Wanneer Eindejaarspremie Onderwijs 2022?

Wanneer Eindejaarspremie Onderwijs 2022
Je eindejaarstoelage ontvang je in december. In 2022 werd de eindejaarstoelage uitbetaald op 19 december.

Hoeveel eindejaarspremie 2022?

Social profit –

Paritair comité Uitbetaling Bedrag
Pc 152.01 December Je eindejaarspremie bedraagt 2,5x je bruto weekloon vermenigvuldigd met het aantal maanden dat je hebt gewerkt binnen de referteperiode 1 januari 2022-31 december 2022. Dit betekent dat elke maand die je hebt gepresteerd, inclusief de gelijkgestelde dagen, recht geeft op 1/12de van de premie. Als je contract aanvat voor de 16de van een maand, of eindigt na de 15de van een maand, telt deze maand mee voor je eindejaarspremie. Daarnaast is er ook een aanvullende eindejaarspremie, die sinds 2021 verhoogd is:

Voor het contractueel en gesubsidieerd personeel (m.u.v. het personeel in hogescholen en de zonale busbegeleiders) bedraagt de aanvullende eindejaarspremie 20% van de gewone eindejaarspremie. Voor zonale busbegeleiders bedraagt de aanvullende eindejaarspremie maximaal 252,06 euro. De concrete berekening wordt gedaan volgens de formule (252,06 x TWV1 x 1/10) + (252,06 x TWV2 x B/10). TWV1 is de wekelijkse arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 februari gedeeld door 38. A is het aantal maanden in dienst in de periode van januari tot juni. TWV2 is het wekelijks arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 oktober gedeeld door 38. B is het aantal maanden in dienst in de periode van september tot december.

Pc 225.01 December Voor de administratieve medewerkers (m.u.v. het personeel van de hogescholen), de begeleiders en de opvoeders in internaten is het bedrag van de eindejaarspremie gelijk aan het loon van december. Voor de rest van het personeel bedraagt de eindejaarspremie 58,14% van het maandloon van december. Daarnaast is er ook een aanvullende premie voor sommige functies:

Voor het contractueel en gesubsidieerd personeel (m.u.v. de bedienden in de hogescholen, de bedienden die werken als opvoeder in een internaat, de administratief medewerkers en de zonale busbegeleiders) bedraagt de aanvullende premie 20% van de gewone eindejaarspremie.Voor zonale busbegeleiders bedraagt de aanvullende eindejaarspremie maximaal 252,06 euro. De concrete berekening wordt gedaan volgens de formule (252,06 x TWV1 x 1/10) + (252,06 x TWV2 x B/10). TWV1 is de wekelijkse arbeids-volume van de overeenkomst op 1 februari gedeeld door 38. A is het aantal maanden in dienst in de periode van januari tot juni. TWV2 is het wekelijks arbeidsvolume van de overeenkomst op 1 oktober gedeeld door 38. B is het aantal maanden in dienst in de periode van september tot december.

Pc 304 December Vanaf 2022 wordt je eindejaarspremie met 50 euro bruto verhoogd, zodat je minimaal recht hebt op 1625 euro bruto bij voltijdse tewerkstelling. Bij onvolledige of deeltijdse tewerkstelling, wordt dit bedrag pro rata berekend. Indien je door de verhoging van je eindejaarspremie op een bedrag komt dat meer bedraagt dan een volledige dertiende maand, kan je werkgever je eindejaarspremie beperken tot het bedrag van een volledige dertiende maand. De hogere eindejaarspremie is van toepassing op werknemers die tijdens de referteperiode tewerkgesteld zijn bij een werkgever die structureel of projectmatig gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid op basis van een van de volgende reglementeringen: kunstendecreet

de nominatim in programma H Beleids-domein CJSM van de begroting van de Vlaamse overheid ingeschreven organisatieshet circusdecreethet decreet vernieuwd jeugd- en kinder-rechtenbeleid het decreet bovenlokale cultuurwerkinghet decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugd-huizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepenhet decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (participatiedecreet)het reglement publiekswerking van het Vlaams Audiovisueel Fonds voor organisaties met internationale uitstraling of structurele werkingenorganisaties die structurele subsidies ontvangen van Literatuur Vlaanderen

Pc 318.02 December Werknemers in de gezinszorg hebben recht op een volledige dertiende maand. Hiervoor wordt gekeken naar het loon dat je in oktober verdiende. Voor dienstencheque-medewerkers wordt het bedrag van de eindejaarspremie anders berekend. Zij hebben recht op een vast geïndexeerd gedeelte van 405,11 euro, een vast niet-geïndexeerd gedeelte van 55,08 euro en een variabel gedeelte dat 2,5% van het brutojaarloon bedraagt.
Pc 319.01 December Werknemers uit de sector van de opvoedings- en huisvestingsinstellingen hebben recht op een volledige dertiende maand, Hiervoor wordt gekeken naar je brutomaandloon van oktober, inclusief haard- en standplaatstoelagen.
Pc 329.01 December Werk je in de lokale diensteneconomie (doelgroepwerknemers), samenlevingsop-bouw of integratiecentra? Dan heb je recht op een volwaardige eindejaarspremie, in de volksmond de dertiende maand. Het bedrag van je eindejaarspremie komt overeen met je brutoloon van de maand oktober (incl. haard- of standplaatstoelage). Geen zorgen als je in oktober geen normaal loon hebt ontvangen in oktober; in dat geval zal je werkgever uitgaan van het fictief loon dat je ontvangen zou hebben. Let op: op premies wordt meer bedrijfsvoorheffing ingehouden dan op je gewoon loon, dus je volwaardige dertiende maand netto zal minder bedragen dan je netto maandloon. Werk je in het sociaal-cultureel werk, cultuur(spreiding), sportwerk, inburgering, lokale diensteneconomie, armoede-bestrijding, beroepsopleiding OF milieu- en natuurwerk ? Dan heb je recht op een premie bestaande uit een vast geïndexeerd gedeelte (608,08 euro) en een procentueel gedeelte (5,76% van je bruto-jaarloon).
Pc 330 Vlaamse sectoren December De eindejaarspremie voor werknemers in de ouderenzorg, de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen bestaat uit 2 delen:

een vast gedeelte dat 1169,45 euro bedraagt, en een variabel gedeelte van 3,03% van je basis brutowedde van de maand oktober vermenigvuldigd met 12 (dit is inclusief haard- of standplaats-vergoeding).

Pc 331 gezondheidsinrichtingen en –diensten (centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie) December Werknemers uit de sector van de Vlaamse gezondheidsinrichtingen en –diensten (centra voor geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie en preventie) hebben recht op een volledige dertiende maand, Hiervoor wordt gekeken naar je brutomaandloon van oktober, inclusief haard- en standplaatstoelagen.
Pc 331 Kinderopvang December Personeel uit de initiatieven kinderopvang met subsidieniveau trap 2A hebben recht op een volwaardige dertiende maand, Die premie is gelijk aan het geïndexeerd bruto-maandloon van oktober 2022, met inbegrip van haard- of standplaatstoelage. Indien je oktober geen normaal brutoloon kreeg, wordt je eindejaarspremie berekend volgens een fictief loon. Voor personeel uit de kinderopvang met subsidieniveau trap 2B is de regeling anders. Voor hen bestaat de eindejaarspremie uit een vast geïndexeerd gedeelte van 156,77 euro, aangevuld met 7,57% van het brutojaarloon,
See also:  Waarom Stijgen Energieprijzen?

Hoeveel is de eindejaarspremie?

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie? Als interimmer heb je, net als de meerderheid van de werknemers uit de privé- en openbare sector, recht op een eindejaarspremie. Voorwaarde is wel dat je voldoende dagen als interimmer aan de slag was. Werkte je tussen 1 juli en 30 juni minstens 65 dagen als interim in het stelsel van 5 dagen per week of minstens 494 uur ? Dan heb je op het eind van het jaar recht op een eindejaarspremie ! Die bedraagt 8,33% van je brutoloon.

Voldoe je aan de voorwaarden en ben je lid van het ACV? Dan ontvang je in de eerste helft van december automatisch een formulier of premiedocument van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten Onderteken dit formulier en bezorg het zo snel mogelijk aan je ACV-afgevaardigde of ACV-dienstencentrum (). Een envelop hoeft niet: zonder is praktischer en dit versnelt de verwerking van je formulier! Niet aangesloten bij een vakbond? Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten betaalt vanaf januari de premie uit.

? Goed om weten

Je premiedocument niet ontvangen rond midden december? Vraag je duplicaat aan bij het, Worden meegerekend bij het aantal gepresteerde dagen: ziektedagen, betaalde recuperatiedagen, werkloosheidsuitkeringen wegens economische of technische werkloosheid of crisiswerkloosheid voor bedienden (maximaal 5 dagen) Krijg je als interimmer een eindejaarspremie en ben je lid van het ACV? Dan krijg je op het eind van het jaar ook een syndicale premie van 112 euro. Je ontvangt hem samen met je eindejaarspremie !

Heb je vragen of ondervind je problemen ? Neem contact op met de, Nog geen lid? en ontvang ook je syndicale premie van 112 euro! : Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

See also:  Wat Is Spilindex?

Waarom heb ik mijn eindejaarspremie nog niet ontvangen?

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen? – Neen, tenzij je adres gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat. Schrijf dan voor 21 oktober 2022 een brief aan het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel) of via contact en vermeld daarin:

naam / voornaam nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart) of geboortedatumoud adresnieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat en moet je minstens drie maanden wachten op een duplicaat!

Hoeveel is de 13e maand in het onderwijs?

Hoofdpunten cao primair onderwijs 2022-2023 –

Er zijn nieuwe salaristabellen die gelijk zijn aan de salaristabellen in het voortgezet onderwijs. De eindejaarsuitkering is structureel verhoogd van 6,3% naar 8,33%. Er is weer een bindingstoelage. Deze telt ook mee voor de pensioenopbouw. Voor OOP-ers in de hoogste trede van schaal 9 is de toelage € 263,94 bruto. Voor leraren in de hoogste trede van hun schaal is het € 1591,09 bruto. Voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van schaal 12: € 1591,09 bruto en voor (adjunct-)directeuren in de hoogste trede van de schalen 13 en hoger: € 263,94. Voor schoolleiders en oop’ers zijn er extra toelagen en uitkeringen, check het akkoord voor de exacte bedragen. AOb-bestuurder Thijs Roovers legt in een vlog de nieuwe afspraken uit en beantwoordde ook de vijf meest gestelde vragen over het akkoord waarin de loonkloof is gedicht

Alle medewerkers krijgen per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 4,75 procent structureel en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto bij een voltijdbaan. De rest naar rato In augustus 2022 gaat een nieuwe wet rondom het ouderschapsverlof in, waarbij alle Nederlanders recht krijgen op een vergoeding van 70 procent. In het primair onderwijs komt daar nog een schepje bovenop: over de eerste 415 uur ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind krijgen werknemers 75 procent uitbetaald Het primair onderwijs krijgt 65 miljoen euro voor professionalisering. De nadruk ligt daarbij vooral op de basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Medewerkers kunnen zich op die twee gebieden verder scholen. Het geld wordt op dezelfde manier ingezet als de werkdrukmiddelen: het team op school besluit waaraan ze het uitgeven Download het akkoord met alle details hieronder. Benieuwd naar je nieuwe salaris? Doe de Salarischeck van de AOb en zie hoe je loonstrook eruit gaat zien.

See also:  Wat Eten Om Af Te Vallen?

Hoe meer leden, hoe sterker wij staan bij de onderhandelingen voor jouw cao. En, wanneer je lid bent, heb je inspraak en kun je hier invloed op uitoefenen. Ook organiseren we bijeenkomsten voor leden rondom de (nieuwe) cao’s, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken.

Hoeveel dertiende maand onderwijs?

Eindejaarsuitkering – Hoe hoog wordt de eindejaarsuitkering in het primair onderwijs? De eindejaarsuitkering in het primair onderwijs wordt net als in het voortgezet onderwijs 8,33% van het salaris en eventuele toeslagen.

Wat is het verschil tussen eindejaarspremie en 13e maand?

2. Is er een verschil tussen een eindejaarspremie en een 13de maand? – In de praktijk is er geen verschil. Doorgaans is het bedrag van de eindejaarspremie gelijk aan het brutomaandloon, waardoor we dus spreken van een 13de maand. Het kan ook minder zijn, en dan is het strikt genomen geen 13de maand. In dit artikel gebruiken we de termen als synoniemen.

Is een eindejaarspremie verplicht?

De wet verplicht de werkgever niet om werknemers een eindejaarspremie toe te kennen. Een werkgever moet toch een eindejaarspremie betalen omdat een sectorale of ondernemingscao het voorziet of omdat hij zich ertoe heeft geëngageerd via het arbeidsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Hoe wordt 13e maand uitbetaald?

Eindejaarsuitkering of dertiende maand Het zijn allebei extra uitkeringen bovenop je normale salaris. Je bouwt over beide extra uitkeringen geen vakantiedagen en niet altijd pensioen op. Maar er zijn ook verschillen:

Bij een 13e maand krijg je een bruto-uitkering van je maandsalaris bovenop je normale salaris. Het is dus een extra maand loon. Vandaar de naam: dertiende maand. Een eindejaarsuitkering is een percentage (deel) van je bruto-jaarsalaris. Soms spreekt de werkgever een ‘vloer’ af. Dat is een vast bedrag dat je minimaal als eindejaarsuitkering krijgt.

Of je een eindejaarsuitkering of 13e maand krijgt, staat niet in de wet. Wil je weten of je er recht op hebt? Kijk dan in je, bedrijfsregeling of je arbeidsovereenkomst. Dat is niet altijd zo. Soms kiest je baas ervoor om iedere maand een deel bij je salaris over te maken.

Het maakt niet uit of je een tijdelijke of een vast contract hebt. Soms zijn er wel afspraken over hoe lang je bij je baas moet werken. Als je pas sinds half december werkt bij het bedrijf, dan kan het zijn dat je de uitkering niet krijgt. Ja, over een eindejaarsuitkering of 13e maand betaal je belasting.

Meestal houd je netto minder over aan een eindejaarsuitkering of 13e maand. Deze extra uitkeringen zijn een vorm van een bijzondere beloning. Daarover moet je extra loonbelasting betalen, waardoor je netto minder overhoudt. Ga jij weg bij je huidige werkgever? Of krijg je ontslag? Bekijk dan goed de regels over de eindejaarsuitkering of dertiende maand. Wanneer Eindejaarspremie Onderwijs 2022