vindt: werkgever, werknemer, vakbondsafgevaardigde, freelancer, Het verhoor wordt samengevat in een ‘proces-verbaal van verhoor’.

Vanaf het moment dat er een onderzoek plaatsvindt naar een inbreuk van niveau 4 heb je het recht om een advocaat op te roepen om bij het verhoor aanwezig te zijn. Je hebt als werkgever niet het recht om bij het verhoor van werknemers aanwezig te zijn.

Controle van informatiedragers – boeken, documenten, registers, Zowel op papier als digitaal mogen de inspectiediensten die actief doorzoeken. De inspecteur mag dus kasten opentrekken en de databank op je pc doorzoeken.

Dit recht is wel begrensd: de inspecteur mag geen geweld gebruiken en moet over concrete aanwijzingen beschikken. ‘Zomaar’ zoeken in de hoop iets te vinden (‘fishing expedition’) is verboden. De sociaal inspecteur vraagt je uiteraard eerst de documenten vrijwillig voor te leggen.

sociale gegevens = «gegevens nodig voor de toepassing van de wetgeving betreffende het arbeidsrecht en de sociale zekerheid», bv. arbeidsreglement, Dimona-aangiften, prikklokgegevens, arbeidsovereenkomsten, loonbrieven,.andere wettelijk verplichte gegevens: gegevens die door de wet moeten worden opgemaakt, bijgehouden of bewaard, bv. facturen, boekhouding

De inspecteur kan je vragen andere documenten (bv. agenda’s, huurovereenkomsten, verslagen) voor te leggen maar je bent niet verplicht hierop in te gaan. Sommige gegevens kun je zelfs niet overhandigen omdat de privacywetgeving de verwerking ervan in de weg staat.

Na de zoeking overhandigt de inspecteur je een schriftelijke vaststelling van de genomen maatregelen. Voor het overige kan een sociaal inspecteur gegevens kopiëren, in beslag nemen, stalen nemen, foto- of video-opnamen maken, documenten overhandigen of laten aanplakken en gegevens laten verbeteren. Verzetten tegen het onderzoek levert een proces-verbaal van belemmering van toezicht op.

Als werkgever heb je een positieve medewerkingsplicht – al wil dat niet zeggen dat je het moet slikken wanneer de inspectiedienst zijn bevoegdheden overschrijdt. Klacht kun je indienen bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank. De sociaal inspecteur bepaalt vrij welke maatregel hij neemt.

Hij beschikt dus over een ruime beoordelingsbevoegdheid. Welke maatregel hij neemt, is afhankelijk van de ernst van de overtreding, de houding van de werkgever en de bijzondere toestand van de onderneming. Geven van informatie en advies Waarschuwing – de sociaal inspecteur informeert je over de wetgeving en vraagt de inbreuk recht te zetten, meestal binnen een bepaalde termijn.

Regularisatie – de sociaal inspecteur vraagt je om de inbreuk recht te zetten met terugwerkende kracht. In principe gaat de inspectie drie jaar terug. Bij weigering wordt een proces-verbaal van inbreuk opgesteld. Regularisaties worden vaak toegepast in financiële dossiers, zoals het betalen van een te laag loon.

Ook andere inbreuken komen in aanmerking zoals het niet opmaken van een loonfiche of het niet afleveren van het C4-document. Proces-verbaal, Voor zwaardere inbreuken (bv. zwartwerk) en inbreuken waarvoor je je na uitdrukkelijke aanmaning niet in regelt stelt, maakt de inspecteur meestal een proces-verbaal op en stuurt je binnen 14 dagen een kopie.

In tegenstelling tot een proces-verbaal van verhoor, dat enkel waarde heeft als informatiebron, heeft het ‘proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk’ bewijskracht totdat het tegendeel is bewezen. Alle processen-verbaal vanaf een niveau 2-inbreuk worden doorgestuurd naar de arbeidsauditeur (Openbaar Ministerie in sociale zaken).

de zaak seponereneen minnelijke schikking voorstelleneen bemiddeling in strafzaken voorstelleneen rechtstreekse vordering voor de arbeidsrechtbank instellende betrokkene vervolgen voor de correctionele rechtbankeen bijkomend onderzoek vorderen

See also:  Hoeveel Procent Vakantiegeld?

Alle processen-verbaal van niveau 1-inbreuk worden naar de Dienst Administratieve Geldboeten gestuurd. De arbeidsauditeur kan ook beslissen een dossier hiernaar door te sturen, wanneer hij besluit niet te vervolgen. Ook de Dienst AG heeft een beoordelingsvrijheid. Hij beschikt over volgende mogelijkheden:

administratieve geldboeteeenvoudige schuldigverklaringklassering zonder gevolg

Vooraleer de Dienst AG een beslissing neemt, vraagt hij je eerst per aangetekende brief om verweermiddelen in te dienen binnen een termijn van 30 dagen. (Zeker doen!) De beslissing wordt bekendgemaakt per aangetekende brief met een (eventueel) verzoek tot betalen van de boete.

Die kennisgeving doet de strafvordering vervallen. Tegen de beslissing kun je beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Je wilt de sanctie voor een bepaalde inbreuk kennen? Dan neem je best het Sociaal Strafwetboek bij de hand. Alle sociale strafbepalingen zijn opgenomen in boek twee van dat wetboek. Het wetboek kan je terugvinden,

Dit schema toont de indeling in verschillende sanctieniveau’s en de mogelijke gevolgen van een inbreuk:

Administratieve geldboete Strafrechtelijke geldboete Gevangenisstraf
Niveau 1 60 tot 600 euro / /
Niveau 2 150 tot 1500 euro 300 tot 3000 euro /
Niveau 3 300 tot 3000 euro 600 tot 6000 euro /
Niveau 4 1800 tot 18.000 euro 3600 tot 36.000 euro 6 m. tot 3 j.

Wat moet je weten als een sociale inspectiedienst op bezoek komt?

Wat valt onder zwart werk?

Je werkt ‘in het zwart’ als je geen arbeidscontract hebt afgesloten met je werkgever. Dan ben je niet officieel aan het werk. Meestal wordt je dan ook cash betaald in de plaats van een vast loon dat op je rekening gestort wordt. Ook als je werkgever niet alle prestaties aangeeft, zoals overuren of extra uren is dit zwart werk.

Hoeveel mag je als particulier verkopen?

Zelfstandige in bijberoep – Zodra u regelmatig iets bijverdient, zult u beschouwd worden als zelfstandige in bijberoep. U moet u dan inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds en een ondernemingsnummer aanvragen. De inkomsten worden bij uw hoofdinkomen geteld en belast als beroepsinkomsten.

Zolang uw omzet lager is dan 25.000 euro, hoeft u geen btw aan te rekenen. Om te bepalen of een bijverdienste ‘regelmatig’ is, kijken de fiscus en de sociale zekerheid naar verschillende criteria, zoals het aantal keren dat u iets bijverdient en hoe snel die bijverdiensten elkaar opvolgen. Ook een website of Facebook-pagina voor uw bijverdienste kunnen erop wijzen dat het meer is dan een occasionele activiteit.

Opgelet: als uw bijverdienste te maken heeft met voeding – u verkoopt bijvoorbeeld appels uit uw boomgaard of zelfgemaakte confituur – moet u zich ook registreren bij het federaal voedselagentschap FAVV, Bent u hobbybrouwer, dan zijn de regels nog strenger.

Hoeveel mag je maximaal verdienen zonder belasting te betalen?

Hoeveel mag je bijverdienen zonder belasting te betalen in 2023. In 2023 is het belastingvrije inkomen vastgesteld op €8.520,- per jaar. Op het moment dat je niet meer dan dat bedrag per jaar verdient, hoef je daar geen loon- en inkomstenbelasting over te betalen.

Hoeveel mag je verdienen om nog ten laste te zijn?

Belastingen – kind ten laste Je ouders krijgen een belastingvermindering als je fiscaal ‘kind ten laste’ bent. Dus als je:

zelf weinig of geen inkomen hebt; op 1 januari van het jaar waarin je je belastingbrief invult deel uitmaakt van het gezin van je ouders. Als je op kot zit, word je nog steeds beschouwd als een deel van het gezin; niet bij je ouders wordt tewerkgesteld.

Om na te gaan of je nog ‘fiscaal ten laste’ blijft van je ouders moet je rekening houden met jouw netto-bestaansmiddelen,Het aantal dagen of uren dat je werkt speelt hier geen rol.

Deze bedragen gelden voor de inkomsten voor het inkomstenjaar 2023 (je vult ze in op je belastingaangifte in 2024):

Als je ouders samen worden belast, ben je niet meer fiscaal ten laste van de ouders als je meer dan € 3 820 bedragen. Als je ouders alleen worden belast, geldt een hogere grens van € 5 520,

Opgelet : Voor het invullen van de belastingaangifte in 2023 gelden de bedragen van inkomstenjaar 2022:

maximum netto-bestaansmiddelen als je ouders samen worden belast: € 3 490 voor kinderen van een ouder die alleen wordt belast geldt de grens van € 5040.

: Belastingen – kind ten laste