Welke Documenten Mag Een Verhuurder Vragen?

Welke Documenten Mag Een Verhuurder Vragen
Welke documenten mag een verhuurder opvragen? – De verhuurder mag aan de kandidaat huurder vragen om enkele documenten vrijwillig voor te leggen, Aan de hand van de huurderscheck kan de verhuurder de kandidaat huurders op een objectieve manier vergelijken.

LoonfichesIdentiteitsgegevensAanslagbiljet van de personenbelastingBewijs van goed gedrag en zedenGezondheidstoestand van de huurder

Kan een verhuurder BKR opvragen?

Woonruimte Product toegevoegd aan winkelmand Deze is specifiek bedoeld voor woningen en biedt elk type verhuurder, zoals makelaars, vastgoedmanagers, vastgoedbeleggers, particuliere verhuurders en woningcorporaties, overzicht en inzicht in de huidige screeningsmogelijkheden van potentiële nieuwe huurders.

Het is dan ook specifiek gericht op de fase van het screenen van een nieuwe huurder en niet op de fase waarin huurder daadwerkelijk betrekking heeft genomen in het gehuurde pand. De checklist moet worden gezien als handreiking en niet als een verplichting. Voor het optimaal screenen van een nieuwe huurder worden alle genoemde stappen sterk aanbevolen.

Er zijn omstandigheden of scenario’s die ertoe kunnen leiden dat bepaalde stappen niet uitgevoerd kunnen worden door de screenende partij. Dit is de keuze en verantwoordelijkheid van de verhuurder. Daarnaast wordt geadviseerd aan de verhuurder om zelf een integriteitsbeleid op te stellen, waarin staat wat wordt verstaan onder integer handelen.

Geef in de advertentie al aan dat je verhuurt volgens de richtlijnen voor veilig verhuur en dat alleen zaken gedaan kunnen worden met integere huurders. Laat potentiële huurders weten dat je samenwerkt met de politie en de gemeente als je misstanden ontdekt. Zorg voor voldoende contactgegevens van de huurder (telefoonnummers, adressen, e-mailadressen), zodat je hem/haar goed kunt bereiken in geval van calamiteiten. Zorg voor meerdere persoonlijjke ontmoetingen met potentiële huurders. Maak je gebruik van een tussenpersoon? Zorg er dan voor dat je de potentiële huurder minimaal 1 keer zelf persoonlijk ontmoet. Check het bedrijf waar de potentiële huurder werkzaam of eigenaar van is op internet. Controleer hierbij of de potentiële huurder vindbaar is op de bedrijfswebsite en check de lay-out en teksten van de website (bij fraude vaak gekopieerd van andere websites. Check dit door tekst te kopiëren en te plakken in Google).

In verband met digitale verhuur is ID-check met behulp van IDIN bij het ondertekenen van de huurovereenkomst raadzaam. Bij de sleuteloverdracht check je het legitimatiebewijs met de persoon die voor je staat en lees je de chip in het legitimatiebewijs uit met een app. Sla het rapport daarvan op. Via Experian kun je ook nog checken of het legitimatiebewijs niet gestolen is. Ga na:

Wie wil huren? Wat wil hij of zij huren? Waarom wil hij of zij huren? Per wanneer? Heeft de huurder inkomen?

Je moet deze vragen stellen, zodat je een beeld/profiel krijgt van een huurder. Zoek daarbij naar logische fouten. Is het inkomen bijvoorbeeld in verhouding met de leeftijd? Er zijn bepaalde patronen, waardoor je erachter kunt komen dat iets niet klopt.

 1. Laat de (potentiële) huurder een geldig legitimatiebewijs (geen kopie) tonen en maak hier een kopie van.
 2. Als het een buitenlands paspoort betreft, zorg dan voor zekerheid over het rechtmatig verblijf, bijvoorbeeld door inzage in de originele verblijfsvergunning.
 3. Tip: maak gebruik van de app Kopie ID, zodat gegevens als het burgerservicenummer en de pasfoto niet gekopieerd worden.

Dit is om identiteitsfraude te voorkomen. Gegevens die vaak benodigd zijn, zijn het documentnummer, de naam en de geboortedatum. Daarnaast slaat de app het document versleuteld op volgens de AVG-normen. Controleer of de persoon op de foto op het legitimatiebewijs de potentiële huurder is.

 1. Verificatie kan optisch of door het uitlezen van de ID-chip via een app.
 2. Maak gebruik van controlemiddelen zoals, de apps DutchID 2, IDIN of edisontd.net en de kopie ID-app.
 3. Wees alert op personen die de huurder vergezellen.
 4. Vraag naar hun rol en vraag eventueel ook van deze personen identiteitsgegevens.

Bij de sleuteloverdracht check je de foto. Dit is het enige moment waarvoor verhuurders de foto nodig hebben. Bij de sleuteloverdracht moet een huurder het legitimatiebewijs meenemen voor controle. Als je om een kopie vraagt, moet alle informatie die niet noodzakelijk is worden weggestreept op de kopie van het legitimatiebewijs (dit kan automatisch via de app KopieID).

Hoe vaak is huurder verhuisd? Komen de NAW-gegevens overeen met het legitimatiebewijs?

Eis een origineel uittreksel van de potentiële huurder uit de BRP van de afgelopen 3 jaar. Eis ook een origineel uittreksel van de huurder van inschrijving op het nieuwe adres. Leg dit ook vast als opschortende voorwaarde in het huurcontract. In de praktijk blijken criminelen zich vaak niet in te schrijven, en dus kan zo’n voorwaarde vooral een afschrikwekkende werking hebben.

 1. Voor het delen van gegevens kun je gebruikmaken van een datakluis.
 2. Een aantal partijen biedt de mogelijkheid aan als tussenpartij overheidsgegevens op te vragen (zoals inkomensgegevens, BRP-registratie en NAW-gegevens).
 3. Dit kan fraude van deze gegevens voorkomen, omdat het direct wordt opgevraagd bij de overheid via DigiD.

Verhuur alleen als je zekerheid hebt over het rechtmatig verblijf, bijvoorbeeld door inzage in een originele en geldige verblijfsvergunning. Neem een kopie van de verblijfsvergunning op in het dossier. Het is verboden om een woning te verhuren aan iemand die niet rechtmatig in Nederland verblijft.

Dit staat in, Op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten, moet de huurder dus legaal in Nederland verblijven. Meer informatie kun je vinden op: Als huurder hiervoor heeft gehuurd, kan een verhuurdersverklaring worden gevraagd. Vraag een verhuurdersverklaring op van de afgelopen 2 jaar. In een dergelijk bewijs van goed gedrag kunnen zijn/haar huidige en vorige verhuurders aangeven of de huurder op tijd de huur betaalde of zorgde voor overlast.

Als de vorige woning een koopwoning was, vraag de huurder dan om een verklaring van de hypotheekverstrekker als bewijs van goed betalingsgedrag en het (voorlopig) verkoopcontract van de verkoop van de woning. Het opvragen van een verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring (tijdige ontvangst van termijnen) behoort tot een standaardscreening.

 • Ook het opvragen van een voorlopig verkoopcontract bij de verkoop van de woning is regulier om op te vragen en stuit in de praktijk op weinig bezwaren.
 • Eis een recente werkgeversverklaring (maximaal een half jaar oud), salarisstroken van afgelopen 3 maanden en bankafschriften waarop de salarisstortingen te zien zijn.
See also:  Darm Onderzoek Vanaf Welke Leeftijd?

Controleer de cumulatieven op de loonstrook (uitbetaling op correct bankrekeningnummer, overal soortgelijk lettertype en documenteigenschappen (gemaakt/gewijzigd op)). Verifieer de werkgever door deze te bellen. Bel daarbij naar een vast telefoonnummer en noteer wie je hebt gesproken en op welk tijdstip.

Staat er een 06-nummer op de werkgeversverklaring? Ga dan eerst na of er een vast nummer vindbaar is op de website van het bedrijf. Bel het vaste telefoonnummer dan. Tegenwoordig is het niet altijd mogelijk om de werkgever op een vast telefoonnummer te bereiken. Bij het verifiëren op een 06-nummer kun je na het gesprek vragen of de contactpersoon een bevestigingsmail stuurt vanuit zijn of haar zakelijke e-mailadres.

Controleer daarbij de domeinnaam in het e-mailadres. Wees kritisch bij websites van werkgevers die weinig concrete verifieerbare informatie bevatten, zoals weinig of geen telefoonnummers, adresgegevens, reviews, algemene voorwaarden of disclaimer. Vraag bij twijfel over het bedrijf een uittreksel op bij de Kamer van Koophandel.

 • Ook voor personen in loondienst is het afgeven van een UWV-verklaring mogelijk.
 • Het kan zonder burgerservicenummer worden opgevraagd.
 • Het is alleen ongeschikt als een huurder gaat wijzigen van baan en daarom in een andere regio een huurwoning zoekt.
 • Een UWV-verklaring gaat over het recente verleden, dus niet om de toekomst.

UWV-verklaringen zijn eenvoudig op te vragen door een huurder. Vraag een UWV-verklaring en toekenningsbrief op en 3 bankafschriften die matchen met de UWV-documenten. Controleer de cumulatieven. Als een uitkering wordt ontvangen van de gemeente, vraag daarvan een document plus 3 bankafschriften waarop de uitkering is ontvangen.

Deze maatregel is vaak niet nodig als er een passende inkomensverklaring is. De meeste verhurende partijen maken inmiddels gebruik van het UWV-document (verzekeringsbericht). Zo niet, dan is dit wenselijk. Dit wordt ofwel uitgevraagd bij de potentiële huurder zelf (gedownload en gewaarmerkt verzekeringsbericht) of via een datakluis door een rechtstreekse inlog via DigiD (Ockto, Huurcheck, Qii).

Daarmee zijn werkgeversverklaringen én loonstroken én stortingen niet allemaal nodig. Vraag om de volgende documenten:

Meest recente jaarrekening, winst- en verliesrekening, opgesteld door een accountant en/of boekhouder. Bel de accountant voor verificatie. Recent en gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel: doel onderneming, partners/vennoten (indien aanwezig) en verdeling van winstpercentage, startdatum en eigenaar en aantal werknemers (indien aanwezig). Accountantsverklaring: samenstellingsverklaring. IB60-formulier (inkomensverklaring Belastingdienst): verzamelinkomen komt enigszins overeen met jaarcijfers.

Vraag meerdere jaaropgaven van pensioen en AOW op en 3 bankafschriften en bijschrijvingen. Deze maatregel is vaak niet nodig als er een passende inkomensverklaring is. Het volledige Pensioenoverzicht is in 1 document via te raadplegen via DigiD (minder fraudegevoelig).

 1. Professionele verhuurders stellen het inkomen bij voorkeur vast op basis van huidig/toekomstig inkomen en niet op basis van inkomen uit het verleden, zoals in het geval van inkomensverklaring.
 2. Doe een kredietcheck, zodat duidelijk is of de potentiële huurder geen schulden heeft of wanbetaler is.
 3. Ook kun je via het intakeformulier vragen naar de schulden die een potentiële huurder heeft.

Als verhuurder kun je geen BKR-registratie opvragen. De huurder kan die wel opvragen, maar daar zijn kosten aan verbonden. Een kredietcheck is wel mogelijk en wordt ook standaard gedaan binnen Customer Due Diligence-onderzoeken voor bijvoorbeeld vastgoedmanagers.

Vraag naar overige betalingsverplichtingen, zoals alimentatie of studieschuld. Je moet schulden meenemen in de beoordeling van de inkomenscheck en verhouding huurlast. Controleer de tenaamstelling van de bankrekening waarvan de huurpenningen worden betaald. Als de tenaamstelling niet overeenkomt met de naam van (1 van beide) huurders, dan moet hier een logische verklaring voor zijn.

Een logische verklaring zou kunnen zijn dat de huur door een bewindvoerder, familielid of vertrouwenspersoon wordt betaald. Monitor maandelijks of je de betalingen inderdaad van de bekende bankrekeningen ontvangt. Toets potentiële huurders en eventuele garantstellers vooraf aan de PEP-toets en de sanctielijsten NL, EU, Groot-Brittannië en VS-OFAC.

Bij verhuur is dit niet verplicht volgens de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), maar het wordt wel geadviseerd als daar op enige wijze aanleiding toe is. PEP- en sanctielijsten zijn hulpmiddelen voor met name banken en verzekeraars om ongebruikelijke transacties, witwassen en financiering van terrorisme sneller op te sporen.

See also:  Met Welke Medicijnen Mag Je Geen Grapefruit Eten?

Op de sanctielijsten staan personen die eerder betrokken zijn geweest bij ongewenste handel, witwassen of terrorisme. De Wwft verplicht organisaties in de financiële sector om te weten wie hun klanten zijn. Zo is het belangrijk om in kaart te krijgen wie belangrijke personen zijn op het gebied van de politiek.

Kan een verhuurder zomaar binnenkomen?

Uitspraak van de rechter – Wanneer er een geschil ontstaat over het woongenot, dan kan een rechter hierin uitspraak doen. Hierbij worden onder meer de volgende regels aangehouden:

Een verhuurder behoudt altijd het recht op toegang tot de woning. Het is voor de huurder niet toegestaan om de verhuurder de toegang tot de woning te ontzeggen.Een verhuurder mag niet onaangekondigd een woning betreden. Hij of zij dient altijd aan te bellen of te kloppen en te wachten tot de deur wordt opengedaan.Een verhuurder mag niet zomaar te pas en te onpas bij de huurder aankloppen. Wanneer een verhuurder de verhuurde woning wil bezoeken dan moet hij of zij daar een duidelijke en goed omschreven reden voor hebben.Ook voor gemeenschappelijke ruimtes van verschillende huurders gelden privacyregels. Zo mag een verhuurder ook gemeenschappelijke ruimtes niet zonder meer onaangekondigd betreden.Een verhuurder mag alleen een verhuurde ruimte betreden als hij of zij een rede daarvoor heeft die binnen de zogenaamde «verhuurderstaak» valt.Een verhuurder mag altijd besluiten om sloten te vervangen. Hij of zij moet er wel altijd voor zorgen dat de huurder(s) in geval van nood zichzelf toegang kunnen verschaffen tot de betreffende verhuurde ruimte.

Ik vind deze pagina nuttig Bedankt voor uw input. sluit dit scherm

Waar kan ik terecht met vragen over verhuren?

Een eerste juridisch advies. Als huurder of verhuurder kunt u met al uw vragen rond huren ook terecht in een woonloket in uw buurt. Adressen en contactgegevens kunt u hier terugvinden. Als huurder kunt u voor meer informatie en voor een eerste juridisch advies terecht bij de huurdersbond, op voorwaarde dat u lid bent.

Kan je een huurder weigeren?

Mag ik een kandidaat huurder weigeren? – Je mag geen kandidaat huurder weigeren op basis van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, vermogen, geloof, politieke overtuiging, taal, sociale afkomst, gezondheidstoestand of handicap,

Wat is een redelijke huurprijs vrije sector?

Voor een huurwoning in de vrije sector geldt geen maximale huurprijs. De verhuurder mag de huurprijs zelf bepalen. Deze prijs moet wel redelijk zijn. Denkt u dat de huurprijs niet redelijk is? Dan kunt u de verhuurder vragen de huur te verlagen. De verhuurder hoeft hier niet aan mee te werken. Soms kunt u nog de Huurcommissie of rechter vragen om verlaging.

Wat mee te nemen naar een bezichtiging?

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID, rijbewijs). Deze moet u kunnen tonen tijdens de bezichtiging.

Wat is de maximale huur in de vrije sector?

Huurcontract voor zelfstandige woningen: sociale huurwoning of vrijesectorwoning – Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2022 ingegaan. Is de kale huur € 763,47 of lager? Of is uw huurcontract ingegaan in 2023 en is de kale huur € 808,06 of lager? Dan huurt u een sociale huurwoning.

 • In 2022 is € 763,47 de maximale huur bij nieuwe verhuring van een sociale huurwoning.
 • En in 2023 is dat € 808,06.
 • Dat heet liberalisatiegrens.
 • Uw huurcontract voor uw zelfstandige woning is in 2022 ingegaan.
 • Is de kale huur hoger dan € 763,47? Of is uw huurcontract ingegaan in 2023 en is de kale huur hoger dan € 808,06? Dan heeft u een vrijesectorwoning.

Voor een vrijesectorwoning is er geen maximale huur. De verhuurder mag vragen wat hij wil. Is uw huur vóór 2022 ingegaan? Doe dan een check om te weten of u in een sociale huurwoning woont, Of juist in de vrije sector.

Kunnen verhuurders huisdieren weigeren?

Mag je huisbaas huisdieren verbieden? Huisdieren moeten in principe altijd worden toegelaten, tenzij de huurwoning daar niet voor geschikt is. Een klein appartementje is bijvoorbeeld niet geschikt voor een Duitse herder. – De meeste standaard-huurcontracten bevatten een bepaling waarin staat dat huurders geen dieren mogen houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 • Bovendien kan de verhuurder die toestemming altijd weer intrekken.
 • Door deze bepaling hebben heel wat huurders een rechtszaak opgestart omdat ze uit hun woning werden gezet door hun huisbaas, omdat ze er huisdieren hielden.
 • Intussen is de wet veranderd en werden de zaken omgedraaid! In de nieuwe standaardbepaling staat dat de verhuurder, bij ondertekening van het huurcontract, niet mag verbieden dat de huurder een huisdier houdt.

Een verbod kan enkel maar wanneer het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor het houden van een bepaald dier. Opgelet, de huurder mag met zijn huisdieren wel geen overlast veroorzaken. Is er sprake van burenhinder, kan de geïrriteerde buur naar de vrederechter stappen. Burenhinder is een stoornis die de ‘normale hinder uit nabuurschap’ overschrijdt en waardoor het «evenwicht» tussen de buren wordt verstoord.

See also:  Tot Welke Leeftijd Mag Je Op Het Voetpad Fietsen?

Hiervoor wordt er gekeken naar twee regels: De «eerstaanwezigheid»: als de buur met zijn huisdier er eerst waren en er zijn jaren verstreken zonder klachten, is de kans eerder klein dat een rechter zal oordelen dat het evenwicht nu plots verstoord zou zijn. Heeft de hinder de laatste tijd grotere proporties aangenomen, is die kans wel weer groter.

Ook moet er altijd rekening gehouden worden met een «tolerantiemarge»: blaffende honden of een fluitende kanarie worden meestal aanvaard als acceptabel in het kader van een burenrelatie. Als het houden van een huisdier, ondanks het aangepaste huurcontract, toch zou leiden tot een geschil tussen huurder en verhuurder, zal het aan de vrederechter zijn om te beslissen of het huisdier mag blijven of niet.

Hetzelfde geldt voor een discussie tussen buren. Zit je nog met een andere vraag over huur of burenhinder? Laat het ons even weten en we proberen samen met jou te kijken voor een oplossing. Zeer tevreden! Vlotte behandeling van mijn dossier. Goed advies in duidelijke taal. Zeer deskundig, professioneel advies.

Wij hadden een zeer goede begeleiding en opvolging van ons dossier.

Welke twee wetten beschermen de huurder?

Goed verhuurderschap – Sinds 1 juli 2023 zijn huurders beter beschermd tegen discriminatie en intimidatie, een te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten. De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen en de huurder informeren over bijvoorbeeld zijn rechten en plichten.

Kunnen verhuurders huisdieren verbieden?

Wat zegt de wet? – In de Nederlandse wet is er niks geregeld over een huisdierenverbod in een huurovereenkomst. Dit betekent dat de verhuurder vrij is om een huisdierenverbod op te nemen in de huurovereenkomst. In principe is dit een geldig verbod en heeft de huurder ingestemd met deze voorwaarde toen hij of zij de overeenkomst tekende.

Wat kan een makelaar inzien?

Het gaat om loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaringen, uittreksels bevolkingsregister en pensioenoverzichten. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen makelaars en bemiddelaars die informatie simpelweg niet eisen van mensen die zich aanmelden voor het bekijken van huurhuizen.

Kan je een huis huren als je schulden hebt?

De corporatie gaat hierover met u in gesprek en legt u uit in hoeverre er rekening wordt gehouden met uw schulden bij een woningaanbieding. Ook kan het zijn dat de corporatie aanvullende voorwaarden stelt bij de verhuur. Het is belangrijk dat u eerlijk vertelt over uw schulden.

Wat zijn mijn rechten als huurder?

Rechten en plichten huurder – Als huurder heb je twee verplichtingen: je moet huur betalen en je moet jezelf als goed huurder gedragen. Tegenover deze verplichtingen staan twee rechten: woongenot en huurbescherming. Woongenot houdt in dat je op een normale manier gebruik moet kunnen maken van de woning.

Wat zijn verplichtingen van een verhuurder?

Verplichtingen verhuurder De hoofdverplichting van de verhuurder is het ter beschikking stellen van de woonruimte of de bedrijfsruimte aan de huurder en deze beschikbaar te laten voor zover dat voor het afgesproken gebruik noodzakelijk is. Het afgesproken gebruik kan zijn dat de zaak (het onroerend goed) wordt gebuikt als:

Zelfstandige of onzelfstandige woonruimte; Bedrijfsruimte voor detailhandel; of Overige bedrijfsruimte en kantoren.

In het huurcontract moet goed afgesproken worden op welke manier de zaak gebruikt mag worden. Daarbij moet ook goed afgesproken worden hoe de zaak gebruikt mag worden. Denkt u hierbij aan het wel of niet gebruik mogen maken van de toonbanken, de (tussen)muren te veranderen of andere zaken om discussie achteraf te voorkomen.

 1. Let wel dat de verhuurder alleen dat dient te leveren wat afgesproken is.
 2. Stel dat bij de bezichtiging van het pand, dus voordat partijen de overeenkomst tekenen en/of het pand feitelijk in gebruik nemen, de kwaliteit van het pand te wensen overlaat en de potentiële huurder het pand wil huren in de staat zoals hij/zij deze bij de bezichtiging heeft aangetroffen.

De nieuwe huurder kan later niet eisen dat de verhuurder eventuele basisvoorzieningen moet leveren zodat hij het pand kan gebruiken overeenkomstig het beoogde gebruik, tenzij hierover aanvullende afspraken over zijn gemaakt. De verhuurder van woon- en bedrijfsruimte kan zich niet onttrekken aan gebreken die bij aanvang van het gehuurde al aanwezig waren.

Dit houdt in dat de verhuurder, ondanks aanvaarding van de huurder, aansprakelijk blijft voor het gebrek. Wanneer de huurder het pand huurt om er een winkel in te beginnen, zal de verhuurder de basisvoorzieningen moeten leveren om daadwerkelijk een winkel te kunnen runnen in het gehuurde. Dit brengt met zich mee dat de verhuurder verplicht is tot het verschaffen van het gebruik van het pand en moet de verhuurder het huurgenot van de zaak verschaffen.

Kan de verhuurder dat niet, pleegt de verhuurder contractbreuk en kunnen er verschillende (juridische) stappen worden ondernomen door de huurder tegen de verhuurder. Lees hier meer over op de pagina ‘wanprestatie verhuurder’.