Vanaf Welke Leeftijd Bouw Je Pensioen Op In De Detailhandel?

Vanaf Welke Leeftijd Bouw Je Pensioen Op In De Detailhandel
Pensioenfonds Detailhandel | Werkgevers alles over pensioenen Pensioen is een afspraak tussen u en uw werknemer. Elke maand legt u beiden geld in dat slim wordt belegd. Zo heeft uw werknemer later een extra inkomen, naast het pensioen van de overheid. – AOW Het bedrag dat uw werknemer van de overheid krijgt voor elk jaar dat hij of zij vanaf het vijftiende levensjaar in Nederland woont of werkt.

 1. Ouderdomspensioen Het vermogen dat u samen met uw werknemer opbouwt door elke maand geld (premie) in te leggen.
 2. Bij Pensioenfonds Detailhandel bouwen werknemers vanaf hun twintigste pensioen op.
 3. Aanvullend pensioen Het bedrag dat uw werknemer eventueel zelf spaart via een bank of verzekeraar.
 4. Omdat uw werknemer in de detailhandel werkt, bouwt deze persoon – vanaf het twintigste jaar – automatisch ouderdomspensioen op bij Pensioenfonds Detailhandel.

Elke maand wordt er op het brutoloon een percentage ingehouden voor het pensioen. Als werkgever legt u het grootste deel in. U leest hier meer over op De hoogte van het pensioen dat uw werknemer straks ontvangt, is vooral afhankelijk van het loon en het aantal jaren dat deze persoon pensioen opbouwt.

Werknemers kunnen dit bedrag terugvinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze krijgen ze eens per jaar toegestuurd. De UPO staat ook in de persoonlijke pensioenomgeving. Op kunnen uw werknemers zien hoeveel pensioen er in totaal is opgebouwd. Dus ook het pensioen dat er is opgebouwd bij vorige pensioenfondsen of pensioenverzekeraars.

Het pensioen is een aanvulling op de AOW, het pensioen dat uw werknemers van de overheid krijgen vanaf de AOW-leeftijd. Kijk voor de bedragen en de ingangsdatum op Let op: Tot 1 januari 2013 was de pensioenleeftijd 65 jaar. Daarna is deze verhoogd naar 67 jaar.

 • Is er al eerder pensioen bij ons opgebouwd? Dan zetten wij het opgebouwde pensioen om naar de huidige pensioenleeftijd van 67 jaar.
 • We tellen het bedrag op bij het pensioen dat uw werknemer nu opbouwt.
 • Indien een werknemer alsnog het pensioen met 65 jaar wil laten ingaan, dan kan dat nog steeds.
 • Wanneer uw werknemer overlijdt, ontvangt de partner partnerpensioen.

Dit gaat op als uw werknemer getrouwd of geregistreerd partner is óf een (notariële) samenlevingsovereenkomst heeft. De partner mag geen bloed- of aanverwant in de eerste graad zijn. Het huwelijk, het geregistreerd partnerschap of de gezamenlijke huishouding moet bovendien vóór pensionering zijn aangegaan.

Opbouw Jaarlijks bouwt uw werknemer 0,987% partnerpensioen op over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het jaarloon minus de franchise. De opbouw van het partnerpensioen stopt als de werknemer met pensioen gaat. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin uw werknemer overleden is.

Deze pensioenuitkering eindigt als de partner zelf overlijdt. Het partnerpensioen bestaat uit:- het te bereiken partnerpensioen op de pensioenleeftijd van 67 jaar- het opgebouwde partnerpensioen (als de werknemer op het moment van overlijden niet meer in de bedrijfstak werkt).

Bijzonder partnerpensioen Bij het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap, (notariële) samenlevingsovereenkomst of ongehuwde, niet geregistreerde samenleving, heeft de ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Dit bijzonder partnerpensioen is het partnerpensioen dat de werknemer heeft opgebouwd tot het moment dat de verbintenis werd beëindigd.

De ex-partner moet zelf het bijzonder partnerpensioen aanvragen. Alleen als het pensioenfonds in het bezit is van de gegevens van de ex-partner, wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Uitruilen pensioensoorten Het is mogelijk om pensioensoorten voor elkaar uit te ruilen en zo een hoger of lager ouderdomspensioen of partnerpensioen te krijgen.

Partnerpensioen bij overlijden na pensionering Bij overlijden na pensionering is er voor de partner een partnerpensioen. Namelijk het partnerpensioen dat tijdens de deelname aan de pensioenregeling is opgebouwd en niet is uitgeruild voor hoger ouderdomspensioen. Anw-pensioen Als u overlijdt, kan de partner in aanmerking komen voor een Anw-uitkering van de overheid.

Omdat deze Anw-uitkering maar in een beperkt aantal gevallen wordt uitgekeerd, kent onze pensioenregeling een Anw-pensioen. Als uw werknemer overlijdt, heeft de partner recht op Anw-pensioen als hij of zij:- in of na 1950 is geboren.- niet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt is.- niet één of meer kinderen onder de 18 jaar te verzorgen heeft.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Sushi?

Hoogte Anw-pensioen Ingangsdatum Anw-pensioen Einde Anw-pensioen

Als een werknemer fulltime in de detailhandel werkte, bedraagt het Anw-pensioen maximaal € 8.856,- bruto per jaar (bedrag 2023). Werkte een werknemer in deeltijd, dan wordt het bedrag evenredig verlaagd.Het Anw-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand na het overlijden.

Overlijdt de werknemer bijvoorbeeld op 16 april, dan gaat het Anw-pensioen in op 1 mei. Het Anw-pensioen kan ook ingaan op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het jongste kind 18 jaar wordt, of dat er geen ongehuwd kind onder de 18 jaar meer behoort tot de huishouding van de partner.De duur van het Anw-pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de partner op de ingangsdatum van het Anw-pensioen.

Het Anw-pensioen loopt maximaal tot de dag dat de nabestaande in aanmerking komt voor een AOW uitkering, maar uiterlijk tot de eerste dag van de maand waarin de nabestaande de 67-jarige leeftijd bereik. Wanneer uw werknemer overlijdt, hebben zijn of haar kinderen recht op wezenpensioen.

Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de maand van overlijden en loopt door tot het kind 18 jaar wordt. Studerende kinderen die per week meer dan 20 uur dagonderwijs of een beroepsopleiding volgen, hebben recht op wezenpensioen tot maximaal hun 27ste jaar.Met kinderen wordt bedoeld:- eigen en geadopteerde kind(eren).- stief- en pleegkinderen die als eigen kinderen worden opgevoed.

Het wezenpensioen bedraagt 20% van het partnerpensioen. Zijn er meer dan vijf kinderen die recht hebben op wezenpensioen, dan wordt het totaal van de vijf wezenpensioenen over alle kinderen verdeeld. Als beide ouders overleden zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Ieder kind krijgt dan 40% van het partnerpensioen. Werkgevers kunnen deelnemen aan onze aanvullende pensioenregeling. Met deze regeling bouwt u pensioen op over het salaris boven het maximumloon Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) tot een salaris van € 128.810,- (bedrag 2023). Deze aanvullende pensioenregeling is een collectieve regeling.

Daarmee is bepaald dat deze regeling voor alle werknemers geldt met een salaris boven het maximum loon Wfsv. Voor deze aanvullende pensioenregeling wordt een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Voor wie? De aanvullende pensioenregeling is voor werknemers die meer verdienen dan het maximum loon Wfsv én deelnemen aan de verplichte regeling van Pensioenfonds Detailhandel.

 • Ook parttime werknemers kunnen deelnemen aan de regeling.
 • Het maximumloon Wfsv wordt dan evenredig berekend.
 • Het actuele maximumloon Wfsv vindt u op Voorwaarden Voor de aanvullende pensioenregeling gelden dezelfde voorwaarden als voor de verplichte regeling.
 • Ook zijn risico’s als arbeidsongeschiktheid en overlijden op basis van het inkomen gedekt.

Pensioenpremie De premie voor de aanvullende pensioenregeling vindt u op, U kan met uw werknemers afspraken maken over de verdeling van de premie. Meer informatie over pensioen vindt u in de Pensioen 1-2-3. : Pensioenfonds Detailhandel | Werkgevers alles over pensioenen

Welke leeftijd begin je met pensioenopbouw?

Wanneer begin ik met het opbouwen van mijn pensioen? – Profin Vanaf je 25e moet je wel gaan nadenken over de opbouw van je pensioen, zeker als je geen of nauwelijks pensioen opbouwt via je werkgever. Hoe jonger je namelijk begint, hoe langer je de tijd hebt om tot een groot bedrag te komen, hoe minder geld je periodiek opzij hoeft te leggen.

Eerste etage – Overheidspensioen (AOW) Tweede etage – Collectiefpensioen (Via je werkgever) Het dak – Individueel pensioen (Pensioen wat je zelf regelt)

In Nederland begin de gemiddelde pensioen opbouw via de werkgever als je 21 jaar bent. Dit hangt natuurlijk ook af van wanneer je bent gaan werken en hoeveel je werkt. Ook biedt niet elke werkgever een pensioensregeling aan. Als je door bijvoorbeeld een studie later begint met werken dan je 21-jarige leeftijd hoeft dit niet een probleem te zijn.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Mag Je Een Studentenjob Doen?

Hoeveel pensioen detailhandel?

Hoofdstukken

2023 2022
Franchise € 16.265 € 14.720
Premiepercentage 24,750% 24,750%
Werkgeversdeel 18,675% 18,675%
Werknemersdeel 6,075% 6,075%

Hoeveel pensioen bouw je op als je werkt?

Ieder jaar bouw je pensioen op over een deel van het loon dat je in dat jaar hebt verdiend. Je bouwt niet over je hele loon pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die je van de overheid ontvangt als je met pensioen gaat. Het deel van je loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Wat is het wettelijk minimum pensioen?

Deze verhoging, de derde al tijdens deze regeerperiode, komt bovenop een nieuwe indexering. Meer dan een miljoen mensen zien zo hun koopkracht toenemen. Aan het begin van de legislatuur heeft de federale regering namelijk beslist om deze sociale uitkeringen 4 jaar lang stap voor stap te verhogen, bovenop de welvaartsaanpassingen en indexeringen.

 • Een minimumpensioen van meer dan 1.500 euro netto Dankzij deze nieuwe verhoging van 2,6% stijgt het minimumpensioen tot 1.500 euro netto voor een alleenstaande met een volledige loopbaan van 45 jaar.
 • Arine Lalieux, federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Armoedebestrijding en Personen met een handicap: «De regering had afgesproken het minimumpensioen op te trekken naar meer dan 1.500 euro netto in 2024 dankzij een historische investering van 1,2 miljard euro, exclusief de indexeringen en de welvaartsenveloppe.

Door de economische situatie zal dit al in 2023 het geval zijn. In deze tijden van crisis is dit ongetwijfeld goed nieuws voor de gepensioneerden. Het minimumpensioen dat een alleenstaande krijgt voor een volledige loopbaan zal vanaf 1 januari 1.637 euro bruto of 1.581 euro netto per maand bedragen, inclusief indexering en welvaartsaanpassing.

Dat is netto 289 euro meer (+22%) dan de 1.292 euro van september 2020. Wie recht heeft op een minimaal gezinspensioen, zal vanaf 1 januari 2023 netto 1.824 euro per maand ontvangen (2.046 euro bruto). Volgens de huidige prognoses zal het minimumpensioen op 1 januari 2024, wanneer de laatste verhoging van 2,65% wordt toegepast, 1.683 euro netto bedragen voor alleenstaanden en 1.949 euro netto voor samenwonenden.

Ook andere uitkeringen stijgen Naast het minimumpensioen zullen op 1 januari ook andere uitkeringen stijgen, in overeenstemming met de beslissing van de federale regering om deze uitkeringen elk jaar op te trekken: – De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zal vanaf 1 januari 2023 1.460 euro per maand bedragen voor alleenstaanden en 973 euro voor samenwonenden.

Vanaf 1 januari 2024 zal dat respectievelijk 1.590 euro en 1.060 euro zijn. Ter vergelijking: de IGO bedroeg in 2020 nog 1.154 euro per maand voor alleenstaanden en 770 euro per maand voor samenwonenden. – Het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) voor mensen met een handicap worden op 1 januari opgetrokken naar 1.214,13 euro bruto per maand voor alleenstaanden.

Het leefloon en de IVT zullen 809,42 euro bruto/maand bedragen voor samenwonenden en 1.640,83 euro bruto/maand voor personen met een gezin ten laste. In 2024 zullen deze uitkeringen stijgen naar 1.294,59 euro voor alleenstaanden (tegenover 958,91 euro in november 2020, + 335,68 euro), 863,06 euro voor samenwonenden (639,27 euro in 11/2020, + 223,79 euro), en 1.749,57 euro voor personen met een gezin ten laste (1.295 euro in 11/2020, + 454,57 euro).

Wat moet je doen als je geen pensioen opbouwt?

Tot de pensioenleeftijd kan een bijstandsuitkering een vangnet zijn, en vanaf de pensioengerechtigde leeftijd bestaat er recht op een AOW-uitkering. Maar in beide gevallen gaan het om een lage uitkering. Door het opbouwen van een pensioen kun je voor een aanvulling zorgen op de AOW.

See also:  Vanaf Welke Leeftijd Tripp Trapp Stoel?

Hoeveel heb je per maand nodig pensioen?

Hoeveel pensioen heeft u nodig? – Hoeveel pensioen u nodig heeft, is voor iedereen verschillend. Een veelgebruikte maatstaf is dat u na uw pensioen nog 70% van uw huidige inkomen nodig heeft. Dat betekent dat u bij een netto inkomen van €4.000 per maand, na uw pensioen €2.800 netto per maand nodig heeft.

Uw hypotheek is afgelost Uw kinderen zijn de deur uit U heeft minder vervoerskosten, omdat u niet meer naar uw werk hoeft Uw energiekosten gaan omhoog, doordat u vaker thuis bent U besteedt meer tijd en geld aan uw hobby’s of aan het maken van reizen Uw partner werkt nog of stopt ook met werken

Hoeveel is een pensioen per maand?

Gemiddeld netto pensioen in Nederland – Een gemiddeld netto pensioen is lastig te bepalen, omdat er vele uitschieters zijn; sommigen hebben (veel) moeite om rond te komen na hun pensioen, terwijl anderen zich nergens zorgen over hoeven te maken. Echter kan er op basis van cijfers van o.a.

Het Nibud en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een voorzichtige inschatting worden gemaakt van het gemiddeld netto pensioen in Nederland. Het gemiddeld netto pensioen per maand wordt berekend door belastingen af te trekken van het bruto pensioen. De belastingen bedragen ongeveer 35-40%. Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand.

Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-. Let op: deze bedragen veranderen jaarlijks, laat je goed informeren over de meest actuele cijfers.

Hoe staat pensioen detailhandel ervoor?

Herstelplan – De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de dekkingsgraden van Nederlandse pensioenfondsen. Op grond van wettelijke bepalingen stelt DNB ook eisen aan pensioenfondsen. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet een herstelplan worden opgesteld.

Een herstelplan gaat uit van berekeningen die moeten voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. In dit herstelplan moet de vereiste dekkingsgraad in 10 jaar worden gehaald. Dit plan moet ieder jaar worden opgesteld. Vanaf 2022 heeft Pensioenfonds Detailhandel geen herstelplan meer. Het laatste herstelplan is van begin 2021 voor de periode tot en met 2030.

Voor Pensioenfonds Detailhandel was eind 2021 de vereiste dekkingsgraad 117,8%. De beleidsdekkingsgraad was toen 114,5%. Er moest dus eigenlijk een bijgewerkt herstelplan worden opgesteld. Omdat eind 2021 de dekkingsgraad 118,5% was, zou daardoor in het herstelplan de beleidsdekkingsgraad binnen één jaar stijgen tot boven de vereiste dekkingsgraad van 117,8%.

Hoeveel dagen per jaar werken om mee te tellen voor pensioen?

Wie 30 jaar loopbaan kan bewijzen, waarvan elk jaar 208 werkdagen telt, heeft recht op een voltijds gewaarborgd minimumpensioen. In dat geval wordt het minimumpensioen verkregen à rato van het aantal jaren met minstens 52 dagen gedeeld door 45.

Wie heeft recht op 1.500 euro pensioen?

Wij willen dat iedereen die 40 jaar gewerkt heeft (gelijkgestelde periodes inbegrepen) een pensioen van minimum 1500 euro netto geniet. De periodes van ziekte, werkloosheid of tijdskrediet om voor de kinderen, ouders of familie te zorgen, worden meegenomen in de berekening van het pensioen.

Hoeveel pensioen krijg ik als huisvrouw?

Dat eigen pensioen bedraagt dan 60 % van het gemiddelde jaarinkomen. Als een van de partners (meestal de vrouw ‘in vroegere tijden’) nooit of slechts enkele jaren heeft gewerkt, kan die best ‘afzien’ van een eigen pensioen.

Kan je zelf pensioen opbouwen?

Iedereen kan tegenwoordig zelf pensioen opbouwen. Via een lijfrente kunt u in de 3e pijler zelf een eigen pensioen opbouwen. Dit is niet alleen verstandig, maar ook voordelig. De belastingdienst betaalt via de jaarruimte namelijk mee aan uw pensioenopbouw.